Відповідальність особистості в контекстах життєвого шляху і соціального повсякдення: психологічний аспект

Автор(и)

  • Арсен Липка менеджер з адміністративної діяльності та магістр з управління соціальним закладом, аспірант кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль. ORCID: 0000-0002-1981-4675 http://orcid.org/0000-0002-1981-4675

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.01.074

Ключові слова:

відповідальність, рівні соціальної відповідальності, особистість, життєвий шлях, стратегія буття, життєві ситуації, свобода вибору

Анотація

У статті проаналізовані акценти проблематики відповідальності особистості у вітчизняній, а також сьогочасній психології, що охоплюють її пізнання через феноменологічні підходи в контекстах життєвого шляху і соціального повсякдення. Зокрема перший обґрунтовано в концепціях С.Л. Рубінштейна, К.О. Абульханової-Славської, Д.Н. Узнадзе, М.М. Бахтіна, В.А. Роменеця, А.О. Реана, Л.І. Дементій, Б.Ф. Ломова, І. А. Сагань та ін., котрі обстоюють думку про те, що відповідальність детермінується життєвими подіями; відображає співвідношення особистих мотивів, цілей, засобів життєдіяльності; реалізується в кожній конкретній життєвій ситуації за траєкторією її індивідуального буття, що актуалізує здатність відповідати за здійснені учинки; постає у часовій розгортці – за виконану дію, за те, що потрібно зробити, за дану конкретну мить життя; взаємокорелює з такими категоріями, як ініціативність, активність, стратегія життя, свобода волі, обов’язок, зобов’язання, суспільна необхідність, життєвий вибір тощо; завдяки їй людина досягає індивідуальної та суспільної мети, стає суб’єктом життєдіяльності, вчинення тощо. Другий підхід описано К.К. Платоновим, К.К. Муздибаєвим, І.С. Коном, М.В. Савчином, В.І. Сперанським, Н.А. Мінкіною, О.Є. Фурман та ін., які констатують соціальний характер цього феномену і розглядають відповідальність як критерій моральної зрілості особистості, першооснову її професійності, атрибут зрілого вчинку, довершеного особистісного вчинення; воднораз доведено, що соціальна відповідальність разом із особистою утворюють фундамент справедливості (Н.А. Мінкіна). Загалом відповідальність – це одна із найважливіших якостей особистості, котра інтегрує всі її психічні функції, дає змогу суб’єктивно сприймати нею навколишню дійсність, емоційно ставитись до обов’язку; також вона є моральною рисою людини, котра зосереджує в собі усвідомлені як обов‘язок, зобов’язання, життєву позицію, самостійність, самоконтроль, добровільність, так і свободу та креативність.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни: монография. Москва : Мысль, 1991. 300 с.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания : науч. изд. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 288 с.

Бахтин М.М. Вопросы литературы и естетики : Исследования разных лет. Москва : Художественная литература, 1975. 504 с.

Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання. Початкова школа. 1994. №9–10. С. 4–8.

Дементий Л.И. Ответственность личности как свойство субъекта жизнедеятельности: дисс. … д. психол. наук : 19.00.01. Москва, 2005. 375 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації: пер. з нім. Київ : Лібра, 2001. 400 с.

Кон И. В поисках себя. Личность и её самосознание : тексты. Москва : Политиздат, 1984. 335 с.

Лазорко О.В. Професійно-психологічний тренінг менеджерів як метод корекції та розвитку професійно важливих якостей. Вісник НУТУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3. 2010. С. 132–135.

Ложкін Г., Лазорко О. Поняття відповідальності в історико-філософському та психологічному дискурсах. Психологія і суспільство. 2003. №4. С. 61–74.

Минкина Н.А. Воспитание ответственностью. Москва : Высшая школа, 1990. 144 с.

Муздыбаев К. Психология ответственности. Ленинград : Наука, 1983. 240 с.

Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 288 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. Київ : Либідь, 1998. 992 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учебник для психологов, педагогов, философов. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 712 с.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир : кн. для психологов, философов. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 512 с.

Савчин M.B. Психологія відповідальної поведінки: монографія. Київ : Україна-Віта, 1996. 130 с.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки : монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. 280 с.

Сагань І.А. Соціально-психологічні особливості відповідальності в умовах складних життєвих ситуацій : дис…. канд.. психол. наук : 19.00.05. К., 2010. 258 с.

Соціальна відповідальність : навч. посіб. / упоряд. і ред. Т.Л. Надвинична. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 139 с.

Сперанский В.И. Социальная ответственность бизнеса : сущность и особенности проявления. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. №44. С. 235–248.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. Киев : Просвита. 1996. 404 с.

Тернопільська В.І. Відповідальність особистості: гуманітарний аспект. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2004. № 14. С. 47–50.

Фурман А.В., Морщакова О. Соціальна культура. Психологія і суспільство. 2015. № 1. С. 26–36.

Фурман О. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження. Психологія і суспільство. 2015. №1. С. 65–91.

Завантаження

Як цитувати

Липка, Арсен. “Відповідальність особистості в контекстах життєвого шляху і соціального повсякдення: психологічний аспект”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2019, pp. 74-82, https://doi.org/10.35774/pis2019.01.074.

Схожі статті

1-10 з 516

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.