ОСОБИСТІСНИЙ СВІТ ЯК ОНТОФЕНОМЕНАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ (ДО КАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ ГЕОРГІЯ БАЛЛА)

Автор(и)

  • Анатолій А. Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.135

Ключові слова:

буття, людська екзистенція, психософійний підхід, особистісний світ, світ як категорія та універсалія, інтегративно-особистісний підхід, чинники самоздійснення, Г.О. Балл

Анотація

Обґрунтовано основні підходи до досліджєння катєгорії та унівєрсалії “світ”, що утримує смислові уявлєння про осягнєння людиною засновків і закономірностей організації навколишньої рєальності. Цілісна світоглядна картина дійсності розкривається в діалєктичній єдності суб’єкт-об’єктного та суб’єкт-суб’-єктного модусів взаємодії як довєршєних форм упрєд-мєтнєння фундамєнтальних властивостєй буття. Особистіший світ, осягнєний із вєршин філософсько-психологічної рєфлєксії, постає концєптуальною модєллю багатовимірного відображєння-творєння суб’єктом життєдіяльності дійсності й одночасно онтофєномєнальним локусом, що поєднує осмислєні та зрє-алізовані ним у буттєвому просторі іпостасі єкзистєн-ціювання людини. Інтегративно-особистісний підхід Г.О. Балла у тлумачєнні світу всєрєдині людської субстанційної цілісності визначає бєзмєжні горизонти її вчинкового самотворєння як особистості та індивідуальності у вирі одухотворєного самоплєкання й кові-тального самоздійснєння.

 

The basic approaches to the research of the category and universals “world” that holds semantic idea about comprehension by human foundations and regularities of the organization of the surrounding reality are substantiated. A holistic worldview picture of reality is revealed in the dialectical unity of the subject-object and subject-subject interaction as the perfect form of the filling the subject meaning of fundamental properties of being. Personal world, comprehended from the vertices of philosophical-psychological reflection, appears as a conceptual model of multidimensional reflection-creation by the subject the life activity of reality, and at the same time ontophenomenal locus that combines comprehended and realized by it in the existential space as a hypostasis of human existentiali-zation. Integrative-personal approach of H.O. Ball in the interpretation of the world within the human substantive integrity determines the boundless horizons of self-creation as a personality and individuality in the whirlwind of spiritualized self-cherishing and co-vital self-realization.

Біографія автора

  • Анатолій А. Фурман
    кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету, член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Одеса

Посилання

Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. ПА. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - К.: Либідь, 2016. - 272 с

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 339 с.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии / А.Г. Асмолов. - М.: “Смысл”, 2002. - 480 с.

Балл Г.О. До визначення засад раціогуманіс-тичного підходу у психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-89.

Балл Г.О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 60-74.

Балл Г.О. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 26-53.

Балл Г. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица / Георгий Балл, Владимир Ме-динцев // Мир психологии. - 2010. - №4. - С. 167-178.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Георгій Балл. - K.-Рівне: Видавець Олег Зень, 2007. - 172 с.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: [избранные работы] / Георгий Балл. - K.: Изд-во Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г.О. Раціогуманістичний підхід до визначення засад ціннісно налаштованої соціальної поведінки / Георгій Балл // Психологія і особистість. - 2015. - № 2 (8). - Ч. 1. - С. 6-22

Балл Г.О. Система принципів раціогуманізму / Георгій Балл//Психологіяі суспільство. -2011. - №4. -С. 16-33.

Балл Г.О. Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша “Структура особи”) / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 72-79.

Губернюк Л.В. Життєвий світ як специфічний особистісний досвід життєпроживання людини: [Електронний ресурс] / Л.В. Губернюк // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - K., 2010. - № 18/19. - С. 150155. - Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/ books-t.ext.-11464.html

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Эдмунд Гуссерль. -СПб.: Изд-во “Владимир Даль”, 2004. - 400 с.

Колотило В.В. Сучасна картина світу і світогляд людини / В.В. Колотило // Філософські проблеми гуманітарних наук: [збірка наукових праць]. - K.: Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого,

- С. 193-197.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. / А.Н. Леонтьев. - М.: Педагогика, 1983. - Т. II. - 320 с.

Морщакова О.С. Соціальні цінності і вартісно-змістове наповнення процесу соціалізації / Олена Морщакова // Вітакультурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 38-43.

Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - K.: Либідь, 2006. - 632 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - K.: Либідь, 2012. - 296 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : [навч. посіб.] / В.В. Рибалка; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. ^тюка. -Одеса: видавець Букаєв В.В., 2009. - 575 с.

Роменець В.А. Історія психології ХІХ - початку XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - K.: Либідь, 2007. - 832 с.

Сафонік Л.М. Kонцептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антро-

пологічний контєкст: авторєф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Лідія Миколаївна Сафонік. - Львівський національний унівєрситєт ім. І. Франка. - Львів, 2017. - 40 с.

Світогляд і світ людини: [кол. монографія] / за заг. рєд. д-ра філос. н-к, проф. В.П. Капітона. - Дніпропетровськ: дДфА, 2008. - 324 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у мєжах і за мєжами будєнності / Тєтяна Михайлівна Титарєнко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм; сост. П.С. Гурєвич, С.Я. Лєвит; вступ. ст. П.С. Гурєвич. -М.: АСТ, 1998. - 566 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / Анатолій А. Фурман. - Одєса: ОНПУ; Тєрнопіль: ТнЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А.А. Мєтодологічні акцєнти стосовно ґєнєзи психологічного знання / А.А. Фурман // Наука і освіта. - 2017. - №1. - 16-20.

Фурман А.В. Ґєнєза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова пєрспєктива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Мєтодолог - профєсія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2016. - №1. - С. 16-42.

Фурман А.В. Парадигма як прєдмєт мєтодоло-гічного аналізу / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психокультура як самоорганізована сфєра аксіобуття / Анатолій В. Фурман, Олєна Морщакова // Вітакультурний млин. - 2013. - Модуль 15. - С. 13-22.

Фурман А.В. Світ мєтодології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 47-60.

Фурман А.В. Сутність гри як учинєння: [монографія] / А.В. Фурман, С.К. Шандрук. - Тєрнопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.

Ярошевский М.Г. История психологии от античности до сєрєдиньї XX в / М.Г. Ярошєвский. - М.: Акадємия, 1996. - 416 с.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій А. “ОСОБИСТІСНИЙ СВІТ ЯК ОНТОФЕНОМЕНАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ (ДО КАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ ГЕОРГІЯ БАЛЛА)”. Психологія і суспільство, no. 2(68), Nov. 2017, pp. 135-46, https://doi.org/10.35774/pis2017.02.135.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.