МЕТОДОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Автор(и)

  • Марина Гусельцева

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.027

Ключові слова:

методологія, психологія сучасності, транзитивність, соціокультурні зміни, культурно-аналітичний підхід, методологічна оптика, трансдисциплінарності, людина, суб'єкт, особистість, індивідуальність

Анотація

Методологічний інструментарій психології, призначений для вивчення стабільного, стійкого, чітко структурованого світу, безсилий не тільки осмислювати, а й виявляти складні реальності плинних і ситуативних змін. Всі ці трансформації інформаційного простору та соціокультурного середовища привели до особливої рухливості і мінливості культурно-психологічних процесів у становленні ідентичності сучасної людини. У цій принципово новій ситуації перед психологією постало завдання відновлення її тезауруса і дискурсів, методологічного інструментарію, способів погляду на світ, стилів наукового мислення. Психологія сучасності – новий дослідницький напрямок, що враховує поточні зміни пізнавального і соціокультурного моментів розвитку цивілізації; вивчає особливості соціалізації та становлення ідентичності підростаючих поколінь у глобалізованому суспільстві, а також осмислює відображення всіх цих складних і змішаних процесів у методології психологічної науки. Доводиться продуктивна роль змішаних методів, синтетичних методологій і трансдисциплінарних дослідницьких стратегій, що дозволяють осмислювати складні і рухливі культурно-психологічні реальності. На прикладі аналізу і співвідношення понять “особистість”, “індивідуальність”, “суб’єкт”, “суб’єктивність”, що наявні в сучасній російській психології, продемонстрований евристичний потенціал конструкту “методологічна оптика”. Зокрема доведено, що його застосування сприяє інтеграції психологічного знання, а також дозволяє виявити, яким чином концептуальне і термінологічне розмаїття підкреслює (і виявляє) різні аспекти досліджуваної реальності.

The methodological toolkit of psychology designed to study a stable and clearly structured world is powerless not only to comprehend, but also to reveal complex realities of fluid and situational changes. The ongoing transformations of the information and socio-cultural environment led to a special mobility and variability of cultural and psychological processes in the formation of the identity of modern man. In this fundamentally new situation the psychology faced the task of updating its thesaurus and discourses, methodological tools, ways of looking at the world, and styles of scientific thinking. The psychology of modernity is a new research trend, taking into account the current changes in the cognitive and sociocultural situation; studying the features of socialization and the emergence of the identity of the younger generations in a transforming world; and also the comprehending reflection of all these complex and mixed processes in the methodology of psychological science. The productive role of mixed methods, synthetic methodologies and transdisciplinary research strategies allowing to comprehend complex and mobile cultural and psychological realities is proved. On the example of analysis and correlation of the concepts of “personality”, “individuality”, “subject”, “subjectivity” in contemporary Russian psychology the work of the construct “methodological optics” is promoted contributing to the integration of psychological knowledge and also reveals how the conceptual and terminological diversity emphasizes (and reveals) various aspects of the reality being studied.

Біографія автора

  • Марина Гусельцева
    доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник Психологічного  інституту Російської академії освіти, постійний автор і член редакційної колегії журналу "Психологія і суспільство" м. Москва (РФ)

Посилання

Анцыферова, Л. И. Психологическое содержание феномена субъект и границы субъектно-деятельностного подхода [Текст] / Л. И. Анцыферова // Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. – М. : ИП РАН, 2004. – С. 350–366.

Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-исторические понимание развития человека [Текст] / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2007. – 528 с.

Асмолов, А. Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия [Электронный ресурс] / А. Г. Асмолов // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8. – № 40. – С. 1. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 05.05.2015).

Бауман, З. Текучая современность [Текст] / З. Бауман. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.

Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну [Текст] / У. Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

Белинская, Е. П. Человек в изменяющемся мире – социально-психологическая перспектива [Текст] / Е. П. Белинская. – М. : Прометей, 2005. – 319 с.

Брушлинский, А. В. Проблемы психологии субъекта [Текст] / А. В. Брушлинский. – М. : ИП РАН, 1994. – 346 с.

Брушлинский, А. В. Психология субъекта [Текст] / А. В. Брушлинский. – М. : Алетейя, 2003. – 272 с.

Выготский, Л. С. История развития высших психических функций [Текст] / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 3. – С. 5–328.

Гидденс, Э. Последствия современности [Текст] / Э. Гидденс. – М. : Праксис, 2011. – 352 с.

Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. [Текст] / Э. Гидденс. – М. : Весь мир 2004. – 120 с.

Гиренок, Ф. Удовольствие мыслить иначе [Текст] / Ф. Гиренок. – М. : Академический проект, 2008. – 235 с.

Гусельцева, М. С. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического знания : дисс. ... докт. психол. наук [Текст] / М. С. Гусельцева. – М., 2015а. – 459 с.

Гусельцева, М. С. Культурно-аналитический подход к социализации личности в транзитивном обществе [Текст] / М. С. Гусельцева // Психологія особистості : Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. – 2013а. – № 1 (4). – С. 20–38. URL: http://ps.pu.if.ua/2013_4/2Gus.pdf

Гусельцева, М. С. Культурно-деятельностная традиция : становление и развитие [Текст] / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2015б. – № 4. – С. 3–14.

Гусельцева, М. С. Социальное пространство основание для полипарадигмального синтеза [Электронный ресурс] / М. С. Гусельцева // Психологические исследования. – 2013б. – Т. 6. – № 30. – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 08.11.2013).

Гусельцева, М. С., Изотова Е. И. Позитивная социализация детей и подростков : методология и эмпирика. Монография [Текст] / М. С. Гусельцева, Е. И. Изотова. – М. : Смысл, 2016. – 320 с.

Зинченко, В. П. Субъективные заметки о психологической диагностике [Электронный ресурс] / В. П. Зинченко // Развитие личности. – 2001. – № 3–4. – URL : http://rl-online.ru/articles/3_4-01/194.html (дата обращения: 20.10.2016).

Знаков, В. В. Субъектно-аналитический подход в психологии понимания [Электронный ресурс] / В. В. Знаков // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8. – № 42. – С. 12. – URL : http://psystudy.ru (дата обращения: 05.05.2015).

Князева, Е. Н. Трансдисциплинарные стратегии исследований [Электронный ресурс] / Е. Н. Князева // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 2011. – № 10 (112). – С. 193–201. – URL: http://iph.ras.ru/uplfile/evolep/helena/knyazeva_e-_n-_193_2.pdf (дата обращения: 05.05.2015).

Козлова, Н. Н., Смирнова, Н. М. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация [Текст] / Н. Н. Козлова, Н. М. Смирнова // Социологические исследования. – 1995. – № 11. – С. 12–22.

Корнилова, Т. В. Перспективы динамической парадигмы в психологии выбора [Электронный ресурс] / Т. В. Корнилова // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7. – № 36. – С. 2. – URL : http://psystudy.ru (дата обращения: 05.05.2015).

Леонтьев, Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологии : от необходимого к возможному [Текст] / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 3–27.

Леонтьев, Д. А. Экзистенциальный подход в современной психологии личности [Текст] / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2016. – № 3. – С. 3–15.

Лимонов, Э. Священные монстры [Текст] / Э. Лимонов. – М.: Ad Marginem, 2004. – 222 с.

Марцинковская, Т. Д. Информационная социализация в изменяющемся информационном пространстве [Электронный ресурс] / Т. Д. Марцинковская // Психологические исследования. – 2012а. – Т. 5. – № 26. – С. 7. – URL : http://psystudy.ru (дата обращения: 20.10.2016).

Марцинковская, Т. Д. Культура и субкультура в пространстве психологического хронотопа [Текст] / Т. Д. Марцинковская. – М.: Смысл, 2016. – 271 с.

Марцинковская, Т. Д. Современная психология – вызовы транзитивности [Электронный ресурс] / Т. Д. Марцинковская // Психологические исследования. – 2015б. – Т. 8. – № 42. – С. 1. – URL : http://psystudy.ru (дата обращения: 19.11.2015).

Мокий, В. С. Основы трансдисциплинарности [Текст] / В. С. Мокий. – Нальчик: Эль-Фа, 2009. – 368 с.

Ницще, Ф. Сочинения в 2 томах. Т. 2. [Текст] / Ф. Ницше. – М.: Мысль, 1990. – 829 с.

Поддьяков, А. Н. Компликология: создание развивающих, диагностирующих и деструктивных трудностей [Текст] / А. Н. Поддьяков. – М.: Высшая школа экономики, 2014. – 278 с.

Разработка и реализация принципа развития в современной психологии [Текст] / под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. – М.: ИП РАН, 2016.

Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.

Сергиенко, Е. А. Межпарадигмальные мосты [Электронный ресурс] / Е. А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2016. – Т. 9. – № 48. – С. 4. – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 20.10.2016).

Сергиенко, Е. А. Модель психического и социальное познание [Электронный ресурс] / Е. А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8. – № 42. – С. 6. – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 19.11.2015).

Сергиенко, Е. А. Принципы психологии развития: современный взгляд [Электронный ресурс] / Е. А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2012. – Т. 5. – № 24. – С. 1. – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 14.10.2015).

Сергиенко, Е. А. Системно-субъектный подход: обоснование и перспектива [Текст] / Е. А. Сергиенко // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32. – № 1. – С. 120–132.

Современные методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод. Колл. монография [Текст] / под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. – М.: Политическая энциклопедия, 2014.

Субъект, личность и психология человеческого бытия [Текст] / под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной. – М.: ИП РАН, 2005. – 384 с.

Талеб, Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса [Текст] / Н. Талеб. – М.: КоЛибри, 2014. – 768 с.

Татенко, В. А. Психология в субъектном измерении: монография [Текст] / В. А. Татенко. – К.: Видав. центр “Просвита”, 1996. – 404 с.

Татенко, В. А. Проблемы субъекта в современной психологии (украинская школа) [Текст] / В. А. Татенко // Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / отв. ред. К. А. Абульханова. – М. : ИП РАН, 2011. – C. 371–387.

Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет [Текст] / М. Фуко. – М. : Касталь, 1996. – 448 с.

Хузеева, Г. Р. Изучение процессов социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста [Текст] / Г. Р. Хузеева. – Психологические исследования. – 2017. – Т. 10. – № 54. – С. 8. – URL : http://psystudy.ru (дата обращения: 09.12.2017).

Чиксентмихайи, М. В поисках потока: Психология включенности в повседневность [Текст] / М. Чиксентмихайи. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 194 с.

Epstein, M. PreDictionary: Experiments in Verbal Creativity [Текст] / M. Epstein. – N.Y.: Franc-Tireur USA, 2011. – 135 p.

Гусельцевa, М. С. Методологічна оптика як інструмент пізнання [Текст] / М. С. Гусельцева // Психологія і суспільство: укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2017. – № 4 (70). – С. 39–55.

Фурман, А. В. Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи раціонального знання [Текст] / А.В. Фурман / Вітакультурний млин: методол. альманах. – 2017. – Модуль 19. – С. 4–15.

Antsyferova, L. I. Psikhologicheskoe soderzhanie fenomena sub”ekt i granitsy sub”ektno-deyatel’nostnogo podkhoda [Tekst] / L. I. Antsyferova // Antsyferova L. I. Razvitie lichnosti i problemy gerontopsikhologii. – M. : IP RAN, 2004. – S. 350–366. [In Russian].

Asmolov, A. G. Psikhologiya lichnosti. Kul’turno-istoricheskie ponimanie razvitiya cheloveka [Tekst] / A. G. Asmolov. – M. : Smysl, 2007. – 528 s. [In Russian].

Asmolov, A. G. Psikhologiya sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i raznoobraziya [Elektronnyi resurs] / A. G. Asmolov // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2015. – T. 8. – № 40. – S. 1. URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 05.05.2015). [In Russian].

Bauman, Z. Tekuchaya sovremennost’ [Tekst] / Z. Bauman. – SPb. : Piter, 2008. – 240 s. [In Russian].

Bek, U. Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu [Tekst] / U. Bek. – M. : Progress-Traditsiya, 2000. – 383 s. [In Russian].

Belinskaya, E. P. Chelovek v izmenyayushchemsya mire – sotsial’no-psikhologicheskaya perspektiva [Tekst] / E. P. Belinskaya. – M. : Prometei, 2005. – 319 s. [In Russian].

Brushlinskii, A. V. Problemy psikhologii sub”ekta [Tekst] / A. V. Brushlinskii. – M. : IP RAN, 1994. – 346 s. [In Russian].

Brushlinskii, A. V. Psikhologiya sub”ekta [Tekst] / A. V. Brushlinskii. – M. : Aleteiya, 2003. – 272 s. [In Russian].

Vygotskii, L. S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii [Tekst] / L. S. Vygotskii // Vygotskii L. S. Sobr. soch. : v 6 t. – M. : Pedagogika, 1983. – T. 3. – S. 5–328. [In Russian].

Giddens, E. Posledstviya sovremennosti [Tekst] / E. Giddens. – M. : Praksis, 2011. – 352 s. [In Russian].

Giddens, E. Uskol’zayushchii mir. Kak globalizatsiya menyaet nashu zhizn’. [Tekst] / E. Giddens. – M. : Ves’ mir 2004. – 120 s. [In Russian].

Girenok, F. Udovol’stvie myslit’ inache [Tekst] / F. Girenok. – M. : Akademicheskii proekt, 2008. – 235 s. [In Russian].

Gusel’tseva, M. S. Kul’turno-analiticheskii podkhod k izucheniyu evolyutsii psikhologicheskogo znaniya : diss. ... dokt. psikhol. nauk [Tekst] / M. S. Gusel’tseva. – M., 2015a. – 459 s. [In Russian].

Gusel’tseva, M. S. Kul’turno-analiticheskii podkhod k sotsializatsii lichnosti v tranzitivnom obshchestve [Tekst] / M. S. Gusel’tseva // Psikhologіya osobistostі : Naukovii teoretiko-metodologіchnii і prikladnii psikhologіchnii zhurnal. – 2013a. – № 1 (4). – S. 20–38. – URL : http://ps.pu.if.ua/2013_4/2Gus.pdf [In Russian].

Gusel’tseva, M. S. Kul’turno-deyatel’nostnaya traditsiya : stanovlenie i razvitie [Tekst] / M. S. Gusel’tseva // Voprosy psikhologii. – 2015b. – № 4. – S. 3–14. [In Russian].

Gusel’tseva, M. S. Sotsial’noe prostranstvo osnovanie dlya poliparadigmal’nogo sinteza [Elektronnyi resurs] / M. S. Gusel’tseva // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2013b. – T. 6. – № 30. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 08.11.2013). [In Russian].

Gusel’tseva, M. S., Izotova E. I. Pozitivnaya sotsializatsiya detei i podrostkov : metodologiya i empirika. Monografiya [Tekst] / M. S. Gusel’tseva, E. I. Izotova. – M. : Smysl, 2016. – 320 s. [In Russian].

Zinchenko, V. P. Sub”ektivnye zametki o psikhologicheskoi diagnostike [Elektronnyi resurs] / V. P. Zinchenko // Razvitie lichnosti. – 2001. – № 3–4. – URL : http://rl-online.ru/articles/3_4-01/194.html (data obrashcheniya: 20.10.2016). [In Russian].

Znakov, V. V. Sub”ektno-analiticheskii podkhod v psikhologii ponimaniya [Elektronnyi resurs] / V. V. Znakov // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2015. – T. 8. – № 42. – S. 12. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 05.05.2015). [In Russian].

Knyazeva, E. N. Transdistsiplinarnye strategii issledovanii [Elektronnyi resurs] / E. N. Knyazeva // Vestnik TGPU (TSPU Bulletin). – 2011. – № 10 (112). – S. 193–201. – URL: http://iph.ras.ru/uplfile/evolep/helena/knyazeva_e-_n-_193_2.pdf (data obrashcheniya: 05.05.2015). [In Russian].

Kozlova, N. N., Smirnova, N. M. Krizis klassicheskikh metodologii i sovremennaya poznavatel’naya situatsiya [Tekst] / N. N. Kozlova, N. M. Smirnova // Sotsiologicheskie issledovaniya. – 1995. – № 11. – S. 12–22. [In Russian].

Kornilova, T. V. Perspektivy dinamicheskoi paradigmy v psikhologii vybora [Elektronnyi resurs] / T. V. Kornilova // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2014. – T. 7. – № 36. – S. 2. – URL : http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 05.05.2015). [In Russian].

Leont’ev, D. A. Novye orientiry ponimaniya lichnosti v psikhologii : ot neobkhodimogo k vozmozhnomu [Tekst] / D. A. Leont’ev // Voprosy psikhologii. – 2011. – № 1. – S. 3–27. [In Russian].

Leont’ev, D. A. Ekzistentsial’nyi podkhod v sovremennoi psikhologii lichnosti [Tekst] / D. A. Leont’ev // Voprosy psikhologii. – 2016. – № 3. – S. 3–15. [In Russian].

Limonov, E. Svyashchennye monstry [Tekst] / E. Limonov. – M.: Ad Marginem, 2004. – 222 s. [In Russian].

Martsinkovskaya, T. D. Informatsionnaya sotsializatsiya v izmenyayushchemsya informatsionnom prostranstve [Elektronnyi resurs] / T. D. Martsinkovskaya // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2012a. – T. 5. – № 26. – S. 7. – URL : http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 20.10.2016). [In Russian].

Martsinkovskaya, T. D. Kul’tura i subkul’tura v prostranstve psikhologicheskogo khronotopa [Tekst] / T. D. Martsinkovskaya. – M.: Smysl, 2016. – 271 s. [In Russian].

Martsinkovskaya, T. D. Sovremennaya psikhologiya – vyzovy tranzitivnosti [Elektronnyi resurs] / T. D. Martsinkovskaya // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2015b. – T. 8. – № 42. – S. 1. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 19.11.2015). [In Russian].

Mokii, V. S. Osnovy transdistsiplinarnosti [Tekst] / V. S. Mokii. – Nal’chik: El’-Fa, 2009. – 368 s. [In Russian].

Nitsshche, F. Sochineniya v 2 tomakh. T. 2. [Tekst] / F. Nitsshe. – M.: Mysl’, 1990. – 829 s. [In Russian].

Podd’yakov, A. N. Komplikologiya: sozdanie razvivayushchikh, diagnostiruyushchikh i destruktivnykh trudnostei [Tekst] / A. N. Podd’yakov. – M.: Vysshaya shkola ekonomiki, 2014. – 278 s. [In Russian].

Razrabotka i realizatsiya printsipa razvitiya v sovremennoi psikhologii [Tekst] / pod red. A.L. Zhuravleva, E.A. Sergienko. – M.: IP RAN, 2016. [In Russian].

Rubinshtein, S. L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir [Tekst] / S. L. Rubinshtein. – SPb.: Piter, 2003. – 512 s. [In Russian].

Sergienko, E. A. Mezhparadigmal’nye mosty [Elektronnyi resurs] / E. A. Sergienko // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2016. – T. 9. – № 48. – S. 4. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 20.10.2016). [In Russian].

Sergienko, E. A. Model’ psikhicheskogo i sotsial’noe poznanie [Elektronnyi resurs] / E. A. Sergienko // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2015. – T. 8. – № 42. – S. 6. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 19.11.2015). [In Russian].

Sergienko, E. A. Printsipy psikhologii razvitiya: sovremennyi vzglyad [Elektronnyi resurs] / E. A. Sergienko // Psikhologicheskie issledovaniya. – 2012. – T. 5. – № 24. – S. 1. – URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 14.10.2015). [In Russian].

Sergienko, E. A. Sistemno-sub”ektnyi podkhod: obosnovanie i perspektiva [Tekst] / E. A. Sergienko // Psikhologicheskii zhurnal. – 2011. – T. 32. – № 1. – S. 120–132. [In Russian].

Sovremennye metodologicheskie strategii: Interpretatsiya. Konventsiya. Perevod. Koll. monografiya [Tekst] / pod obshch. red. B. I. Pruzhinina, T. G. Shchedrinoi. – M.: Politicheskaya entsiklopediya, 2014. [In Russian].

Sub”ekt, lichnost’ i psikhologiya chelovecheskogo bytiya [Tekst] / pod red. V. V. Znakova, Z. I. Ryabikinoi. – M.: IP RAN, 2005. – 384 s. [In Russian].

Taleb, N. Antikhrupkost’. Kak izvlech’ vygodu iz khaosa [Tekst] / N. Taleb. – M.: KoLibri, 2014. – 768 s. [In Russian].

Tatenko, V.A. Psikhologiya v sub”ektnom izmerenii : monografiya [Tekst] / V. A. Tatenko. – K.: Vidav. tsentr “Prosvita”, 1996. – 404 s. [In Russian].

Tatenko, V. A. Problemy sub”ekta v sovremennoi psikhologii (ukrainskaya shkola) [Tekst] / V. A. Tatenko // Filosofsko-psikhologicheskoe nasledie S. L. Rubinshteina / otv. red. K. A. Abul’khanova. – M. : IP RAN, 2011. – C. 371–387. [In Russian].

Fuko, M. Volya k istine : po tu storonu znaniya, vlasti i seksual’nosti. Raboty raznykh let [Tekst] / M. Fuko. – M. : Kastal’, 1996. – 448 s. [In Russian].

Khuzeeva, G. R. Izuchenie protsessov sotsializatsii i individualizatsii detei starshego doshkol’nogo vozrasta [Tekst] / G. R. Khuzeeva. – Psikhologicheskie issledovaniya. – 2017. – T. 10. – № 54. – S. 8. – URL : http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 09.12.2017). [In Russian].

Chiksentmikhaii, M. V poiskakh potoka: Psikhologiya vklyuchennosti v povsednevnost’ [Tekst] / M. Chiksentmikhaii. – M.: Al’pina non-fikshn, 2011. – 194 s. [In Russian].

Epstein, M. PreDictionary : Experiments in Verbal Creativity [Текст] / M. Epstein. – N.Y.: Franc-Tireur USA, 2011. – 135 p. [In English].

Gusel’tseva, M. S. Metodologіchna optika yak іnstrument pіznannya [Tekst] / M. S. Gusel’tseva // Psikhologіya і suspіl’stvo : ukr. teoret.-metod. sotsіogumanіt. chasop. – 2017. – № 4 (70). – S. 39–55. [In Ukrainian].

Furman, A. V. Metodolohichna optyka tsyklichno-vchynkovoi orhanizatsii teorii yak systemy ratsionalnoho znannia [Tekst] / A.V. Furman / Vitakulturnyi mlyn : metodol. almanakh. – 2017. – Modul 19. – S. 4–15.

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 445

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.