АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ ЗА ПАРАМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Бамбурак

Ключові слова:

інноваційна система освіти, модель навчання, особистісно зорієнтоване навчання, модульно-розвивальна система, навчальний модуль, освітня діяльність, Я-концепція, позитивна Я-концепція, психосоціальний розвиток

Анотація

Здійснюється соціально-психологічний аналіз особис-тісно зорієнтованих інноваційних моделей освітньої діяльності; висвітлюється досвід теоретичного, експериментального та експертно-діагностичного обґрунтування системи мо-дульно-розвивального навчання, яка різнобічно розвиває Я-концепцію особи; доводиться, що у процесі розви-вальної взаємодії вчителя і учня формується позитивна Я-концепція, котра розширює поле внутрішньої свободи, гармонії і духовного самовдосконалення кожного учасника інноваційного процесу.

Біографія автора

  • Наталія Бамбурак
    науковий співробітник науково-дослідницького центру “Економіка вищої освіти” НДІ вищої освіти АПН України, пошукувачка Інституту експериментальних систем освіти

Посилання

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 420 с.

Бондаренко О.Ф. Психологічна структура “Я” в практичній психології // Початкова школа. 1990. - №5. - С. 30-34.

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - K.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Є. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 33-76.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.

Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя / Андрієвська В.В. та ін. - K.: ІЗМН, 1997. - 136 с.

Заброцький М.М. Формування позитивної Я-концепції // Рідна школа. - 1994. -№3-4. - С. 39-40.

Занков Л.В. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1990. - 424 с.

Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С. 5-14.

Зинченко В.П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 18-44.

Інститут експериментальних систем освіти: Інф. бюлетень. - Вип. 2. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 48 с.

Калошин Ф.В. Як сформувати позитивне мислення // Практична психологія і соціальна робота. - 1998. - №2-3. - С. 29-33, 23-27.

Кларин М.В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 34-39.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2-х т. - К.: Форум, 2002. -Т.1. - 319 с.; Т.2. - 335 с.

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М.: Просвещение, 1977. - 240 с.

Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - №12. -С. 12-17.

Пінчук В.М. Інноваційні процеси -підґрунтя проектування нових освітніх технологій // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 88-97.

Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вестник Харьковского ун-та. - Сер. Психология. - 1976. - Вып. 11. - №171. - С. 40-49.

Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. - М.: Логос, 1999. - 271 с.

СлободчиковВ.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. - №6. - С. 3-17.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С. 94-120.

Фурман А.В. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 26-43.

Фурман А.В. Методологічний аналіз систем розвивального навчання // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1. - С. 7-12.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С. 45-67.

Фурман А.В. Психодіагностика особис-тісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Фурман А.В., Скомороський Б.Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. - K.: Зодіак-ЕКО, 1996. - 112 с.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - K.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теория личности. - СПб.: Питер, 1997. - 608 с.

Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на Я-концепцію майбутнього вчителя // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С. 119-131.

Юрченко В.І. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення «Я-концепції» вчителя // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2, №2. - С. 51-58.

Юрченко В.І. Формування “Образу-Я” особистості: етнопсихологічний аспект // Освіта і управління. - 1999. Т.3, №1. - С.93-101.

Якиманская И.С. Личностно-ориенти-рованое обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996. - 96 с.

Завантаження

Як цитувати

Бамбурак, Наталія. “АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ ЗА ПАРАМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ Я-КОНЦЕПЦІЇ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 124-41, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/83.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.