Структурно-функціональна модель формування художніх здібностей

Автор(и)

  • Олег Ткачук
  • Олена Полисаєва

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.187

Ключові слова:

моделювання, модель, творча особистість, художні здібності, здатність, класифікація та етапи моделювання

Анотація

У статті розглядаються загальні підходи, що стосуються вивчення методів моделювання творчої особистості, їх класифікація, етапи та спроба створення структурно-функціональної моделі взаємозалежного формування складових художніх здібностей. Зокрема, проаналізовані принципи наукового моделювання, розглянуто зміст понять “модель” і “моделювання”, подано визначення загального тлумачення терміна “художні здібності”. Феноменологічно вказані здібності становлять складну синтетичну якість фахівця у поєднанні з окремими психічними властивостями його особистості та стійкими спроможностями-вміннями у професійному здійсненні образотворчої діяльності. Натомість художня здатність є ширшим за обсягом поняттям, що охоплює все поле зреалізування художником своїх професійних функцій та завдань на творчому етапі праці. Пропонована авторська модель створює дієву основу для розгляду процесу організації формування здібностей майбутнього художника під час сходження складним творчим шляхом університетського навчання. Висвітлено базові професійні складові, що є психологічними чинниками цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу особистості. Відзначено, що психологія художньої творчості є розділом психології мистецтва, до предметного поля якої належить вивчення закономірностей процесу виховання й естетичного розвитку особистості, сприйняття і розуміння людьми творів мистецтва, з одного боку, і безпосередній процес психодуховного творення мистецьких творів художником – з іншого. Очевидно, що митець, створивши об’єктивний художній твір, залишається суб’єктом його сприйняття, емоційно і навіть почуттєво пристрасно реагуючи на нього, що уконфліктнює його особистісне і тим самим стимулює творче індивідуальнісне зростання.

The article deals with general approaches concerning the study of methods of modeling a creative person, their classification, stages and an attempt to create a structural-functional model of interdependent formation of artistic abilities components. In particular, the principles of scientific modeling are analyzed, the content of concepts “model” and “modeling” is considered, the definition of general interpretation of the term “artistic abilities” is given. Phenomenologically indicated abilities are the complex synthetic quality of a specialist in combination with the individual psychological properties of his personality and persistent ability-skills in the professional implementation of fine art activity. Instead, artistic ability is a broader concept that covers the entire field of artist’s implementation of his professional functions and tasks at the creative stage of his work. The proposed author’s model creates an effective basis for considering the process of organizing the formation of future artist’s abilities during an ascent by a complex creative way of university education. The basic professional components, which are psychological factors of purposeful development of personality creative potential, are highlighted. It is noted that psychology of artistic creativity is a section of psychology of an art, the subject field of which includes the study of regularities of upbringing process and the aesthetic development of personality, the perception and understanding of works of art by people, on the one hand, and the direct process of psycho-spiritual creation of artistic works by the artist – on the other. It is obvious that the artist, creating an objective work of art, remains the subject of his perception, emotionally and even sensually passionately reacting to it, which conflicts with his personal and thus stimulates the creative individual one growth.

Біографії авторів

  • Олег Ткачук

    кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, м. Одеса

  • Олена Полисаєва
    викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, м. Одеса

Посилання

Балл Г. О. Психология в рациогуманистической перспективе : Избранные работы / Георгий Балл.– К.: Изд-во “Основа”, 2006. – 408с.

Брушлинский А. В. Творческий процесс как предмет исследования / А. В. Брушлинский // Вопросы философии. – 1965. – № 7. – С. 65–73.

Вартофский М. В. Модели. Репрезентация и научное понимание : / М.В. Вартофский; пер. с англ. / общ. ред. и послесл. И.Б. Новикова и В. Н. Садковского. – М.: Прогресс, 1988. – 507 с.

Веников В. А. Некоторые философские проблемы моделирования // Философские проблемы кибернетики / В. А. Веников; материалы к симпозиуму “Диалектика и современное естествознание”. – Вып. № 3. – М., 1966. – С. 47–49.

Веников В. А. Моделирование в науке и технике / В. А. Веников // Наука и человечество. – М.: Знание, 1966. – 399 с.

Гуменюк (Фурман) О. Є. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / О. Є. Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. – 2005. – №4. – С. 70–83.

Зиновьев А. А. Логическая модель как средство научного исследования / А. А. Зиновьев, И. И. Ревзин // Вопросы философии. – 1960. – № 1. – С. 81.

Зыков Е. В. Психологические особенности использования моделей как опор при усвоении знаний высокого уровня абстрактности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. В. Зыков. – М.: МГУ, 1980. – 24 с.

Левина И. А. Профессиональная деятельность учителя по формированию познавательной самостоятельности подростков средствами моделирования : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ирина Левина. – Одесса, 2001. – 283 с.

Леонтьев А. Н. К вопросу о моделировании и математизации в психологии / А. Н. Леонтьев, Э. Н. Джафаров // Вопросы психологии. – 1973. – № 3. – С. 3–15.

Максвелл Д. К. Статьи и речи / Д. К. Максвелл. – М., 1968. – 422 с.

Моделирование психической деятельности / авт. колл. А. А. Братко, П. П. Волков, А. Н. Кочергин, Г. И. Царегородцев. – М. : “Мысль”, 1969. – 384 с.

Никандров В. В. Метод моделирования в психологии / В. В. Никандров. – СПБ. : Речь, 2003. – 55 с.

Старовойтенко Е. Б. Современная психология : формы интеллектуальной жизни / Елена Старовойтенко. – М.: Акад. Проект, 2001. – 544 с. – (Gaudeamus).

Ткачук О. В. Психологія художніх здатностей : [монографія] / Олег В. Ткачук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 372 с.: іл.

Ткачук О. В. Розробка та використання методики “кольороструктурування” для дослідження художніх здатностей / Олег Ткачук // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – Вип. 4-5 – Одеса, 2010/LXXXII. – С. 48–55.

Ткачук О. В. Структурно-функциональная модель организации художественных способностей / О. В. Ткачук. – Кишинев, 2012. – С. 33–38. [режим доступу до ресурсу] : univers pedagogic – Academia de Ştiinţe a Moldovei або https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/up.2012.4.pdf

Роменець В. А. Виховання творчих здібностей у студентів / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. – 2018. – №1–2.

Роменець В. А. Психологія творчості : [навч. посіб.] / Володимир Роменець. – К. : Либідь, 2004. – 288 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності – схема професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу : дис… доктора психологічних наук: 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман: ДНЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”. – Одеса, 2015. – 464 с.

Чорний Є. В. Психологія моделювання полікультурної освіти : [монографія] / Євген В. Чорний. – Сімферополь : СОНАТ, 2010. – 540 с.

Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека : [учеб. пос.] / Владимир Дмитриевич Шадриков. – 2-е изд,, перераб. и доп. –М.: Изд. корп. “Логос”, 1996. – 320 с: ил.

Шандрук С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів : автореф. дис… на здобуття доктора психологічних наук: 19.00.07 / Сергій Костянтинович Шандрук: ДНЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”. – Одеса, 2016. – 36 с.

Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / Сергій Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 357 с.

Шандрук С. К. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – №4. – С. 107–121.

Щедровицький Г. П. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. – 2004. – №2. – С. 30–49.

References

Ball G. O. Psihologia v raciogumanisticheskoy perspektive: Izbrannuje rabotu / G. O. Ball - K.: Izd-vo “Osnova”, 2006. – 408 s.

Brushlinskiy A. V. Tvorcheskiy process kak predmet issledovanijy / A. V. Brushlinskiy // Voprosu filosofii. – 1965. – №7. – S. 65–73.

Vartovskiy M. V. Modeli. Reprezentacuy i nauchnoe ponimanie: / M. V. Vartovskiy. Per. s angl. /Obsh. red. i poslesl. I. B. Novikova i V. N. Sadkovskogo. – M.: Proces, 1988. – 507 s.

Venikov V. A. Nekotorue filosofskie problem modelirovaniy. – “Filosofskie problemu kibernetiki” / V. A. Venikov // Materialu k simpoziymy “Dialektika i sovrimennoe estestvoznanie”. – Vup. №3. – M., 1966. – S. 47-49.

Venikov V. A. Modelirovanie v nayke i texnike / V. A. Venikov // Nayka i chelovechistvo. – M.: Znanie, 1966. – 399 s.

Gumenuk O. E. Metodologichna model innovaciino-psixologichnogo klimatu // Psihologija i suspil’stvo. – 2005. – №4. – S. 70–83.

Zinovev A. A. Logicheskay model kak sredstvo naychnogo isledovaniy / A. A. Zinovev, I. I. Revzin // “Voprosy Filosofii”. – 1960. – № 1.

Zukov E. V. Psihologicheskie osobenosti ispolsovaniy modeiey kak opor pri usvoenii znaniy vusokogo urovny abstraktnosti: avtorev. dis. … kand. ped. nayk: 13.00.01 / E. V. Zukov. – M.: MGY, 1980. – 241 s.

Levina I. A. Professionalnay deytelnast ychitely po formirovanij poznavatelnoy samostoytelnosty podrostkov sredstvami modelirovaniy: dis. … kandidata pedagogicheskih nayk : 13.00.04 / I. A. Levina – Odessa, 2001. – 283 s.

Leontev A. H. K voprosu o modelirovanii i matematizacuy v psihologii / A. H. Leontev, E. H. Jafarov // Voprosu psihologii. – 1973. – № 3. – S. 3-15.

Maksveli D. K. Staty i rechi / D. K. Maksvell. – М., 1968. – 422 s.

Modelirovanie psihicheskoy deytelnosti / Pered zagl. avt.: A. A. Bratko, P. P. Volrov, A. N. Kochergin, G. I. Caregorodcev. – М.: “Мusl”, 1969. – 384 s.

Nikandrov V. V. Metod modelirovaniy v psihologii. / V. V. Nikandrov. – SPB.: Rech, 2003. – 55 s.

Starovojtjenko Е. B. Sovrjemjennaja psihologija : formy intjelljektual’noj zhizni / Еljena Starovojtjenko. – M.: Akad. Projekt, 2001. – 544 s. – (Gaudeamus).

Tkachyk O. V. Psihologiy hudojnih zdatnostey : Monografiy. / O. V. Tkachyk. – Odessa: vudavec Bukaev Vadum Viktorovuch, 2012. – 372 s.: іl.

Tkachyk O. V. Rozrobka ta vukoruztanny metoduku “koloroznavstva” dla doslidjenna hudojnih zdibnostey” // Naukovo-praktuchnuy jurnal Pivdennogo naukovogo centru АPN Ukrainu “Nauka i osvita”. – Vup. 4-5 – О., 2010/LXXXII. – S. 48-55.

Tkachyk O. V. Structurno-functionalnaja model organizacii of artistic capabilities. // Кishinev 2012. – S. 33-38. [rjezhim dostupu do rjesursu] : univers pedagogic - Academia de Єtiinюe a Moldovei або https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/up.2012.4.pdf

Romenets V. A. Vykhovannia tvorchykh zdibnostei u studentiv / Volodymyr Romenets // Psykholohiia i suspilstvo. – 2018. – №1–2.

Romenets V. A. Psykholohiia tvorchosti : [navch. posib.] / Volodymyr Romenets. – K.: lybid, 2004. – 288 s.

Furman A. V. Idjeja profjesijnogo metodologuvannja : [Monografija] / A. V. Furman. – Ternopіl’ : TNEU, 2016. – 387 s.

Furman A. V. Modul’no-rozvihval’na organizacija misledjiylnosti shaема profjesijnogo mjetodologuvannja. // Psyhologija i suspil’stvo. 2005 — № 4. – S. 40-69.

Furman O. Ie. Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu : dys… doktora psykholohichnykh nauk: 19.00.07 / Oksana Yevstakhiivna Furman: DNZ “Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K.D. Ushynskoho”. – Odesa, 2015. – 464 s.

Chornuy E. V. Psihologiy modelurovany polikylturnoyi osvity : Monografiya / E. V. Chorniy. – Simferopol: CONAT, 2010. – 540 c.

Shadrikov V. D. Psihologiy deytel’nocti и sposobnosti cheloveka / V. D. Shadrikov. Uchebnoe posobie, 2-е izd,, pererab. i dop. М.; Izdatelskaja korporactija “Logos”, 1996. 320 s: il.

Shandruk S. K. Psykholohichni zasady rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh praktychnykh psykholohiv: avtoref. dys… na zdobuttia doktora psykholohichnykh nauk: 19.00.07 / Serhii Kostiantynovych Shandruk: DNZ “Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K.D. Ushynskoho”. – Odesa, 2016. – 36 s.

Shandruk S. K. Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei : [monohrafiia] / Serhii Shandruk. – Ternopil : TNEU, 2015. – 357 s.

Shandruk S. K. Teoretychna model rozvytku profesiynykh tvorchykh zdibnostei osobystosti praktychnoho psykholoha / Serhii Shandruk // Psykholohiia i suspilstvo. – 2015. – №4. – S. 107–121.

Schjedrovickij G. P. Mjetodologichna organizacija sistemno-structurnuh dozlidzhen’ i rozrobok // Psyhologija i suspil’stvo. – 2004. – №2. – S. 30–49.

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Ткачук, Олег, and Олена Полисаєва. “Структурно-функціональна модель формування художніх здібностей”. Психологія і суспільство, no. 1-2, July 2018, pp. 187-94, https://doi.org/10.35774/pis2018.01.187.

Схожі статті

1-10 з 568

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.