СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМФОРТНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ

Автор(и)

  • Ірина Рибіна

Ключові слова:

класно-урочна система навчання, вчитель, учень, навчально-пізнавальна діяльність, модульно-розвивальне навчання, психологічна комфортність, ефективний урок, індивідуально-психологічні особливості, особиста відповідальність, спроможності

Анотація

У статті висвітлено питання підготовки вчителя до організації і забезпечення психологічного комфорту у
стосунках з учнями під час уроку. Доведено, що вирішальними чинниками тут є особистість і психодидактична культура педагога, паритетна за психосоці-альним узмістовленням освітня співдіяльність учителя та учнів, згуртованість колективу класу, їхня особистіша відповідальність за процес навчання, його освітні та особистісно-розвивальні результати.

 

The article deals with the question of preparation of the teacher to organize and provide psychological comfort in relations with students during the lesson. It is proved that the decisive factors here is the individual and psychodidactic culture of the teacher parity for its psychological content of educational activity of teacher and student, cohesion of class team, their personal responsibility for process of education, its educational and personal and developmental results.

Біографія автора

  • Ірина Рибіна
    заступник директора з навчальної роботи Вищого професійного училища сфери послуг та туризму, відмінник освіти України, викладач-мето-дист, викладач вищої категорії, м. Тернопіль

Посилання

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк; за ред. д. психол. н. A.B. Фурмана. - K.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-

психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Джонс С., Джонс К. Одноминутный учитель / C. Джонс, К. Джонс. - Минск: Попури, 2012. - 112 с.

Ефективність сучасного уроку // Завуч. - 2002. - №1.

Кирсанов A.A. Индивидуальный подход к учащимся в обучении / A.A. Кирсанов. - C.-Пб: Лиенна, 2001. - 168 с.

Панасюк В.П. Школа и качество: выбор будущего / В.П. Панасюк. - СПб.: Издат. центр проблем качества подготовки специалистов “КАРО”, 2003. - 384 с.

Создание психологического комфорта на уроке [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http: svitppt.com.ua>Педагогіка>

Скороходова Н.Ю. Психология ведения урока / Н.Ю. Скороходова. - СПб., 2002 [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://reftrend.ru/49186.html

Фурман A.B. Вступ до теорії освітньої діяльності: [курс лекцій] / А.В. Фурман. - Вид. 2-е, стереот. - Тернопіль, 2014. - 84 с.

Фурман A.B. Освітні сценарії у системі модульно-розвивального навчання: [наук. вид.] / А.В. Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2009. - 40 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Педагогіка як сфера миследіяльності: [наук. вид.] / А.В. Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Фурман A.B. Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / А.В. Фурман // Психологія і суспільство.

- 2008. - №4. - С. 137-163.

Фурман A.B. Теоретична концепція інноваційного програмово-методичного забезпечення освітнього процесу / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. -2008. - №3. - С. 123-159.

Фурман A.B. Т еорія і практика модульно-розви-вального підручника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман A.B. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження / Анатолій В. Фурман, Оксана Гуменюк // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С. 94-120.

Arcronie B.J. Effective Teaching Modelling / B. Arcronie. - Oxf.: Oxford University Press, 2005. - 456 p.

Skorohodova N.Ju. Psihologija vjedjenija uroka / N.J. Skorohodova. - SPb., 2002 [Eljektronnij rjesurs]. - Rjezhim dostupu: http://reftrend.ru/49186.html

Furman A.V. Vstup do teoriyi osvtn’oyi d^al'nosth [kurs lekrij] / A.V. Furman. - Vid. 2-e, stjereot. - Ternopd’, 2014. - 84 s.

Furman A.V. Osvitni scenariyi u systemi modul’no-rozvyval’nogo navchannja: [nauk. vyd.] / A.V. Furman. -Ternopil’: NDI MEVO, 2009. - 40 s.

Furman A.V. Modul’no-rozvyval’ne navchannja: pryncypy, umovy, zabezpechennja: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovych Furman. - K.: Pravda Jaroslavychiv, 1997. -340 s.

Furman A.V. Pedagogika jak sfera mysledijal’nosti: [nauk. vyd.] / A.V. Furman. - Ternopil’: VC NDI MEVO, 2010. - 24 s.

Furman A.V. Porivnjannja pryncypiv i parametriv naukovogo proektuvannja tradycijnoyi ta innovacijnoyi systjem osvity / A.V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. -2008. - №4. - S. 137-163.

Furman A.V. Teoretychna koncepcija innovacijnogo programovo-metodychnogo zabjezpjechjennja osvitn’ogo procesu / A.V. Furman // Psyhologiia i suspil’stvo. - 2008. - №3. - S. 123-159.

Furman A.V. Teorija i praktyka modul’no-rozvy-val’nogo pidruchnika: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2004. - 288 s.

Furman A.V. Teorija navchal’nyh problemnyh sytua-cij: psyhologo-dydaktychnij aspekt: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’: Aston, 2007. - 164 s.

Furman A.V., Gumenjuk O.Y. Modul’no-rozvy-val’nje navchannja: peredumovy, novaciyi, vprovad-zhjennja / Anatolij V. Furman, Oxana Gumenjuk // Osvita i upravlinnja. - 1997. - T.1, №4. - S. 94-120.

Arcronie B.J. Effective Teaching Modelling / B. Arcronie. - Oxf.: Oxford University Press, 2005. - 456 p.

Furman A.V. Pedagogika jak sfera mysledijal’nosti: [nauk. vid.] / A.V. Furman. - Ternopil’: VC NDI MEVO, 2010. - 24 s.

Furman A.V. Porivnjannja pryncypiv i parametriv naukovogo proektuvannja tradycyjnoyi ta innovacijnoyi system osvity / A.V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. -

- №4. - S. 137-163.

Furman A.V. Teoretychna koncepcija innovacijnogo programovo-metodychnogo zabezpechennja osvitn’ogo procesu / A.V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2008.

- №3. - S. 123-159.

Furman A.V. Teorija i praktyka modul’no-rozvyval’nogo pidruchnyka: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2004. - 288 s.

Furman A.V. T eorij a navchal’nyh problemnyh sytuacij: psyhologo-dydaktychnyj aspekt: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’: Aston, 2007. - 164 s.

Furman A.V., Gumenuk O.Y. Modul’no-rozvyval’ne navchannja: peredumovy, novaciyi, vprovadzhennja / Anatolij V. Furman, Oxana Gumenuk // Osvita i upravlinnja. - 1997. - T.1, №4. - S. 94-120.

Arcronie B.J. Jeffective Teaching Modelling / B. Arcronie. - Oxf.: Oxford University Press, 2005. - 456 p.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 478

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.