ДУХ НЕОПАЛИМОЇ КУПИНИ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

особистість військовослужбовця, професійне вигоряння, система психологічного забезпечення, психічне здоров’я, професійна деформація, структурно-функціональна модель, психологічна профілактика

Анотація

Розкрито методологічні засади, зміст та обґрунтування структурно-функціональної моделі психологічної профілактики професійного вигоряння прикордонників, представлені в монографічному дослідженні О.М. Хайруліна “Психологія професійного вигорання військовослужбовців”. Наведено широкий контекст систематизації причинності професійного вигоряння персоналу прикордонного відомства, здійснений автором, а також висвітлено зміст довідкових і методичних матеріалів, призначених для застосування військовими психологами. Визначено перспективи подальшої дослідницької і практичної роботи у царині протидії професійним стрес-шкідливостям військовослужбовців, які фахово спеціалізуються у справі сухопутної і морської охорони державного кордону України.

 

Disclosed methodological bases, content and substantiation of structural-functional model of psychological prevention of professional burnout of border guards presented in monograph research of O. M. Hairulin “Psychology of professional burnout of servicemen”. Shown wide context of systematization of causality the professional burnout of staff, carried out by the author and also highlighted the content of referential and methodical materials intended for use by military psychologists. Determined prospects of further research and practical work in the field of counteraction to professional stress-harmfulness of servicemen who professionally specialize in the case of land and maritime border guards of Ukraine.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, реабілітаційний психолог Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Багалій Д.І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. - K.: Видавництво “Обрій” при УКСП “Koбзa”, 1992. - 472 с.

Біблія. - Об’єднання біблійних товариств, 1990. -957 с. Жниги Старого Заповіту); - 296 с. (Новий заповіт).

Глива Є. Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди // Є.Л. Глива. - K.: Видавництво ТОВ “KMM”, 2006. - 256 с.

Грабе М. Синдром выгорания - болезнь нашего времени. Почему люди вышорают и что можно против этого предпринять : пер. с нем. // M. Грабе. - СПб.: Речь, 2008. - 96 с.

Етичний кодекс психолога. - K.: Товариство психологів України, 1990. - 12 с.

Закон України “Про психіатричну допомогу”. -K.: Видавництво “Сфера”, 2000.

Хайрулін О.М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців:[монографія] // Олег Mихaйлoвич Хайрулін; за наук. ред. А.В.Фурмана. -Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 220 с.

Maslach C. The truth about burnout: How organizations cause personal stress and whot to do about it // C.Maslach, M.P.Leiter. - San Francisco: Jossey-Bass publishers, 1997. - 156 p.

Bagalij D.I. Ukrayinskyj mandrovanyj filosof Grygorij Skovoroda. - K.: Vydavnycztvo “Obrij”, 1992. - 472 s.

Bibliya. - Obyednannya biblijnyh tovarystv, 1990. -957 s. (Knygy Starogo Zapovitu); - 296 s.(Novyj zapovit).

Glyva Yevgen. Ontologichnyj obraz lyudyny v tvorchosti Grygoriya Skovorody /Y. Glyva. - K.: KMM, 2006. - 256 s.

Grabe M. Sindrom vygoraniya - boleznj nashego vremeni. Pochemu lyudi vygorayut i chto mozhno protiv etogo predprinyat“: per. s nem. Z M.Grabe. - SPb.: Rech,

- 96 s.

Etychnyj kodeks psyhjologa. - K.:Tovarystvo psyhologiv Ukrayiny, 1990. - 12 s.

Zakon Ukrayiny “Pro psyhiatrychnu dopomogu”. -K.: Vydavnycztvo “Sfera”, 2000. - 50 s.

Hajrulin O.M. Psyxologiya profesijnogo vygorannya vijskovosluzhbovciv: [monografiya] Z Oleg Myhajlovych

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 904

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.