ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.056

Ключові слова:

психологічне пізнання, проблема людини, метапарадигма діалогу, категорія практики, психологія буття, епістемологія

Анотація

Мета статті - визначити позиції епістемології психології - формулюється на підґрунті ідей Г.О. Балла, тоді як ідеї В.А. Роменця стають засобом її досягнення. Констатується, що досліджуване епістемологією відношення “суб’єкт-об’єкт” у психології становить відношення “суб’єкт-суб’єкт”. Психологія потрапляє у коло пізнання, очевидно тоді, коли вирішує проблему людини, й у такий спосіб виходить за межі епістемології. Досліджується логіка психологічного пізнання у її відмінній від природознавства формі; з огляду на зміст категорії практики у мисленні психологів виокремлюються етапи цього процесу; стверджується, що про блема людини потребує мислення цією категорією, збагаченою ідеєю безпосередньої присутності людини у бутті й у пізнанні. Окреслюється місце психології серед інших наук та призначення її як анропологічної дисципліни з широкими міждисциплінарними зв’язками. Формулюються позиції епістемології психології, покликаної слугувати пізнанню людини.

 

The purpose ofthe paper is to determine the positions of the epistemology of psychology. It is formulated on the basis of ideas of H. Ball, and the ideas of V. Roments are the means of achieving it. It is stated that the “subject-object” relation studied in epistemology is a “subject-subject” relation in psychology. Psychology falls into the circle of knowledge, obvious when it solves the problem of man, and turns out to be outside of epistemology. The logic of psychological cognition is studied in its form that different from natural science. Taking into account the content ofthe category of practice in the thinking ofpsycho-logists, the stages of this process are distinguished. It is affirms that the human problem requires think category of practice in its enriched by the idea of the direct presence of human in being and cognition form. The place of psychology among other sciences and its intended function as an anthropological discipline with extensive interdisciplinary connections are outlined. The positions of the epistemology of psychology, designed to serve the knowledge of human, are formulated.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог спеціалізованої школи-інтернату №2, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Полтава

Посилання

Алієв Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу B.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. М’ясоїд, А.Фурман // Система сучасних методологій: хрестоматія в 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. -Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Т. 1. - С. 245-258.

Балл Г. До визначення засад рацігуманістичного підходу в методології психологічної науки / Г. Балл // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 74-90.

Балл Г. До обґрунтування рацігуманістичного підходу у психології / Г. Балл // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 60-74.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, психологічній, освітній сферах) / Г.О. Балл.

- [2 вид., доп.] - Житомир: Волинь, 2008. - 232 с.

М’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2003. - № 3 - С. 17-78.

М’ясоїдП. “Паралелограм” Олексія Леонтьева та основна проблема психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2006. - № 1. - С. 53-95.

М’ясоїд П. Сергій Рубінштейн: життя висхідною / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2009. - № 2. - C. 7-36.

М’ясоїдП.А. Курс загальної психології: у 2 т.: [під-руч.] / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011, 2013. - 1254 с.

М’ясоїдП. А. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології / П.А. М’ясоїд //

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця:

зб. ст.; упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. -K.: Либідь, 2012. - С. 139-174.

М’ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу / П. М’ясоїд // Система сучасних методологій: хрестоматія в 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Т. 3. - С. 189-208.

М’ясоїд П.А. Творчість В.А. Роменця і проблема людини у психології / П.А. М’ясоїд // Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - K.: Либідь, 2016. - С. 126-145.

М’ясоїд П.А. В.А. Роменець: діалог з опонентами (дослідження матеріалів захисту докторської дисертації) / П.А. М’ясоїд // Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - K.: Либідь, 2016. - С. 206-230.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія / П.А. М’ясоїд. - K.: Либідь, 2016. -560 с.

М’ясоїд ПА. Раціогуманістичний підхід, пізнання людини і епістемологія психології / П.А. М’ясоїд // Г уманний розум: зб. статей (присвячено пам’яті Г еоргія Олексійовича Балла [наук. ред. О.В. Завгородня, В.Л. Зливков; уклад. С.О. Лукомська, О.В. Федан]. - K. : Педагогічна думка, 2017. - С. 92-102. Ел. адреса: http:/ /lib.iitta.gov.ua/706694/

Роменець В.А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології / В.А. Роменець // З історії філософської думки на Україні. - K.: Наук. думка, 1965.

- С. 104-118.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - K.: Вища шк., 1971. - 247 с.

Роменець В.А. Аналіз творчого процесу / В.А. Роменець // Філос. думка. - 1972. - № 1. - С. 52-62.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. -K.: Вища шк., 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - K.: Вища шк., 1990. -365 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - K.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології / В.А. Роменець // Основи психології: [підруч.] / за заг. ред. О.В. Енричука, В.А. Роменця. - K.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В.О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: філософсько-психологічні студії / за заг. ред.

В. О. Татенка. - K.: Либідь, 2006. - С. 316-358.

Фурман А.В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / А.В. Фурман // Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Роменця: зб. ст.; упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - K.: Либідь, 2012. - С. 108-116.

Фypмaн A.B. Ідея і зміст професійного методо-логування : [монографія] / A.B. Фурман. - Тернопіль: ТОЕУ, 2016. - 378 с.

Aллaxвеpдян A.E Психология науки: [учеб. пособ.] / AT. Aллахвердян, Г.Ю. Мошкова, A.B. Юревич, М.Г. Ярошевский. - М.: Моск. психологопед. ин-т; Изд-во “Флинта”, 1998. - 312 с.

Aнaньев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Лнаньєв // Aнаньев Б.Г. Избр. психол. тр.: в 2 т. - М.: Педагогика, 1980. - Т. 1. - С. 16-123.

Бaлл Г.A. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и содержание / ГА. Балл // Психологический журнал. -1997. - Т. 18. № 5. - С. 7-19.

Бaлл Г.A. “Психология” методологии : рациогуманистический взгляд / TA. Балл // Bопросы психологии. - 2011. - № 2. - С. 3-13.

Бинcвaнгеp Л. Aналитика существования Хайдеггера и ее значение для психиатрии / Л. Бинсвангер / / Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. Избр. статьи. М.: КСП; СПб.: Ювента, 1999. - С. 182-194.

Bacилюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии / Ф.Е. Bасилюк. - М.: Смысл; МГППУ, 2003. - 240 c.

Bеличкoвcкий Б. M. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. / Б. М. Bеличковский -М.: Akademia, Смысл, 2006. - 880 с.

Bыгoтcкий Л.С. История развития высших психических функций / Л.С. Bыготський// Bыготський Л.С. Собр. соч.: в 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Гapaи Л. Еще один кризис в психологии! Bоз-можная причина шумного успеха идей Л.С. Bыгот-ского / Л. Г араи, М. Кечке // Bопросы философии. -1997. - № 4. - С. 86-97.

Гншуинн С.И. Философия науки: Основные концепции и проблемы: [учеб. пособ.] / С.И. Гришуни.

- [2-е изд., испр.] - М.: Книжный дом “ЛИБPOKOM”, 2009. - 224 с.

Гycельцевa M.G Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историкометодологическое исследование) / М.С. Гусельцева. -М.: Лкрополь, 2013. - 367 с.

Знaкoв B.B. От исследования понимания субь-ектом мира к психологическому анализу понимающего себя бытия / B.B. Знаков // Психологический журнал. - 2007. - Т. 28, № 6. - С. 101-110.

Kедpoв Б.M. О методологических вопросах психологии / Б.М. Кедров // Психологический журнал.

- 1982. - Т. 3. № 6. - С. 14-21.

Блейн Л.С. История антропологических учений / Л.С. Клейн. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского унта, 2014. - 744 с.

Kopнилoвa T.B. Методологические основы психологии: [учеб. пособ.] / TB. Корнилова, С.Д. Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с.

Лектopcкий B.A. Эпистемология классическая и неклассическая / B.A. Лекторский. - М.: Эдито-риал УPCC, 2001. - 256 с.

Леoнтьев A.A. Творческий путь Aлексея Hrn колаевича Леонтьева / A.A. Леонтьев // A.H. Леонтьев и современная психология. Сб. статей памяти A.H. Ле-

онтьева / под ред. A.B. Запорожца и др. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - С. 6-39.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / A.H. Леонтьев // Леонтьев A.H. Избр. психол. произв.: в 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C. 94-231.

Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21. № 1. - С. 15-25.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. - [2-е изд.] - М.: Лабиринт, 1994. - 90 с.

Маслоу А. Психология бытия: пер. с англ. / А. Маслоу. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Мясоед П.А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития / П. А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

Мясоед П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П.А. С. Л. Рубинштейн: идея живого человека в психологии / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2009. - № 4. - С. 108-118.

Мясоед П.А. История, логика и психология “параллелограмма Леонтьева” / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2010. - № 6. - С. 113-124.

Мясоед П.А. Творческое наследие В.А. Роменца в историко-психологическом знании / П.А. Мясоед // Психологический журнал. - 2013. - № 3. Т. 34. - С. 5159.

Мясоед П.А. Творчество В.А. Роменца и российская психологическая мысль / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2013. - № 1. - С. 106-115.

Мясоед П.А. Плюрализм и монизм в методологии психологии / П.А. Мясоед // Методология современной психологии. - М-Ярославль: ЯрГУ, ЛКИИСИ, МАПН, 2015. - Вып. 5. - С. 146-159.

Мясоед П.А. Категория практики и методология психологии / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. -2015. - № 3. - С. 106-115.

Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук / Ж. Пиаже // XVII Междунар. психол. конгресс (4-11 августа 1966 г.). - М.: Наука, 1966. - С. 125-155.

Пиаже Ж. Генетическая эпистемология / Ж. Пиаже // Вопросы философии. - 1994. - № 5. - С. 54-63.

Поппер К. Логика и рост научного познания. Избр. раб.: пер. с англ. / К. Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 605 с.

ПузырейА.А. [Выступление за круглым столом “Психология и новые идеалы научности”] / А.А. Пузырей // Вопросы философии. - 1993. - № 5. - С. 26-40.

Розанов В.В. Теорш Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ея автора / В.В. Розанов // Розанов В.В. Природа и история. Сб. статей. - С.-Петербург: Изд. П. Перцова, 1900. - С. 25 - 37.

Рубинштейн С Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 43-280.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Чловек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - C. 281-426.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в психологию субъективности / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Стёпин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция / В.С. Стёпин. - М.: Прогресс

- Традиция, 2000. - 744 с.

Холличер В. Человек в научной картине мире: пер. с нем. / В. Холличер. - М.: Прогресс, 1971. - 432 с.

Шульц П. Философская антропология. Введение для изучающих психологию: пер. с англ. / П. Шульц. -Новосибирск: НГУ, 1996. - 118 с.

Юревич А.В. Психология и методология / А.В. Юревич. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. - 312 с.

Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. - [3-е изд.] - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Bishop M.A. Epistemology and the psychology of human judgment / M.A Bishop, J.D. Trout. - Oxford University Press, Inc. - 2005. - 205 р.

BonJour L. Epistemology. Classic problems and contemporary responses / L. BonJour. - [2-nd ed.] -Published by Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.

- 331 р.

Key concepts in psychological anthropology: An encyclopedia / Ed. M. Cameron Hay. - Miami University; Oxford, Ohio, 2010. - 71 p. http://wWw.mcameronhay.com/ uploads/2/0/5/3/20539630/ psych_anth_encyclopedia_9913.pdf

Maslow A.H. The psychology of science: A reconnaissance / A. H. Maslow // Electronic books by Abraham Maslow: http://www.AbrahamMaslow.com/ -

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 483

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.