ДО ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ У ПСИХОЛОГІЇ

Георгій Балл

Анотація


Проблеми й виклики сучасної епохи зумовлюють необхідність в оновленні гуманізму. Одним з важливих напрямків такого оновлення має бути розширення формату гуманістичного конструктивного діалогу на відносини між світоглядними орієнтаціями, зокрема між гуманістичною й тими, що протягом століть вважались альтернативними їй. У руслі цієї вимоги у статті розглядається взаємодія між гуманізмом і науковим (зокрема, природничо-науковим) раціоналізмом. Розкривається зміст раціогума-нізму як принципу, що передбачає у світоглядному плані визнання інтелектуальної культури (і науки як її головного осередку) одним із найважливіших здобутків людства, а в аспекті методології людинознавства вимагає максимального використання цього багатства у його гармонійній взаємодії з іншими складниками культури задля розширення знань про людину та їх гуманістично зорієнтованого практичного застосування. З’ясовуються небезпеки, які несе раціональність, коли претендує на самодостатність, відриваючись від цілісної системи людських цінностей; водночас очевидно, що без раціональності ця система є не просто неповною, а більше того - приреченою на занепад. Показано неправомірність ототожнення раціоналізму як такого з його недосконалими, дисгармонійними варіантами, адже небезпе-
ки, породжені незбалансованим інтелектом, можна пом’якшити лише скориставшись інтелектом, але гармонійним. Обговорюються шляхи впровадження раціо-гуманістичного підходу в дослідницьку й практичну діяльності психологів, а також у взаємодію між науковими школами у психології.


Ключові слова


гуманізм; сучасний гуманізм; раціоналізм; раціогуманізм; психологія; методологія; світогляд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аанстус К. Головна течія у психології та гуманістична альтернатива // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. за ред. Р Трача, Г Балла: Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - К.: Пульсари, 2001. - С. 23-36.

Андреева ГМ. Социальное познание - старт или финиш? // Вопр. психологии. - 2004. - № 3. - С. 124-131.

Андрієвська В.В. Навчальний діалог: основні характеристики // Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Кн. для вчителя / За ред. Г.О. Балла, О.В. Киричука, РМ. Шамелашвілі. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 47-61.

АнцифероваЛ.И. Мудрость и ее проявления в разные периоды жизни человека // Психол. журн. - 2004. - № 3. - С. 17-24.

Ахиезер А.С., Гольц ГА. Неэффективность решений как фактор дезорганизации общества (на примере транспортной системы России) // Обществ. науки и современность. - 2003. - № 6. - С. 41-50.

Бадалова М.В. Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв’язування консультативних задач: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2004. - 18 с.

Балл Г. До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2о0о. - № 2. - С. 74-90.

Балл Г. Післямова // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. за ред. Р. Трача, Г. Балла: Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - К.: Пульсари, 2001. - С. 246-251.

Балл Г.О. Про світоглядні орієнтири гуманістичної психології // Практична психологія та соціальна робота. -

- № 2. - С. 54-57.

Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти. - Рівне: Ліста, 2003. - 128 с.

Балл Г. Категорія «культура особистості» в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. праць / За ред. І. А. Зязюна Н.Г Ничкало. - К., 2003. - С. 51-61.

Балл Г. О. Актуальні проблеми психологічної епістемології // Мова і культура. - К., 2003. - Вип. 6. - Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. - С. 5-12.

Берега рациональности: Беседа с В.С. Швыревым // Вопр. философии. - 2004. - № 2. - С. 113-126.

БиблерВ.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. - М.: Русское феноменологич. общ-во, 1997. - 440 с.

Бородавкин С.В. Гуманизм в культуре и культура в гуманизме // Вопр. философии. - 2004. - № 5. - С. 163-176.

Бочаров В.В. Интеллигенция и насилие: социальноантропологический аспект // Антропология насилия / Отв. ред. В.В. Бочаров и В.А Тишков. - СПб.: Наука, 2001. - С. 39-87.

Голіченко Т. Інтелектуали у фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та історичних досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 42-63.

Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / За ред. І.А. Зязюна. - К.: Віпол, 2000. - С. 81-107.

Давыдов А.П. Проблема медиации в европейской культуре: Запад и Россия. Статья 1. Представление о богочеловеке как форма медиации и проблема культуры // Обществ. науки и современность. - 2000. - № 6. - С. 82-93.

Делл 'Аста А. Виховання та дійсність // Філософська думка. - 2004. - № 2. - С. 114-124.

Зеньковский В.В. Об образе Божьем в человеке // Вопр. философии. - 2003. - № 12. - С. 147-161 (Вперше опубліковано у 1931 році).

Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. - М.: Политиздат, 1974. - 271 с.

Искандер Ф. О движении к добру и технологии глупости // Литературная газета. - 1986. - 30 июля.

Кантор В.К. Рецензия на кн.: Ignatow, Assen. Chronos im Blickfeld von Klio: Versuch einer Erkenntnistheorie der Historie // Вопр. философии. - 2003. - № 1. - С. 184-186.

Кольцова В.А. Системный подход и разработка проблем истории отечественной психологической науки // Психол. журн. - 2002. - № 2. - С. 6-18.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. - К. : ПАРАПАН, 2003. - 240 с.

Кутырев В.А. Апология человеческого (предпосылки и контуры консервативного философствования) // Вопр. философии. - 2003. - № 1. - С. 63-75.

Максименко С.Д. Метод дослідження особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 7. - С. 1-8.

Малахов В.С. Лиотар, Жан-Франсуа // Современная западная философия: Словарь. - М.: Политиздат, 1991. - С. 158-159.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. -М.: Смысл, 1999. - 425 с.

Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика. - М.: Школа-Пресс, 1994. - 96 с.

Мей Р. Становлення екзистенційної психології // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. за ред. Р. Трача, Г. Балла: Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - К.: Пульсари, 2001. - С. 124-164.

Менский М.Б. Квантовая механика, сознание и мост между двумя культурами // Вопр. философии. - 2004. - № 6. - С. 63-75.

Микешина Л.А. Философия познания: Полемические главы. - М. : Прогресс-Традиция, 2002. - 622 с.

Митрохин Л.Н. Из бесед с академиком Ойзерманом // Вопр. философии. - 2004. - № 5. - С. 33-77.

Михайлов Ф.Т. Образование и власть // Вопр. философии. - 2003. - № 4. - С. 31-47.

Мусатов СА. К вопросу о психологическом каноне ХХІ столетия // Журнал практикующего психолога. - 2004. -Вып. 10. - С. 169-189.

Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы: Очерки междисциплинарной теории прогресса. - М. : Недра, 1991. - 222 с.

Назаретян А.П. Синергетика, когнитивная психология и гипотеза техно-гуманитарного баланса // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 4. - С. 135-145.

Назаретян А.П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопр. философии. -

- № 11. - С. 73-84.

Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2003. - 280 с.

Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре: Материалы «круглого стола» // Вопр. философии. - 2003. - № 12. - С. 3-52.

Панфилова Т.В. Гуманистический потенциал психоанализа // Обществ. науки и современность. - 2003. - № 3. - С. 173-176.

Паронджанов В Д. Устойчивое развитие и проблема улучшения интеллекта // Обществ. науки и современность. - 2003. - № 2. - С. 125-135.

Пастушный С А. К выходу в свет трехтомника «Избранных трудов» академика И.Т. Фролова // Вопр. философии. - 2004. - № 5. - С. 177-183.

Плес З. Методологические проблемы научного наследия К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу в контексте современной психологии: Дис. в форме научного доклада на соискание уч. степени доктора наук в области психологии. - К.: Международ. кадровая академия, 2004. - 46 с.

Померанц Г. Интеллигент в разломе России // Искусство кино. - 1993. - № 6. - С. 27-29.

Проблеми психологічної герменевтики / За ред. Н.В. Че-пелєвої. - К.: Міленіум, 2004. - 276 с.

Психология с человеческим лицом: Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г Щур. - М. : Смысл, 1997. - 336 с.

Роджерс К. Вчитися бути вільним // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. за ред. Р Трача, Г Балла: Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - К.: Пульсари, 2001. - С. 38-59.

Розин В.М. Личность как учредитель и менеджер «себя» и субъект культуры // Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко. - М.: Наука, 2002. - С. 42-112.

Роменець В А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедгиз, 1946. - 704 с.

Смит Н. Современные системы психологии: История, постулаты, практика. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК 2003. - 384 с.

Смульсон МЛ. Психологія розвитку інтелекту. - К., 2001. - 276 с.

Сухомлинский ВА. Павлышская средняя школа. - М.: Просвещение, 1979. - 393 с.

Тарасенко В. Дивовижна «ненаука» соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 2. - С. 5-23.

ТрачР. Нігілізм як виклик // Газ. «Наша віра». - 2004.

- №2-3. - С. 8-9; № 4. - С. 8-9.

Устюшкин ЮМ. Культура и гуманизация общества / / Вестник Моск. ун-та. Философия. - 1992. - № 6.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. -М.: Педагогика, 1990. - Т. 5. - 522 с.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.: Прогресс, 1986. - 542 с.

Хайек Ф.А. фон. Претензии знания // Вопр. философии. - 2003. - № 1. - С. 168-176.

Хиллман Дж. Внутренний поиск: Сборник работ разных лет. - М.: Когито-Центр, 2004. - 335 с.

Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко.

- М.: Наука, 2002. - 445 с.

Швырев В.С. Рациональность в современной культуре / / Обществ. науки и современность. - 1997. - № 1. - С. 105-116.

Шкуратов ВА. Историческая психология. - М. : Смысл, 1997. - 505 с.

Шугуров М.В. “Праздная” толерантность: постмодернистский сценарий // Обществ. науки и современность. - 2003. - № 5. - С. 140-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)