ЛЮДСЬКЕ САМОЗДІЙСНЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ ВЧИНКУ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець Інституту психології імені Григорія Костюка НАПН України, м. Київ

Ключові слова:

людський учинок, взірцеві форми психічного, канонічна психологія, звершення всупереч, вчинкова концепція В.Роменця

Анотація

Стаття розкрив ає методологічний контекст та основні засади дискурсу людського самоздійснення у теорії вчинку, розробленій і обґрунтованій українським психологом ХХ століття Володимиром Роменцем. Висвітлено психологічні закономірності історичного розвитку самоусвідомлення української нації, представлені в поцінуваннях наукового доробку В.А.Роменця сучасними дослідниками творчості видатного вченого з України та Росії. Окреслено природну спадкоємність і наступність категорії вчинку та її осмислення в українській духовній культурі кількох останніх століть.

 

 

The article reveals the methodological context and main concepts of discourse of human self-realization in the theory of action, developed and substantiated by Ukrainian psychologist of XX century Volodymyr Romenets. The psychological regularity of historical development of self-awareness of Ukrainian nation have been clarified and presented in the analysis of scientific heritage of V. Romenets by modern researches of the creative work of an outstanding scientist. The original continuity and succession of the category of action and its realization in Ukrainian spiritual culture of some previous centuries has been outlined.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець, Інституту психології імені Григорія Костюка НАПН України, м. Київ
    доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної та організаційної роботи Інституту психології імені Григорія Костюка НАПН України, м. Київ

Посилання

Азархін А., Роменець А. Світ пізнає себе через людську душу // Арка. - 1993. - № І-ІІ. - С. 4-7.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови. - Т.4. -К., 1906. - 496 с.

Маноха І.П. Психологія потаємного “Я” [Текст] / І.П. Маноха. - К.: Поліграфкнига, 2001. - 448 с.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології [Текст]: підруч.: у 2 т. / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т.1. -496 с.

Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука,

В.А. Роменця: 6-е вид., стереот. - К.: Либідь, 2006. -632 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця. Збірник статей / упоряд. П.А. М’ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимиром Роменцем) // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 170-176.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.: Т.2.

- К.: Наукова думка, 1978. - 592 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності [Текст] / Т.М. Титаренко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Художньо-документальний нарис / Опрацювання та доп. М. Онуфріїв. - Львів: Каменяр, 1996. - 71 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 

Схожі статті

1-10 з 961

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.