ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Оксана Фурман

Ключові слова:

відповідальність, громадянськість, громадянське суспільство, громадянська свідомість, громадянська самосвідомість, громадянська відповідальність, типи, види, форми і рівні відповідальності, систематика феноменологічних проявів відповідальності

Анотація

Стаття продовжує попередні авторські напрацю-вання, що виконані на посаді старшого наукового співробітника, починаючи з 2007 року i завершуючи 2009, у лабораторії психології політичної участі Інституту соціальної і політичної психології НАПН України (м. Київ) під час розв’язання науково-дослідних завдань вказаної лабораторії (див. детально Гуменюк О.Є. (Фурман О.Є.) список літератури). Увазі читачів пропонуються змістова характеристика понять “відповідальність” та “громадянськість”, механізми становлення, сутнісні та критеріальні ознаки громадянської відповідальності, а також обгрунтовується систематика феноменологічних проявів відповідальності, що охоплює її типи (індивідуалістський, персоніфікаціоністський, комунітарианістський, колективістський), форми (ситуативна, дискусійна, лідерська, далекосяжна), види (безвідповідальність, невідповідальність, відповідальність, надвідповідальність) та рівні (вкрай низький, дуже низький, низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий, дуже високий, вкрай високий).

 

This article continues the author’s previous achievements that are made as a senior researcher, starting in 2007 and ending with 2009, in the laboratory of psychology of political participation of the Institute of Social and Political Psychology NAPS Ukraine (Kyiv) during solving research tasks of specified laboratory (see in detail Humeniuk O.Y. (Furman O.Y.) reference list). Readers are offered content characteristics of the concepts of “responsibility” and “citizenship”, mechanisms of formation, essential and criterial features of civic responsibility and also justified taxonomy of phenomenological manifestations of responsibility that covering its type (individualistic, personificational, communitarity, collectivist), forms (situational, discussion, leadership, far-reaching), species (irresponsibility, responsibility, overresponsibility) and levels (extremely low, very low, low, below average, average, above average, high, very high).

Біографія автора

  • Оксана Фурман

    кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, в.о. директора НДІ методології та економіки вищої освіти, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни. -М.: Мысль, 1991. - 196 с.

Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 376 с.

Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности // Психол. журнал. - 1981. - Т. 2. - № 2. - С. 16-26.

Баранова С.В. Соціально-психологічна характеристика відповідальності особистості // Третьяченко

В.В., Баранова С.В., Бохонкова Ю.О., Вереіна Л.В. та ін. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу: Монографія / За заг. ред. Третьяченко В.В. - Луганськ: Світлиця, 2006. - С 49-96.

Бердяев H.A. О назначении человека. - М.: Республика, 1993. - 383 с.

Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання // Початкова школа. - 1994. - №9-10.- С 4-8.

Боришевсъкий М.Й. Розвиток саморегуляції поведінки школярів: Дис... докт. психол. наук: 19.00.07. - К, 1992. - 77 с.

Боришевский М.Й. Теоретические основы самосознания // Психологические особенности самосознания подростка. - К.: НИИ психологии УССР, 1980. - С. 5-34.

Браун С. Совершенствование души / Пер. с англ. -К.: София, 2004. - 352 с.

а. Браун С. Бог, Творение и инструменты для жизни / Пер. с англ. - К.: София, 2004. - 384 с.

б. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та СИ) / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел.

- К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2009. - 1736 с.; іл.

Гаевая Т.Г. Моральная ответственность как качество личности: Автореф. дис...канд. психол. наук:

00.05. - М., 1984. -18 с.

Голіна I.B., Кияшко Л.О. Місце громадянської активності у процесі формування особистості як суб’єкта політичного життя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - №771. -Серія: Психологія. - Вип. 38. - 2007. - С. 54-58.

Гуменюк О. Громадянська віповідальність у контексті політичного сьогодення // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 65-74.

Гуменюк О. Методологічний аналіз засадничих передумов становлення громадянської відповідальності молоді // Вітакультурний млин. - 2008. - Модуль 7. - С. 10-13.

Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 81-92.

Донченко Е.А. Социетальная психика. - К.: Наукова думка, 1994. - 208 с.

Донченко O.A., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психо-політичного повсякдення). - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Завадская Ж.Е, Шевченко Л.В. Воспитание ответственности у старшеклассников. - Минск, 1981.

- 152 с.

Завгородня Т. Свобода вибору і відповідальність як ціннісні орієнтири майбутнього педагога // Молодь і ринок. - 2007. - № 8. - С. 8-12.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації: Пер. з нім. - К.: Лібра, 2001. - 400 с.

Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет // Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возроста. - М.: Наука, 1968. - С. 328-353.

Колесов Д.В. Целостность и целеполагание. Феномен “тупикового успеха” // Мир психологии. -2004. - №4. - С. 70-78.

Коміссаров В. Громадянське суспільство: виднокола істини чи форма політичної маніпуляції // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 81-85.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Про-колієнко. - К.: Рад. шк., 1989. - 608 с.

Кочаран І.О. Вплив сімейного виховання на формування особистісного симптомокомплексу відповідальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - Вип. 17 (20). - С. 90-98.

Коршунова Л.Е. Формирование ответственного отношения личности к труду в производственном коллективе // Роль трудовых коллективов в коммунистическом воспитании трудящихся. - Л., 1975. - Ч. 2. - С. 154-165.

а. Майерс Д. Социальная психология // Пер. с англ.

- СПб.: Питер, 1996. - 684 с.

Муздыбаев К. Психология ответственности. - Л.: Наука, 1983. - 240 с.

Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. - М.: Наука, 1988. - 200 с.

Огренич Н.М. Педагогічні умови формування

соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт. - Миколаїв: ОІППО, 2005. - 144 с.

Пантюк Т. Громадянська освіта та виховання як необхідні складові загальної культури особистості // Молодь і ринок. - 2007. - № 8. - С. 65-68.

Рагозін М.П. Демократія від А до Я: словник-довідник. - Донецьк: Донбас, 2002. - 203 с.

Растигеев П.П. Социально-психологические основы ответственности: Автореф. дисс... канд. филос. наук. - Л., 1971. - 13 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -М.: АНП РСФСР, 1946. - 704 с.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 255-385.

Савчин М.В. Вивчення відповідальності особистості методом аналізу цілісних життєвих ситуацій // Зб. наук. праць: філософія, психологія, соціологія. -Івано-Франківськ: Плай Прикарпатського ун-ту. -1998. - Вип. 3. - С. 67-75.

Савчин М.В. Відповідальність та ініціатива у політиці // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Всеукр. наук. конф. - К, 1995. - С. 238-241.

Савчин М.В. Відповідальність як соціально-психологічна якість людини: принципова схема функціонування // Гуманізм. Людина. Свобода: Тези доповідей людинознавчих філософських читань. -Дрогобич, 1991. - С. 196-198.

Савчин М.В. В.О. Сухомлинський про психологію відповідальності дитини // В.О. Сухомлинський і сучасність: Наук.-метод. зб. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 96-100.

Савчин М.В. Конфлікти відповідальності в управлінській діяльності // Нові підходи до організації і проведення лікування, реабілітації та рекреації в умовах курорту: Матеріали науково-практ. конф. -Трускавець, 1995. - С. 224-225.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. - К: Україна-Віта, 1996. -130 с.

Сидорова Т.Н. Особенности социальной ответственности у старшеклассников // Вопросы психологии. - 1987. - № 5. - С. 56-62.

Снігур Л.А. Психологія становлення громадянськості особистості: Автореф. дис. ... докт. психол. наук: 19.00.07. - К., 2005. - 32 с.

Татаурова Г.П. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - К., 2007. - 21 с.

Філософський словник/За ред. В.І. Шинкарука. - К.: Українська радянська енциклопедія, 1986. - 798 с.

Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: Наука, 1989. - 456 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1990. - 430 с.

Фурман А.В, Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Юнг КГ. Проблемы души нашего времени. - М.: Прогресс, 1993 .- 310 с.

Abul’hanova-Slavskaja K. A. Stratjegija zhizni. - M.: Mysl’, 1991. - 196 s.

Andrjejeva G.M. Social’naja psihologija. Uchjebnik dlja vysshih uchjebnyh zavjedjenij. - M.: Aspjekt Prjess, 1998. - 376 s.

Ancyfjerova L.I. O dinamichjeskom podhodje k psihologichjeskomu izuchjeniju lichnosti // Psihol. zhurnal. - 1981. - T. 2. - № 2. - S. 16-26.

Baranova SV. Social’no-psihologichna haraktjeristika vidpovidal’nosti osobistosti // Trjet’jachjenko V.V., Baranova S.V., Bohonkova Ju.O., Vjerjeina L.V. ta in. Psihologichna kul’tura osobistosti v umovah globalizaciyi svitu: Monografija / Za zag. rjed. Trjet’jachjenko V.V. -Lugans’k: Svitlicja, 2006. - S 49-96.

Bjerdjajev H.A. O naznachjenii chjelovjeka. - M.: Rjespublika, 1993. - 383 s.

Beh I.D. Vidpovidal’nist’ osobistosti jak mjeta vihovannja // Pochatkova shkola. - 1994. - №9-10.- S 4-8.

Boryshjevs’kyj M.J. Rozvitok samorjeguljaciyi povjedinki shkoljariv: Dis... dokt. psihol. nauk: 19.00.07.

- K, 1992. - 77 s.

Boryshjevskyj M.J. Tjeorjetichjeskije osnovy samosoznanija // Psihologichjeskije osobjennosti samosoznanija podrostka. - K.: NII psihologii USSR, 1980. - S. 5-34.

Braun S. Sovjershjenstvovanije dushi / Pjer. s angl. -K.: Sofija, 2004. - 352 s.

a. Braun S. Bog, Tvorjenije i instrumjenty dlja zhizni / Pjer. s angl. - K.: Sofija, 2004. - 384 s.

b. Vjelikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayins’koyi movi (z dod., dopov. ta CD) / Uklad. i gol. rjed.. V.T. Busjel. - K., Irpin’: VTF “Pjerun”, 2009. - 1736 s.

Gajevaja T.G. Moral’naja otvjetstvjennost’ kak kachjestvo lichnosti: Avtorjef. dis...kand. psihol. nauk:

00.05. - M., 1984. -18 s.

Golina I.B., Kijashko L.O. Miscje gromadjans’koyi aktivnosti u procjesi formuvannja osobistosti jak sub’yekta politichnogo zhittja // Visnik Harkivs’kogo nacional’nogo univjersitjetu imjeni V.N. Karazina. - № 771. - Sjerija: Psihologija. - Vip. 38. - 2007. - S. 54-58.

Gumjenjuk O. Gromadjans’ka vipovidal’nist’ u kontjexti politichnogo s’ogodjennja // Psihologija i suspil’stvo. - 2008. - №2. - S. 65-74.

Gumjenjuk O. Mjetodologichnij analiz zasadnichih pjerjedumov stanovljennja gromadjans’koyi vidpovidal’nosti molodi // Vitakul’turnij mlin. - 2008. -Modul’ 7. - S. 10-13.

Gumjenjuk O. Psihologichnij analiz gromadjans’koyi vidpovidal’nosti osobistosti // Psihologija i suspil’stvo. -

- №4. - S. 81-92.

Donchjenko E.A. Socijetal’naja psihika. - K.: Naukova dumka, 1994. - 208 s.

Donchjenko O.A., Romanjenko Ju.V. Arhjetipi social’nogo zhittja i politika (Glibinni rjeguljativi psihopo-litichnogo povsjakdjennja). - K.: Libid’, 2001. - 334 s.

Zavadskaja Zh.E., Shjevchjenko L.V. Vospitanije otvjetstvjennosti u starshjeklassnikov. - Minsk, 1981. - 152 s.

Zavgorodnja T. Svoboda viboru i vidpovidal’nist’ jak cinnisni oriyentiri majbutn’ogo pjedagoga // Molod’ i rinok. - 2007. - № 8. - S. 8-12.

Jonas G. Princip vidpovidal’nosti. U poshukah jetiki dlja tjehnologichnoyi civilizaciyi: Pjer. z nim. - K.: Libra, 2001. - 400 s.

Klimova K.A. O formirovanii otvjetstvjennosti u djetjej 6-7 ljet // Formirovanije kolljektivnyh vzaimootnoshjenij u djetjej starshjego doshkol’nogo vozrosta. - M.: Nauka, 1968. - S. 328-353.

Koljesov D.V. Cjelostnost’ i cjeljepolaganije. Fjenomjen “tupikovogo uspjeha” // Mir psihologii. - 2004. -№4. - S. 70-78.

Komissarov V. Gromadjans’kje suspil’stvo: vidnokola istini chi forma politichnoyi manipuljaciyi// Psihologija i suspil’stvo. - 2007. - №1. - S. 81-85.

Kostjuk G.S. Navchal’no-vihovnij proges i psihichnij rozvitok osobistosti / Pid rjed. L.M. Prokoliyenko. - K.: Rad. shk., 1989. - 608 s.

Kocharan I.O. Vpliv simjejnogo vihovannja na formuvannja osobistisnogo simptomokompljexu vidpovidal’nosti // Naukovi studiyi iz social’noyi ta politichnoyi psihologiyi. - Vil. 17 (20). - S. 90-98.

Korshunova L.E. Formirovanije otvjetstvjennogo otnoshjenija lichnosti k trudu v proizvodstvjennom kolljektivje // Rol’ trudovyh kolljektivov v kommu-nistichjeskom vospitanii trudjaschihsja. - L., 1975. - Ch.

- S. 154-165.

a. Mayers D. Social’naja psihologija // Pjer. s angl. -SPb.: Pitjer, 1996. - 684 s.

Muzdybaiev K. Psihologija otvjetstvjennosti. - L.: Nauka, 1983. - 240 s.

Naumova N.F. Sociologichjeskije i psihologichjeskije aspjekty cjeljenapravljennogo povjedjenija. -M.: Nauka, 1988. - 200 s.

Ogrjenich N.M. Pjedagogichni umovi formuvannja social’noyi vidpovidal’nosti uchniv shkil-intjernativ dlja ditjej-sirit. - Mikolayiv: OIPPO, 2005. - 144 s.

Pantjuk T. Gromadjans’ka osvita ta vihovannja jak njeobhidni skladovi zagal’noyi kul’turi osobistosti // Molod’ i rinok. - 2007. - № 8. - S. 65-68.

Ragozin M.P. Djemokratija vid A do Ja: slovnik-dovidnik. - Donjec’k: Donbas, 2002. - 203 s.

Rastigjejev P.P. Social’no-psihologichjeskije osnovy otvjetstyjennosti: Avtorjef. diss... kand. filos. nauk. - L., 1971. - 13 s.

Rubinshtjejn S.L. Osnovy obschjej psihologii. - M.: ANP RSFSR, 1946. - 704 s.

Rubinshtjejn S.L. Chjelovjek i mir // Probljemy obschjej psihologii. - M.: Pjedagogika, 1973. - S. 255-385.

Savchyn M.B. Vyvchjennja vidpovidal’nosti osobistosti mjetodom analizu cilisnih zhittyevih situacij // Zb. nauk. prac’: filosofija, psihologija, sociologija. - Ivano-Frankivs’k: Plaj Prikarpats’kogo un-tu. - 1998. - Vip. 3. - S. 67-75.

Savchyn M.B. Vidpovidal’nist’ ta iniciativa u politici // Probljemi politichnoyi psihologiyi ta yiyi rol’ u stanovljenni gromadjanina Ukrayins’koyi djerzhavi: Matjeriali Vsjeukr. nauk. konf. - K, 1995. - S. 238-241.

Savchyn M.B. Vidpovidal’nist’ jak social’no-psihologichna jakist’ ljudini: principova shjema funkcionuvannja // Gumanizm. Ljudina. Svoboda: Tjezi dopovidjej ljudinoznavchih filosofs’kih chitan’. - Dro-gobich, 1991. - S. 196-198.

Savchyn M.B. V.O. Suhomlins’kij pro psihologiju vidpovidal’nosti ditini // V.O. Suhomlins’kij i suchasnist’:

Nauk.-mjetod. zb. - K., 1994. - Vip. 1. - S. 96-100.

Savchyn M.B. Konflikti vidpovidal’nosti v upravlins’kij dijal’nosti // Novi pidhodi do organizaciyi i provjedjennja likuvannja, rjeabilitaciyi ta rjekrjeaciyi v umovah kurortu: Matjeriali naukovo-prakt. konf. -Truskavjec’, 1995. - S. 224-225.

Savchyn M.B. Psihologija vidpovidal’noyi povjedinki. - K: Ukrayina-Vita, 1996. -130 s.

Sidorova T.N. Osobjennosti social’noj otvjetstv-jennosti u starshjeklassnikov // Voprosy psihologii. - 1987. - № 5. - S. 56-62.

Snigur L.A. Psihologija stanovljennja gro-madjans’kosti osobistosti: Avtorjef. dis. ... dokt. psihol. nauk: 19.00.07. - K., 2005. - 32 s.

Tataurova G.P. Psihologichni osoblivosti formuvannja vidpovidal’nogo stavljennja do vivchjennja inozjemnoyi movi u studjentiv vischih navchal’nih zakladiv: Avtorjef. dis. ... kand. psihol. nauk: 19.00.07. - K., 2007. - 21 s.

Filosofs’kij slovnik / Za rjed. V.l. Shinkaruka. - K.: Ukrayins’ka radjans’ka jenciklopjedija, 1986. - 798 s.

Freud Z. Vvjedjenije v psihoanaliz: Ljekcii. - M.: Nauka, 1989. - 456 s.

Fromm E. Psihoanaliz i etika. - M.: Rjespublika, 1990. - 430 s.

Furman A.V., Gumjenjuk O.Y. Psyhologija Ya-konqepciyi: Navchal’nij posibnik. - L’viv: Novij Svit-2000, 2006. - 360 s.

Furman A.V. Psyhokul’tura ukrayins’koyi mjenta-l’nosti. - Tjernopil’: Ekonomichna dumka, 2002. - 132 s.

Yung KG. Probliemy dushi nashiego vrjemieni. -M.: Progrjess, 1993 .- 310 s.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Оксана. “ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ”. Психологія і суспільство, no. 1(59), Sept. 2017, pp. 65-91, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/742.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 989

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.