ПРОСТІР І ЧАС У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Оксана Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.079

Ключові слова:

простір, різновиди простору, параметри простору, цілісність, автономність, структурність, саморозвитковість, час, інваріанти часу, плин часу, біологічний “годинник”індивіда, стрілка суб’єктивного часу, темпоритміка, минуле, теперішнє, майбутнє, вічне

Анотація

Проблематика простору і часу у статті обґрунтовується шляхом застосування двох методів - індукції (рух-пошук від одиничного до загального), коли аналізується в соціогуманітарному пізнанні взаємодоповнення їх онтологічного, феноменологічного і категорійного аспектів розгляду, й дедукції, коли від загального - створення теорії інноваційно-психологічного клімату -здійснюється перехід до окремого й конкретного (висвітлений взаємозв’язок ІПК і простору-часу). У процесі використання першого методу охарактеризовані вертикальні та горизонтальні параметри як властивості багатовимірності соціального простору, різновиди простору як життєвої даності (психологічний, соціальний, біологічний, персональний, благодатний тощо), а також з’ясовані параметри вимірювання власне соціально-психологічного простору (цілісність, автономність, структурність, саморозвитковість). Стверджується, що існує два полярних погляди на природу часу - науковий та езотеричний, у форматі яких дослідники обґрунтовують різні інваріанти перебігу часу: безпосередній (власний біологічний “годинник” індивіда) й опосередкований (суб’єктивний, тобто той, коли особа задіяна у сприйняття і конструювання подій). У результаті здійсненого пошукування доведено, що простір і час - це узагальнені категорії психологічного впливу, з допомогою яких пізнається і пояснюється його сутність та особливості плину в повсякденні людського буття. Під час застосування другого - дедуктивного - методу аргументуються: а) орг-діяльнісна модель створення ІПК, б) етапи і зміст реалізації програми вивчення ІПК як багатопарамет-ричного явища, в) методологічна план-карта дослідження ІПК і його чотирьох базових параметрів та аналізується й науково доводиться, що перший параметр ІПК - соціально-психологічний вплив - взаємопов’язаний із вітакультурним простором-часом, й водночас узмістовлююються часопросторові категорії цього впливу.

 

The problem of space and time in the article is substantiated by the way of application of two methods - induction (moving from the single to general) when analyzing in a socio-humanitarian cognition in complementarity ontological, phenomenological and the categorical aspects of their review, and deduction, when from the general - creation of the theory of innovation-psychological climate - carry out a transformation to a separate and specific (highlited relationship between IPC and space-time). In the process of application of the first method are characterized vertical and horizontal parameters as properties ofmultidimensio-nality of social space, varieties of space as a life givens (psychological, social, biological, personal, gracious and so on), and also clarified parameters of measuring the actual social-psychological space (integrity, autonomy, structure, selfdevelopment). It is claimed that there are two polar views on the nature of time - scientific and esoteric, in a format of which researchers substantiate different invariants of flow of time: direct (own biological “clock” of the individual) and indirect (subjective, scilicet that when the person is involved in the perception and constructioning events). As a result of carried out searching have been proved that space and time - it’s generalized categories ofpsychological impact with help of which is being learned and explained its nature and peculiarities of the flow in everyday human life. During the application of the second - deductive -method are being argumented: a) org-activity model of creation IPC, b) stages and content of realization the program of researching IPC as multiparameter phenomenon, c) methodological plan-map of IPC research and its four basic parameters and analyzed and scientifically proved that the first parameter of IPC - social and psychological impact - interrelated with vita-cultural space-time, and at the same time filling with the content time-space categories of this impact.

Біографія автора

  • Оксана Фурман
    доктор психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри психології та соціальної роботи, директор НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности: [коллект. труды]. К.А. Абульханова-Славская - М.: Наука, 1981. - С. 19-44.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания : [науч. изд.] / Борис Герасимович Ананьев. - СПб. : Питер, 2001. - 288 с. - (Серия “Мастера психологии”).

Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе: [кн. для учителя] / Нелли Петровна Аникеева. -М. : Просвещение, 1989. - 224 с. - (Б-ка зам. дир. шк. по учеб.-воспитат. работе).

Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель из Ста-гиры ; [пер. с. древнегреч. М. Л. Гаспарова] . - СПб. : Азбука, 2000. - 285 с.

Бабайцев А. Ю. СМД-Методология / Алексей Юрьевич Бабайцев // Новейший философский словарь / [сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов]. - 3-е изд. , исправл. - Мн. : Книжный Дом. - 2003. - С. 923-926. -(Мир энциклопедий).

Бабайцев А. Ю. Коммуникация / Алексей Юрьевич Бабайцев // Новейший философский словарь / [сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов]. - 3-е изд., исп-равл. - Мн. : Книжный Дом, 2003. - С. 497-498. - (Мир энциклопедий).

Баворівський В. “Навіщо нашій рідній мові бур’яни?” / В. Баворівський // газета “Свобода”. - №89 (3027). - 18 листопада. - 2015. - 12 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание : [на-уч.-популяр. изд.] / Роберт Бернс ; [пер. с англ., под ред. В. Я. Пилиповского]. - М. : Прогресс, 1986. - 422 с.

Біблія або книги святого письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. Івана Огієнка. - К.: Українське Біблійне Товариство, 2002. - 1375 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - K., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2009. - 1736 с.: іл.

Вітакультурний млин: методологічний альманах / наук. конс.-ред. А.В. Фурман. - 2005-2016. - Модулі 1-18.

Воронов О.І. Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень у сфері публічного управління / О.І. Воронов // Наука і освіта. -2016. - №7. - Вип.: Психологія. - С. 51-57.

Гільбух Ю. 3. Інноваційний експеримент у школі : [наук. вид.] / Ю. 3. Гільбух, М. І. Дробноход. - K. : Укр. ін-т. підв. кваліф. кер. кадрів осв. М-ва освіти України, 1994. - 90 с.

Гірняк А. Психологічні аспекти переведення годинника на “зимовий час” / А. Гірняк // Психологія і суспільство. - Спецвипуск. - Наукові праці молодих учених. - 2012. - С. 114-115.

Головаха Е. И. Психологическое время личности : [монография] / Е. И. Головаха, А. А. Кроник. - K. : Наукова думка, 1984. - 207 с.

Громыко Ю. В. Московская методологическая школа : социокультурные условия возникновения, идейное содержание, проблемы развития / Юрий Владимирович Громыко // Вопросы методологии. - 1991. - № 4. - С. 21-39.

Гуменюк (Фурман) О. Освітнє спілкув ання як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 73-94.

Гуменюк (Фурман) О. Є. Психологія впливу : [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк (Фурман). -Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк (Фурман) О. Є. Психологія Я-концепції : [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк (Фурман).

- Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк (Фурман) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / О.Є. Гуменюк (Фурман) - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Донченко О.А. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) / О.А. Донченко, Ю.В. Романенко. - K.: Либідь, 2001. - 334 с.

Дочинець М. Многії літа. Благії літа / М. До-чинець. - Мукачево: Капатська вежа, 2013. - 148 с.

Зинченко А. П. “Изготовление мысли” по Г. П. Щедровицкому / Александр Зинченко // Вопросы методологии. - 1996. - № 1-2. - С. 123-127.

а. Зинченко В.П. Теоретический мир психологии /

B.П. Зинченко // Вопросы психологии. - 2003. -№5. -

C. 3-17.

Зинченко В.П. Время - действующее лицо / В.П. Зинченко // Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 36-54.

Инновационное обучение : стратегия и практика : материалы Первого научно-практического семинара (Сочи, 10-13 июня 1999 г.) ; под ред. В. Я. Ляудис. - М., 1994. - 203 с.

Искусство стать и быть человеком: Учебник живой духовности. - М.: Центр “Юнивер”, 1991. - 192 с.

Кабаченко Т. С. Активизация человеческого фактора : методы психологического воздействия / Та-

исия Сергеевна Кабаченко // Психологический журнал. - 1986. - Т. 7, № 4. - С. 11-22.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : [монография] / Вячеслав Петрович Казмиренко. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Кант I. Критика чистого розуму / Еммануїл Кант ; [пер. з нім. та прим. І. Бурковського]. - К. : Ювентус,

- 504 с.

Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посібн. / Людмила Миколаївна Карамушка. - К.: Міленіум, 2003. - 344 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості / З.С. Карпенко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції психолога: [монографія] / Г.В. Католик.

- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 406 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии : [монография] / Михаил Владимирович Кларин. - Рига : Эксперимент, 1995. - 186 с.

Ковалёв Г. А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия / Георгий Алексеевич Ковалёв // Вопросы психологии. - 1987. -№ 3. - С. 41-49.

Ковалев Г.А. О системе психологического воздействия / Г.А. Ковалев // Психология воздействия (проблемы теории и практики). - М.: АПН СССР, 1989.

- С. 4-43.

Козлов В.В. Трансценденция времени в творчестве / В.В. Козлов // Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь души. - М.: Гала, 2009. - 112 с.

Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : [монографія] / Наум Львович Коломінський. - К. : МАУП, 2000. - 286 с.

Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / Игорь Михайлович Кондаков. -СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с. - (Проект “Психологическая энциклопедия”).

Копылов Г. К вопросу о природе “научных революций” / Геннадий Копылов // Кентавр. - 2003. -№31. - С. 46-57.

Копылов Г. Методология и методологизация в контексте времени / Геннадий Копылов // Кентавр. -1992. - № 1. - Вып. 5. - С. 6-11.

Костін Я. А. Система підготовки вчителів-дос-лідників до впровадження модульно-розвивального навчання : [наук. вид.] / Ян Анатолійович Костін ; за ред. А. В. Фурмана. - Тернопіль : Інститут ЕСО, 2005.

- 62 с.

Краснухина Е.К. Дом как любовь / Е.К. Красну-хина // Ступени. - 1997. - №10. - С. 40-49.

Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. - 367 с.

Кун Т. Структура научных революций : [научн.-популярн. изд.] / Томас Кун ; сост. В.Ю. Кузнецов ; [пер. с англ. И. З. Налётов]. - М. : ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - 608 с.

Лазарев В. С. О развивающихся педагогических системах / Валерий Семенович Лазарев // Педагогика.

- 2002. - № 8. - С. 13-24.

Лазарев В. С. Педагогическая инноватика :

объект, предмет и основные понятия / В. С. Лазарев, Б. П. Мартиросян // Педагогика. - 2004. - № 4. - С. 11-

Левин К. Типы конфликтов / Курт Левин // Психология личности; [под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,

А.А. Пузырея]. - М.: МГУ, 1982. - С. 93-96.

Лермонтов В.Ю. Азбука жизни / Ю.В. Лермонтов.

- СПб.: ИК “Невский проспект”, 2007. - 256 с. (Серия: “Ветер перемен”).

Лермонтов В.Ю. Сила поющего сердца / Ю.В. Лермонтов. - СПб.: ИК “Невский проспект”, 2006. -224 с. (Серия: “Колокольчики Святой Руси”).

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс: пер. с англ. - СПб.: Питер, 1996. - 684 с.

Матіюк І.О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України): Автореф. дис... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1999. - 22 с.

Метре В.Н. Пространство Любви / В. Мегре. -СПб.: Из-во “ДИЛЯ”, 2005. - 224 с.

Морено Дж. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе / Дж. Морено. - М.: Иностр. лит., 1958. - 289 с.

Наукова школа академіка Олексія Чебикіна / [упорядн. І.М. Пивоварчик; наук. ред. О.А. Копусь]. -Одеса: ТЭС, 2009. - 96 с.

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; за ред. Л.І. Шевченко. - К.: АРІЙ, 2008. - 672 с.

Основи психології : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - [2-е вид., стереотип.]. - К. : Либідь, 1996. - 632 с.

Парытин Б.Д. Социально-психологический климат коллектива. Пути и методы изучения / Борис Дмитриевич Парыгин; под ред. В.А. Ядова. - Л.: Наука, 1981. - 192 с. - (Ин-тут социально-экономических проблем АН СССР).

Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження: [монографія] / Олексій Васильович Полунін. - К.: Гнозіс, 2011. - 360 с.

Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: [монографія] / Е.О. Помиткін. - К.: Наш час, 2005. - 280 с. - Бібліограф.: с. 252-278.

Попов Б. В. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) / Борис Васильович Попов // Філософська думка. - 2001. - № 4. - С. 37-54.

Притожин И. От существующего к возникающему / И. Пригожин. - М.: Наука, 1985.

Природа Украинской ССР. Климат / Бабиченко В.Н., Барабаш М.Б., Логвинов К.Т. и др. - К.: Наук. Думка, 1984. - 232 с.

Психологическая энциклопедия / [ред.-сост. Р. Кор-сини, А. Ауэрбах]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. -1096 с. : ил.

Рибалка В. Індивід та особистість у психологічній теорії часу Бориса Цуканова / В. Рибалка // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 32-57.

Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною не-конгруентністю: Методичний посібник. - K.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. - 54 с.

6. Рубинштейн С. Л. Основы о бщей психологии : учеб. [для психологов, педагогов, философов] / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2000. - 712 с. : ил. - (Серия “Мастера психологии”).

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество / П. Сорокин. - М.: ИПЛ, 1992. - 643 с.

Социальная психология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / [А. Н. Сухов, А. А. Бодалев, В.

Н. Юзанцев и др.]. - [2-е изд., испр.] - М. : Изд. центр “Академия”, 2002. - 600 с.

Стёпин В. С. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция : [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. -744 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності: [наук. видання] / Тетяна Михайлівна Титаренко:- K.: Либідь, 2003. - 376 с.

Уинфри А. Время по биологическим часам : [науч.-попул. кн.] / Артур Уинфри; [пер. с англ.; предисл. В.

Н. Kринского]. - М. : Мир, 1990. - 208 с., ил.

Философия культуры. Дом. // Ступени : [спец-вышуск]. - 1997. - № 10. - С. 5-34.

Філософський словник / [ред.-упоряд. В. І. Шин-карук]. - 2-е вид., перероб. і доп.- K. : Гол. ред. УРЕ, 1986. - 800 с. - (В опр.).

Фресс П. Восприятие и оценка времени / Пол Фресс // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М. : Прогресс, 1978. - Вып. 6. - С. 88-130.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / А.А. Фурман. -Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНеУ, 2016. - 312 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144 ; 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурм ан // Психологія і суспільств о. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методоло-гування: [монографія] / А.В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - K. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / А.В. Фурман - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідницької діяльності / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль. 1. - С. 5-13.

а. Фурман А. Розширення сфери професійної

психологічної роботи: соціокультурний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб.мат. до регіон. наук.-м. конф. (19 квітня 2002 р.). -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 48-51.

Фурман А.В. Світ методології / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - №2. - С. 47-60.

Фурман А.В. Світовит: Поезії. - Kиїв-Тернопіль-Ялта: Астон, 2008. - 82 с.

Фурман А.В. Теоретична модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. - 2014. - №5/ СХХІ. - С. 95-104.

Фурман А.В. Теорія і практика модульно-роз-вивального підручника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. -1997. - Т.1, №3. - С. 35-54.

Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. - 312 с.

Фурман А.В, Гірняк Г.С., Гірняк А.Н. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Г алина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 328 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навч. посіб. / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В, Шандрук С.К. Організаційно-діяльніші ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.

- 272 с.

Фурман А.В, Шандрук С.К. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.

Фурман О. Модель структурно-функциональной организации Я-концепции человека / Оксана Фурман // Проблемы педагогики и психологии : [науч. период. изд. межвуз. консорциума / гл. ред. Наира Акопян]. -Ереван : Армянский гПу, 2015. - №2. - С. 106-115.

Фурман О. Є. Полімотивація - спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / Оксана Євстахіївна Фурман // “ScienceRise”. - 2015. - № 6 (11). - С. 105-110.

Фурман О.Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 - “Педагогічна та вікова психологія” / О.Є. Фурман. - Одеса, 2015. - 37 с.

Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно -психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу: дис. ... доктора психол. наук: 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман. - Одеса, 2015. - 467.

Цуканов Б. Еволюційне відлуння індивідуальних відмінностей / Борис Цуканов // Психологія і суспільство. - 2002. - № 2. - С. 126-148.

Цуканов Б. И. Время в психике человека :[монография] / Борис Иосифович Цуканов. - Одесса : Астропринт, 2000. - 220 с.

Чебикін О.Я. Теорія і методика емоційної регуляції навчальної діяльності: навч.-метод. посіб. / Олексій Якович Чебикін. - Одеса: Астропринт, 1999. - 158 с.

Чебикін О.Я., Павлова І.Г. Становлення емоційної зрілості особистості: [монографія] / О.Я. Чебикін, І.Г. Павлова. - Одеса, СВД Черкасов, 2009. - 230 с.

Шакуров P. X. Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом : [монография] / Рафаил Хайруллович Шакуров. - М. : Педагогика, 1982. - 208 с.

Шуст Н. Б. Інноваційна діяльність молоді : [монографія] / Наталія Борисівна Шуст. - Вінниця : ВДМУ, 2001. - 223 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Геогрий Петрович Щедровицкий ; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щедровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

а. Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 50-61.

ЭлькинД. Г. Восприятие времени : [монография] / Давид Г енрихович Элькин. - М. : АПН рСФСР, 19б2.

- 212 с.

Юсуфбекова Н. P. Общие основы педагогической инноватики : опыт разработки инновационных процессов в образовании : [монография] / Наталья Рустамбековна Юсуфбекова. - М. : Педагогика, 1991.

- 192 с.

Яковенко В. Б. Введение в инновационные технологии : [научн. изд.] / Валерий Борисович Яковенко. - [2-е изд., доп.]. - К. : Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 134 с.

Abul'hanova-Slavskaja K.A. Razvitije lichnosti v procjessje zhiznjedjejatjel'nosti // Psihologij a formirovanij a i razvitija lichnosti: [kolljekt. trudy]. / K.A. Abul'hanova-Slavskaja. - M.: Nauka, 1981. - S. 19-44 [in Russian].

Ananjev B. G. Chjelovjek kak prjedmjet poznanija : [nauch. izd.] / Boris Gjerasimovich Ananjev. - SPb. : Pitjer, 2001. - 288 s. - (Sjerija “Mastjera psihologii”) [in Russian].

Anikjejeva N. P. Psihologichjeskij klimat v kolljektivje: [kn. dlja uchitjelja] / Njelli Pjetrovna Anikjejeva. - M. : Prosvjeschjenije, 1989. - 224 s. - (B-ka zam. dir. shk. po uchjeb.-vospitat. rabotje) [in Russian].

Aristotjel'. Poetika. Ritorika / Aristotjel' iz Stagiry ; [pier. s. drjevnjegrjech. M. L. Gasparova] . - SPb. : Azbuka, 2000. - 285 s. [in Russian].

Babajcjev A. Ju. SMD-Mjetodologija / Aljexjej Jurjevich Babajcjev // Novjejshij filosofskij slovar' / [sost. i gl. nauch. rjed. A. A. Gricanov]. - 3-je izd. , ispravl. - Mn. : Knizhnyj Dom. - 2003. - S. 923-926. - (Mir enciklopjedij) [in Russian].

Babajcjev A. Ju. Kommunikacija / Aljexjej Jurjevich Babajcjev // Novjejshij filosofskij slovar' / [sost. i gl. nauch. rjed. A. A. Gricanov]. - 3-je izd., ispravl. - Mn. : Knizhnyj Dom, 2003. - S. 497-498. - (Mir enciklopjedij) [in Russian].

Bavorivskyi V. “Navishcho nashii ridnii movi buri-any?” / V. Bavorivskyi // hazeta “Svoboda”. - №89 (3027).

- 18 lystopada. - 2015. - 12 s. [in Ukrainian].

Bjerns R. Razvitije Ja-koncjepcii i vospitanije : [nauch.-populjar. izd.] / Robjert Bjerns ; [pjer. s angl., pod rjed. V. Ja. Pilipovskogo]. - M. : Progrjess, 1986. - 422 s. [in Russian].

Bibliia abo knyhy sviatoho pysma Staroho y Novoho Zapovitu / Pereklad prof. Ivana Ohiienka. - K.: Ukrainske Bibliine Tovarystvo, 2002. - 1375 s. [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. - K., Irpin: VTF “Perun”, 2009. - 1736 s.: il. [in Ukrainian].

Vitakulturnyi mlyn: metodolohichnyi almanakh / hol. red.-kons. A.V. Furman. - 2005-2016. - Moduli 1-18 [in Ukrainian].

Voronov O.I. Psykholohichni aspekty faktoru chasu pry pryiniatti upravlinskykh rishen u sferi publichnoho upravlinnia / O.I. Voronov // Nauka i osvita. - 2016. - ?7.

- Vyp.: Psykholohiia. - S. 51-57 [in Ukrainian].

Hilbukh Yu. Z. Innovatsiinyi eksperyment u shkoli : [nauk. vyd.] / Yu. Z. Hilbukh, M. I. Drobnokhod. - K. : Ukr. in-t. pidv. kvalif. ker. kadriv osv. M-va osvity Ukrainy, 1994. - 90 s. [in Ukrainian].

Hirniak A. Psykholohichni aspekty perevedennia hodynnyka na “zymovyi chas” / A. Hirniak // Psykholohiia i suspilstvo. - Spetsvypusk. - Naukovi pratsi molodykh uchenykh. - 2012. - S. 114-115. [in Ukrainian].

Holovakha E. Y. Psykholohycheskoe vremia lych-nosty : [monohrafyia] / E. Y. Holovakha, A. A. Kronyk. -K. : Naukova dumka, 1984. - 207 s. [in Ukrainian].

Gromyko Ju. V. Moskovskaja mjetodologichjeskaja shkola : sociokul'turnyje uslovija vozniknovjenija, idjejnoje sodjerzhanije, probljemy razvitija / Jurij Vladimirovich Gromyko // Voprosy mjetodologii. - 1991. - № 4. - S. 2139 [in Russian].

Humeniuk (Furman) O. Osvitnie spilkuvannia yak informatsiinyi, dilovyi, psykhosmyslovyi i samosensovyi riznovydy obminu / Oksana Humeniuk (Furman) // Psykholohiia i suspilstvo. - 2005. - №3. - S. 73-94 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O. Ye. Psykholohiia vplyvu : [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). - Ternopil : Ekonomichna dumka, 2003. - 304 s. [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O. Ye. Psykholohiia Ya-kontseptsii : [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). - Ternopil : Ekonomichna dumka,

- 186 s. [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O.Ie. Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu: [monohrafiia] / O.Ie. Humeniuk (Furman) -Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. - 340 s. [in Ukrainian].

Donchenko O.A. Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka (Hlybynni rehuliatyvy psykhopolitychnoho povsiakdennia) / O.A. Donchenko, Yu.V. Romanenko. -K.: Lybid, 2001. - 334 s. [in Ukrainian].

Dochynets M. Mnohii lita. Blahii lita / M. Dochynets.

- Mukachevo: Kapatska vezha, 2013. - 148 s. [in Ukrainian].

Zinchjenko A. P. “Izgotovljenije mysli” po G. P. Schjedrovickomu / Aljexandr Zinchjenko // Voprosy mjetodologii. - 1996. - № 1-2. - S. 123-127 [in Russian].

a. Zinchjenko V.P. Tjeorjetichjeskij mir psihologii / V.P. Zinchjenko // Voprosy psihologii. - 2003. -?5. - S. 317 [in Russian].

Zinchjenko V.P. Vrjemja - djejstvujuschjeje lico / V.P. Zinchjenko // Voprosy psihologii. - 2001. - ?6. - S. 36-54 [in Russian].

Innovacionnoje obuchjenije : stratjegija i praktika : matjerialy Pjervogo nauchno-praktichjeskogo sjeminara (Sochi, 10-13 ijunja 1999 g.) ; pod rjed. V. Ja. Ljaudis. -M. , 1994. - 203 s. [in Russian].

Iskusstvo stat' i byt' chjelovjekom: Uchjebnik zhivoj duhovnosti. - M.: Cjentr “Junivjer”, 1991. - 192 s. [in Russian].

Kabachjenko T. S. Aktivizacija chjelovjechjeskogo faktora : mjetody psihologichjeskogo vozdjejstvija / Taisija Sjergjejevna Kabachjenko // Psihologichjeskij zhurnal. -1986. - T. 7, № 4. - S. 11-22 [in Russian].

Kazmirjenko V.P. Social'naja psihologija organi-zacij : [monografija] / Vjachjeslav Pjetrovich Kazmirjenko. - K.: MZUUP, 1993. - 384 s. [in Russian].

Kant I. Krytyka chystoho rozumu / Emmanuil Kant ; [per. z nim. ta prym. I. Burkovskoho]. - K. : Yuventus,

- 504 s. [in Ukrainian].

Karamushka L.M. Psykholohiia upravlinnia: navch. posibn. / Liudmyla Mykolaivna Karamushka. - K.: Milenium, 2003. - 344 s. [in Ukrainian].

Karpenko Z.S. Aksiolohichna psykholohiia oso-bystosti / Z.S. Karpenko. - Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2009. - 512 s. [in Ukrainian].

Katolyk H.V. Psykholohiia formuvannia profesiinoi Ya-kontseptsii psykholoha: [monohrafiia] / H.V. Katolyk.

- Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2013. - 406 s. [in Ukrainian].

Klarin M. V. Innovacii v mirovoj pjedagogikje. Obuchjenije na osnovje issljedovanija, igr, diskussii : [monografija] / Mihail Vladimirovich Klarin. - Riga : Expjerimjent, 1995. - 186 s. [in Russian].

Kovaljev G. A. Tri paradigmy v psihologii - tri stratjegii psihologichjeskogo vozdjejstvija / Gjeorgij Aljexjejevich Kovaljev // Voprosy psihologii. - 1987. - №3. - S. 41-49 [in Russian].

Kovaljev G.A. O sistjemje psihologichjeskogo vozdjejstvija / G.A. Kovaljev // Psihologija vozdjejstvija (probljemy tjeorii i praktiki). - M.: APN SSSR, 1989. - S. 4-43 [in Russian].

Kozlov V.V. Transcjendjencija vrjemjeni v tvorchjest-vje / V.V. Kozlov // Psihologija tvorchjestva: svjet, sumjerki i tjemnaja noch' dushi. - M.: Gala, 2009. - 112 s. [in Russian].

Kolominskyi N. L. Psykholohiia menedzhmentu v osviti (sotsialno-psykholohichnyi aspekt) : [monohrafiia] / Naum Lvovych Kolominskyi. - K. : mAuP, 2000. - 286 s. [in Ukrainian].

Kondakov I. M. Psihologija. Illjustrirovannyj slovar' / Igor' Mihajlovich Kondakov. - SPb. : prajm-EVROZNAK,

- 512 s. - (Projekt “Psihologichjeskaja enciklopjedija”) [in Russian].

Kopylov G. K voprosu o prirodje “nauchnyh rjevoljucij” / Gjennadij Kopylov // Kjentavr. - 2003. - №31. - S. 46-57 [in Russian].

Kopylov G. Mjetodologija i mjetodologizacija v kontjextje vrjemjeni / Gjennadij Kopylov // Kjentavr. -1992. - № 1. - Vyp. 5. - S. 6-11 [in Russian].

Kostin Ya. A. Systema pidhotovky vchyteliv-doslidnykiv do vprovadzhennia modulno-rozvyvalnoho navchannia : [nauk. vyd.] / Yan Anatoliiovych Kostin ; za red. A. V. Furmana. - Ternopil : Instytut ESO, 2005. - 62 s. [in Ukrainian].

Krasnuhina E.K. Dom kak lyubov / E.K. Krasnuhina // Stupeni/ - 1997. - №10. - P. 40-49. [in Russian].

Krymskyi S.B. Pid syhnaturoiu Sofii. - K.: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2008. - 367 s. [in Ukrainian].

Kuhn T. Struktura nauchnyh rjevoljucij : [nauchn.-populjarn. izd.] / Tomas Kuhn ; sost. V.Ju. Kuznjecov ; [pjer. s angl. I. Z. Naljotov]. - M. : OOO “Izd-vo AST”,

- 608 s. [in Russian].

Lazarjev V. S. O razvivajuschihsja pjedagogichjeskih sistjemah / Valjerij Sjemjenovich Lazarjev // Pjedagogika. - 2002. - № 8. - S. 13-24. [in Russian].

Lazarjev V. S. Pjedagogichjeskaja innovatika : ob'jekt, prjedmjet i osnovnyje ponjatija / V. S. Lazarjev,

B. P. Martirosjan // Pjedagogika. - 2004. - № 4. - S. 11-21. [in Russian].

Ljevin K. Tipy konfliktov / Kurt Ljevin // Psihologija lichnosti; [pod rjed. Ju.B. Gippjenrjejtjer, A.A. Puzyrjeja].

- M.: MGU, 1982. - S. 93-96. [in Russian].

Ljermontov V.Ju. Azbuka zhizni / Ju.V. Ljer-montov. - SPb.: IK “Njevskij prospjekt”, 2007. - 256 s. (Sjerija: “Vjetjer pjerjemjen”). [in Russian].

Ljermontov V.Ju. Sila pojuschjego sjerdca / Ju.V. Ljermontov. - SPb.: IK “Njevskij prospjekt”, 2006. - 224 s. (Sjerija: “Kolokol'chiki Svjatoj Rusi”). [in Russian].

Majjers D. Social'naja psihologija / D. Majjers: pjer. s angl. - SPb.: Pitjer, 1996. - 684 s. [in Russian].

Matiiuk I.O. Innovatsiini modeli navchalnoho protsesu v suchasnii shkoli (na materialakh riznykh typiv navchalno-osvitnikh zakladiv Ukrainy): Avtoref. dys... kand. pedahohichnykh nauk: 13.00.01 / Kyivskyi un-t imeni Tarasa Shevchenka. - K., 1999. - 22 s. [in Ukrainian].

Mjegrje V.N. Prostranstvo Ljubvi. - SPb.: Iz-vo “DILJa”, 2005. - 224 s. [in Russian].

Morjeno Dzh. Sociomjetrija: expjerimjental'nyj mjetod i nauka ob obschjestvje / Dzh. Morjeno. - M.: Inostr. lit., 1958. - 289 s. [in Russian].

Naukova shkola akademika Oleksiia Chebykina / [uporiadn. I.M. Pyvovarchyk; nauk. red. O.A. Kopus]. -Odesa, 2009. - 96 s. [in Ukrainian].

Novyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko 40000 sl. i slovospoluchen / L.I. Shevchenko, O.I. Nika, O.I. Khomiak, A.A. Demianiuk; za red. L.I. Shevchenko. - K.: ARII, 2008. - 672 s. [in Ukrainian].

Osnovy psykholohii : pidruch. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Ro-mentsia. - [2-e vyd., stereotyp.]. - K. : Lybid, 1996. - 632 s. [in Ukrainian].

Parygin B.D. Social'no-psihologichjeskij klimat kolljektiva. Puti i mjetody izuchjenija / Boris Dmitrijevich Parygin; pod rjed. V.A. Jadova. - L.: Nauka, 1981. - 192 s. - (In-tut social'no-ekonomichjeskih probljem AN SSSR) [in Russian].

Polunin O.V. Perezhyvannia liudynoiu plynu chasu: eks-perymentalne doslidzhennia: [monohrafiia] / Oleksii Vasylio-vych Polunin. - K.: Hnozis, 2011. - 360 s. [in Ukrainian].

Pomytkin E.O. Psykholohiia dukhovnoho rozvytku osobystosti: [monohrafiia] / E.O. Pomytkin. - K.: Nashchas, 2005. - 280 s. - Bibliohraf.: s. 252-278 [in Ukrainian].

Popov B. V. Alternatyvna model etnosu ta liudyny (kilka zauvah shchodo vitatsentrychnoi paradyhmy) Z Borys Vasylovych Popov ZZ Filosofska dumka. - 2001. -№4. - S. 37-54 [in Ukrainian].

Prigozhin I. Ot suschjestvujuschjego k voznikaju-schjemu Z I. Prigozhin. - M.: Nauka, 1985. [in Russian].

Priroda Ukrainskoj SSR. Klimat Z Babichjenko V.N., Barabash M.B., Logvinov K.T. i dr. - Kijev: Nauk. Dumka, 1984. - 232 s. [in Russian].

Psihologichjeskaja enciklopjedija Z [rjed.-sost. R. Korsini, A. Auerbah]. - 2-je izd. - SPb. : Pitjer, 2003. -1096 s. : il. [in Russian].

Rybalka V. Indyvid ta osobystist u psykholohichnii teorii chasu Borysa T sukanova Z V. Rybalka ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2006. - №3. - S. 32-57 [in Ukrainian].

Rybalka V.V. Osobystisno tsentrovane konsul-tuvannia kliientiv iz patohennoiu psykhodynamichnoiu nekonhruentnistiu: Metodychnyi posibnyk. - K.: KMPU imeni B.D. Hrinchenka, 2005. - 54 s. [in Ukrainian].

Rubinshtjejn S. L. Osnovy obschjej psihologii : uchjeb. [dlja psihologov, pjedagogov, filosofov] Z Sjergjej Ljeonidovich Rubinshtjejn. - SPb. : Pitjer, 2000. - 712 s. : il. - (Sjerija “Mastjera psihologii”) [in Russian].

Sorokin P. Chjelovjek, civilizacija, obschjestvo Z P. Sorokin. - M.: IPL, 1992. - 643 s. [in Russian].

Social'naja psihologija : uchjeb. posob. dlja stud. vyssh. uchjeb. zavjedjenij Z [A. N. Suhov, A. A. Bodaljev, V. N. Kazancjev i dr.]. - [2-je izd., ispr.] - M. : Izd. cjentr “Akadjemija”, 2002. - 600 s. [in Russian].

Stjopin V. S. Tjeorjetichjeskoje znanije : struktura, istorichjeskaja evoljucija : [monografija] Z Vjachjeslav Sjemjonovich Stjopin. - M. : Progrjess-Tradicija, 2000. -744 s. [in Russian].

Tytarenko T.M. Zhyttievyi svit osobystosti: u me-zhakh i za mezhamy budennosti: [nauk. vydannia] Z Tetiana Mykhailivna Tytarenko:- K.: Lybid, 2003. - 376 s. [in Ukrainian].

Uinfri A. Vrjemja po biologichjeskim chasam : [nauch.-popul. kn.] Z Artur Uinfri; [pjer. s angl.; prjedisl. V. N. Krinskogo]. - M. : Mir, 1990. - 208 s., il. [in Russian].

Filosofija kul'tury. Dom. ZZ Stupjeni : [spjecvypusk].

- 1997. - № 10. - S. 5-34 [in Russian].

Filosofskyi slovnyk Z [red.-uporiad. V. I. Shynkaruk].

- 2-e vyd., pererob. i dop.- K. : Hol. red. URE, 1986. - 800 s. - (V opr.) [in Ukrainian].

Frjess P. Vosprijatije i ogenka vrjemjeni Z Pol Frjess ZZ P. Frjess, Zh. Piazhje. Expjerimjental'naja psihologija. -M. : Progrjess, 1978. - Vyp. 6. - S. 88-130 [in Russian].

Furman A.A. Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir: [monohrafiia] Z A.A. Furman. -Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU, 2016. - 312 s. [in Ukrainian].

Furman A. Teoriia osvitnoi diialnosti yak metasystema Z Anatolii Furman ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2001. - ? 3. - S. 105-144 ; 2002. - № 3-4. - S. 20-58 [in Ukrainian].

Furman A.V. Heneza nauky yak hlobalna dos-lidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva Z Anatolii V. Furman ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. -№4. - S. 18-36 [in Ukrainian].

Furman A.V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia: [monohrafiia] Z A.V. Furman. -Ternopil: TNEU, 2016. - 378 s. [in Ukrainian].

Furman A.V. Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia Z Anatolii V. Furman ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2005. -№4. - S. 40-69 [in Ukrainian].

Furman A. V. Modulno-rozvyvalne navchannia : pryntsypy, umovy, zabezpechennia : [monohrafiia] Z Anatolii Vasylovych Furman. - K. : Pravda Y aroslavychiv, 1997. - 340 s. [in Ukrainian].

Furman A.V. Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii Z Anatolii V. Furman ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - №3. - S. 72-85 [in Ukrainian].

Furman A.V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti: [nauk. vyd.] Z A.V. Furman - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2002. - 132 s. [in Ukrainian].

Furman A.V. Rivni ta kryterii metodolohuvannia u profesiinomu zdiisnenni naukovo-doslidnytskoi diialnosti Z A.V. Furman ZZ Vitakulturnyi mlyn. - 2005. - Modul. 1.

- S. 5-13 [in Ukrainian].

a. Furman A. Rozshyrennia sfery profesiinoi psy-kholohichnoi roboty: sotsiokulturnyi pidkhid ZZ Tekhno-lohiia innovatsiinoho poshuku v systemi vyshchoi osvity: Zb.mat.do rehion.nauk.-m.konf. (19 kvitnia 2002 r.). -Ternopil: Ekonomichna dumka, 2002. - S. 48-51 [in Ukrainian].

Furman A.V. Svit metodolohii Z A.V. Furman ZZ Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - №2. - S. 47-60 [in Ukrainian].

Furman A.V. Svitovyt: Poezii. - Kyiv-Ternopil-Yalta: Aston, 2008. - 82 s.

Furman A.V. Teoretychna model hry yak uchynennia Z Anatolii V. Furman ZZ Nauka i osvita. - 2014. - №5/СXXІ. - S. 95-104 [in Ukrainian].

Furman A.V. Teoriia i praktyka modulno-rozvy-valnoho pidruchnyka: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2004. - 288 s. [in Ukrainian].

Furman A.V. Fundamentalnyi sotsialno-psykho-lohichnyi eksperyment u shkolakh Ukrainy: anatomiia poshuku / Anatolii V. Furman // Osvita i upravlinnia. -1997. - T.1, №3. - S. 35-54 [in Ukrainian].

Furman A.V., Hirniak A.N. Psykhodydaktychna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman, Andrii Nestorovych Hirniak. - Ternopil: TNEU, “Ekonomichna dumka”, 2009. - 312 s. [in Ukrainian].

Furman A.V., Hirniak H.S., Hirniak A.N. Psy-khodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman, Halyna Stepanivna Hirniak, Andrii Nestorovych Hirniak. - Ternopil: TNEU, 2012. - 328 s. [in Ukrainian].

Furman A.V., Humeniuk O.Ie. Psykholohiia Ya-kontseptsii: Navch. posib. / A.V. Furman, O.Ie. Humeniuk.

- Lviv: Novyi Svit-2000, 2006. - 360 s. [in Ukrainian].

Furman A.V., Shandruk S.K. Ohanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli: [monohrafiia] Z Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk. - Ternopil: TnEu, 2014. -272 s. [in Ukrainian].

Furman A.V., Shandruk S.K. Sutnist hry yak uchynennia: [monohrafiia] / Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk. - Ternopil: TNEU, 2014. - 120 s. [in Ukrainian].

Furman O. Model strukturno-funktsyonalnoi orhanyzatsyy Y a-kontseptsyy cheloveka / Oksana Furman // Problem? pedahohyky y psykholohyy : [nauch. peryod. yzd. mezhvuz. konsortsyuma / hl. red. Nayra Akopian]. -Erevan : Armianskyi hPu, 2015. - №2. - S. 106-115 [in Ukrainian].

Furman O. Ye. Polimotyvatsiia - sponukalnyi parametr innovatsiino-psykholohichnoho klimatu / Oksana Yevstakhiivna Furman // “ScienceRise”. - 2015. -№6 (11). - S. 105-110 [in Ukrainian].

Furman O.Ie. Psykholohichni parametry inno-vatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora psykhol. nauk: spets. 19.00.07 -“Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / O.Ie. Furman.

- Odesa, 2015. - 37 s. [in Ukrainian].

Furman O.Ie. Psykholohichni parametry in-novatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: dys. ... doktora psykhol. nauk:

00.07 / Oksana Yevstakhiivna Furman. - Odesa, 2015.

- 467 s. [in Ukrainian].

Tsukanov B. Evoliutsiine vidlunnia indyvidualnykh vidminnostei / Borys Tsukanov // Psykholohiia i suspilstvo. - 2002. - №2. - S. 126-148 [in Ukrainian].

Cukanov B. I. Vrjemja v psihikje chjelovjeka : [monografija] / Boris Iosifovich Cukanov. - Odjessa : Astroprint, 2000. - 220 s. [in Russian].

Chebykin O.Ia. Teoriia i metodyka emotsiinoi rehuliatsii navchalnoi diialnosti: navch.-metod. posib. / Oleksiy Yakovych Chebykin. - Odesa: Astroprynt, 1999.

- 158 s. [in Ukrainian].

Chebykin O.Ia., Pavlova I.H. Stanovlennia emotsiinoi zrilosti osobystosti: [monohrafiia] / O.Ia. Chebykin, I.H. Pavlova. - Odesa, SVD Cherkasov, 2009. - 230 s. [in Ukrainian].

Shakurov R. H. Social'no-psihologichjeskije probljemy rukovodstva pjedagogichjeskim kolljektivom : [monografija] / Rafail Hajrullovich Shakurov. - M. : Pjedagogika, 1982. - 208 s. [in Russian].

Shust N. B. Innovatsiina diialnist molodi : [monohrafiia] / Nataliia Borysivna Shust. - Vinnytsia : VDMU, 2001. - 223 s. [in Ukrainian].

Schjedrovickij G.P. Izbrannyje trudy / Gjeogrij Pjetrovich Schjedrovickij ; [rjed.-sost. A. A. Piskoppjel', L. P. Schjedrovickij]. - M. : Shk. kul't. politiki, 1995. - 760 s. [in Russian].

a. Shchedrovytskyi H. Skhema myslediialnosti -systemno-strukturna budova, znachennia i zmist // Psykholohiia i suspilstvo. - 2005. - №4. - S. 50-61 [in Ukrainian].

El'kin D. G. Vosprijatije vrjemjeni : [monografija] / David Gjenrihovich El'kin. - M. : APN RSFSR, 1962. -212 s. [in Russian].

Jusufbjekova N. R. Obschije osnovy pjedago-gichjeskoj innovatiki : opyt razrabotki innovacionnyh procjessov v obrazovanii : [monografija] / Natal'ja Rustambjekovna Jusufbjekova. - M. : Pjedagogika, 1991.

- 192 s. [in Russian].

Jakovjenko V. B. Vvjedjenije v innovacionnyje tjehnologii : [nauchn. izd.] / Valjerij Borisovich Jakovjenko. - [2-je izd., dop.]. - K. : Izd-vo evropjejskogo un-ta, 2002. - 134 s. [in Russian].

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 259

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.