МОЛОДЬ І ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ: ФАКТОРИ РИЗИКУ І ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Олег Бакалюк
  • Ніна Олійник

Ключові слова:

молодь, хімічні аднкції, психоактивні речовини, біологічні, індивідуальні, сімейні та позасімейні фактори ризику, мікро-і макростратегічні фактори захисту

Анотація

У роботі проаналізовані фактори, які спричиняють значне зростання кількості вживань психоактивних речовин (ПАР), тобто хімічних адикцій, серед молоді. Доведено, що істотне зростання частоти вживання ПАР, які закономірно викликають фізичну і психічну залежності, та, як наслідок, спричинюють поширення різних видів наркоманій і токсикоманій, це характерна ознака нашого часу, що перетворила соціально-психологічний феномен в епідемію.

Проаналізовані провідні фактори ризику зловживання ПАР - біологічні, індивідуальні, сімейні, позасі-мейні, у тому числі шкільні, позашкільні, соціально-економічні, а також фактори захисту - макростратегії (відповідна соціальна політика та законодавство стосовно продукції та збуту ПАР і ступінь обмеження доступу до них, розв’язання правових аспектів проблеми вживання наркотичних речовин та лікування наркозалежних людей, створення єдиного адміністративного державного центру, який сформував би соціальну політику країни в цілому у цьому напрямку, зміни у загальнодержавній стратегії розвитку і розміщенні ресурсів, ліквідація безробіття, економічної і політичної нестабільності, політики подвійної моралі) і мікростратегії - створення умов для здобуття дітьми та підлітками знань, формування вірних ставлень та вироблення навичок, які потрібні для захисту власного здоров’я і формування засад здорового способу життя на рівні сім’ї, колективу, регіону, держави.

Біографії авторів

  • Олег Бакалюк

    доктор медичних наук, професор, член Європейської асоціації безпеки, завідувач секції безпеки життєдіяльності людини кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Національного економічного університету, м. Тернопіль

  • Ніна Олійник
    кандидат медичних наук, член Європейської асоціації безпеки, викладач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / Лінський І.В., Голубчиков М.В., Мінко О.І., Первомайський Е.Б., Дьяченко Л.І. та ін. // Аналітичний огляд. Випуск 3. -Харків, 2006. - 46 с.

Алдер Г. Техника развития интеллекта. - C-Пб.: Питер, 2008. - 356 с.

Анохина И.П. Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. - М.: Медицина, 2008. - 345 с.

Арзуманов ЮЛ. Волна Р300 и склонность к развитию наркотической зависимости // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. - 2005. -№5. - C. 13-19.

Асанова Л.М., Машанцева Н.В. Девиантное поведение подростков, злоупотребляющих наркотическими и токсическими веществами // Проблемы контроля наркотических средств и профилактики наркоманий / Под ред. Э.А. Бабаян. - М., 1992. - 290 с.

Бакалюк О.Й. “Євроремонт” у вищій школі, або ще раз про болонську систему навчання в медичному вузі // Новости медицины и фармации. - 2008. - №10 (245), май. - C. 24-25.

Бакалюк ОЙ, Давидович І.Є. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці // Психологія і суспільство. - 2009. - №1. -C. 157-163.

Безпека життєдіяльності. Курс лекцій // Укладачі:

О.Й. Бакалюк, Р.А. Бадюк, O.C. Гнатюк, А.Г. Заяч-ковський та ін. - Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2008. -C. 87-88, 98-101.

Безпека життєдіяльності: соціально-економічний аспект / За ред. СВ. Лукащук-Федик. - Тернопіль, “Горлиця”, 2008. - C. 33-37.

Безруких М. М. Школьные факторы риска и здоровье детей // Педагогіка толерантності. - 1999. -№3-4. - C. 23.

Беловицкий О.В. Динамика показателей злоупотребления психоактивными веществами в Автономной Республике Крым по данным республиканского наркологического диспансера за 7 лет // Таврический медико-биологический вестник. -2009. - Т. 12, №3(47). - С. 123-125.

Бельская Г.М. О роли почвы в развитии патологического опьянения // Вопросы судебно-психиатрической экспертизы // Сборник научных трудов. -М., 2004. - С. 135-148.

Бережной А.В, Бахтізін Г.В. Профілактичний облік осіб, які вживають психотропні речовини без призначення лікаря: Практичний посібник. - Луганськ: “РВВ ЛАВС”, 2005. - 144 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - М.: АСТ, 2008. - 340 с.

Біловицький О.В. Аналіз випадків смертельних отруєнь психоактивними речовинами в Автономній Республіці Крим // Український судово-медичний вісник. - 2005. - №2(18). - С. 33-34.

Бойко О.В. Становлення та розвиток поняття “здоровий спосіб життя” // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах / Зб. наукових праць. Книга I. - К., 2000. - С. 117.

Бузина Т.С, ДолжанскаяН.А, ЛозовскаяИ.С. Употребление подростками наркотиков и риск ВИЧ-инфици-рования // Вопросы наркологии. - 1996. - №2. - С. 64-67.

Булыгина И.Е, Цетлин М.Г., Павлова А.А. Потребление психоактивных веществ учащейся молодежью г.Чебоксары // Вопросы наркологии. - 1998. -№1. - С. 66-69.

Бурий О.А., Єлісєєв В.Ю. Місце психіатрії та психотерапії в правовій системі України // Медичне право України: Правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) / Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1718 квітня 2008 року. - Львів: Медицина і право, 2008. -С. 42-45.

Бурлака В.В. (ред.) Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник. - Київ: Герб, 2008. - 224 с.

Буян І. Біологічне, духовне та соціальне в людині як чинники економічної системи // Психологія і суспільство. - 2010. - №3. - С. 124-139.

Вакульська Н.А. Батьки очима дітей // Матеріали V науково-практичної конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України”. - Кіровоград, 1999. - С. 197-199.

Великий В.М. Сутність і профілактика залежності від азартних ігор в Україні // Медичне право України: Правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) / Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року. Львів: Медицина і право, 2008. - С. 51-56.

Веселовская Н.В., Коваленко А.Е. Наркотики. -М.: Триада-Х, 2000. - 206 с.

Глузман С.Ф. Наркополитика и право в Украине: попытка нелицеприятного анализа // Новости меди-цины и фармации. - 2010. - №19(342). - C. 23.

Гречаная Т.Б., Романова О.Л. Распространенность употребления психоактивных веществ среди учащихся 9-х классов средних школ г. Москвы // Вопросы наркологии. - 1998. - №4. - C. 83-89.

ГріневичІ.І. Сутність здорового способу життя: історично-педагогічний аналіз проблеми // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2001. -№1.- С. 92-99.

Драган Г.Н. Наркомания среди несовершеннолетних // Вопросы наркологии. - 1997. - №2. - С. 77-83.

Егоров В.Ф., Кошкина Е.А., Корчагина Г.А. Наркологическая ситуация в России // Русский медицинский журнал. - 1997. - №4. - С. 109-114.

Жабокрицька О.В. Гуманізація освіти і виховання основ здорового способу життя підлітків // Збірник “Наукові записки”. - Випуск 38. - Серія: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання - Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. -С. 66-69.

Жабокрицька О.В. Самопізнання як засіб виховання у підлітків основ здорового способу життя // Збірник “Наукові записки”. - Випуск 45.- Серія: Педагогічні науки. - Частина І. - Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. - С. 129-134.

Желібо Е.П., Заверуха Н.М. Безпека . - К.: “Каравела”, 2004. - С. 159-165, 211-215.

Закопайло С.А. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять // Наука і сучасність : Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Дра-гоманова. - К.: “Логос”, 2002. - Т. XXX. - С. 16.

Запорожченко В.Г. О динамике употребления наркотиков учащимися ПТУ // Медицина труда и проблемы экологии на ж/д транспорте. -1991. - №9. - С .121-126.

Збигнев Ю. Все опять “все с ног на голову”, или кому нужен Болонский процесс // Новые медицинские технологии. - 2005. - №2. - С. 9-12.

Зологова Г.Д. Соціально-педагогічна профілактика адитивної поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації: Автореферат дис... к.пед.н.: 13.00.05. - Луганськ, 2006. - 20 с.

Зубалій МД, Гурман Л.Д. Соціокультурні фактори фізичного виховання шкільної молоді // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу фізичного виховання школярів: Зб. теоретичних та методичних матеріалів. - Хотин - Кам’янець-По-дільський, 2000. - С. 26.

ИванецН.Н., Анохина И.П., СгрелецН.В. Современное состояние проблемы наркоманий в России // Вопросы наркологии. - 1997. - №3. - С. 3-13.

Ипполигов Д. О “евроремонте” в высшей школе. // Газета “2000” від 28.03.2008. - Блок С. - С. 3.

Кандыба В. М. Эмоциональный гипноз. - СПб.: Лань, 2007. - 345 с.

Козак Є.П. Самовиховання як шлях до здорового способу життя підлітків // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу фізичного виховання школярів: Зб. теоретичних та методичних матеріалів. -Хотин - Кам’янець-Подільський, 2000. - С. 28.

Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Новгородском госу-

дарственном университете имени Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2002. - С. 3.

Костюченко С. Розлади, що спричинені вживанням алкоголю // Новости медицины и фармации. -2010. - №19(342), ноябрь. - С. 22-23.

Кравчук О.В. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення: Навчальний посібник. - Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. - 196 с.

Кузьменко В.Ю. Проблеми самоактуалізації особистості в контексті виховання здорового способу життя // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Книга I. -К., 2002. - С. 153-158.

Кузьменко В.Ю. Виховання у підлітків позитивного ставлення до здорового способу життя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2002. -№4. - С. 102-104.

Кузьминов В. Н Эпидемиологическая ситуция распространения наркоманий в Украине и Харьковском регионе // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков: Торсинг, 2000. - С. 159-193.

Кулик А.Г., Бобрь В.И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972-1995 гг. и прогноз на ближайшие годы // Преступность в Украине: Бюллетень Законодательства и юридической практики Украины. - К., 1994. - №2. - С. 5-37.

Курек Н.С. Эмоциональное общение матери и дочери как фактор формирования аддиктивного поведения в подростковом возрасте // Вопросы психологи. - 1997. - №2. - С. 16-18.

Курик М. Організувати навчання, не шкодячи здоров’ю дитини // Газета “Освіта України”. -2005. - 4жовтня.

Лавренко В. А., Лінський І. В. Залежність від психоактивних речовин та наркологічна допомога в Дніпропетровській області. Досвід минулого й перспективи // Український вісник психоневрології. - 2002. - Т.10. - Вип. 2. - С. 186-190.

Левківська О.П. Психологічні засади формування у підлітків здорового способу життя // Психологічні стратегії в освітньому просторі / Зб. наук. праць.- К.: Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка, 2000. - С. 24-26.

Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача / Шаповалова В.А., Даниленко В.С., Шаповалов В.В., Бухтиарова Т.А. / Под ред. В.А. Шаповаловой и В.С. Даниленко. - Харьков: Торсинг, 1998. - 528 с.

Леонтієва О.І. Формування здорового способу життя у підлітків засобами культурно-просвітної діяльності: Автореф. дис. к.пед.н.: 13.00.01. - К., 2005. - 20 с.

Лінський І.В., Мінко О.І., Первомайський Е.Б. Актуальні тенденції поширення залежності від психо-активних речовин в Україні // Аналітичний огляд. Випуск 1. - Харків, 2004. - 26 с.

Лінський І.В., Голубчиков М.В., Мінко О.І. Актуальні тенденції поширення залежності від психоак-тивних речовин в Україні // Аналітичний огляд. Випуск 2 .- Харків, 2005. - 31 с.

Линский И.В., Минко АИ, Первомайский Э.Б. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ в Украине // Наркология..

- №4. -С. 12-17.

Линский И.В. Размышления о киевском марше в защиту травоядности и о ядовитой траве // Новости медицины и фармации. - 2010. - №16 (336), сентябрь. - С.27-27.

Максименко С.Д. Психічне здоров’я дітей // Психолог. - 2002. - №1. - С. 4.

Марковская И.М. Практика групповой работы с родителями: Методическое пособие. - СПб., Институт тренинга, 1997. - 114 с.

Мачковский Г.И. Наркомания среди молодёжи в капиталистических странах. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1979. - 60 с.

Мельник С.В. Теоретичні основи формування у підлітків здорового способу життя // Т еоретико-мето-дичні проблеми навчання і виховання / Зб. наук. праць. - К.: Фенікс, 2000. - С. 52-60.

Мишанич Г.І. Демографічна криза в Україні і роль медичної науки в її подоланні // Внутрішня медицина. - 2007. - №4. - С. 137.

Москаленко ВД, Шевцов В.А. Роль генетических и средовых факторов в возникновении зависимости. -Часть I. Изучение семей близнецов, приемных детей и факторов среды //Новости науки и техники. Серия “ Медицина”. - Вып. “Алкогольная болезнь” (ВИНИТИ). - 2000. - №2. - С. 1-6.

Москаленко ВД, Шевцов В.А. Роль генетических и средовых факторов в возникновении зависимости. - Часть II. Генетические модели на животных. Проблема маркирования. Г ены-кандидаты1 //Новости науки и техники. Серия “Медицина”. - Выш. “Алкогольная болезнь” (ВИНИТИ). - 2000. - №3. - С. 1-5.

Москвичев В.Г. Лечение и профилактика употребления летучих наркотически действующих веществ несовершеннолетними // Новости медицины и фармации. - 2007. - №21-22 (230-231), декабрь. - С. 16-17.

Мурашкевич О. А. Деякі аспекти низької ефективності програм профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків // Вісник Житомирського державного університету ім. I. Франка. - 2010. - С. 159-166.

Нові дані про співвідношення поміж процесами поширення опіоїдної та алкогольної залежності в Україні і про їхній зв’язок із одинадцятирічним циклом сонячної активності / Лінський ГВ., Мінко O.I., Перво-майський Є Б. та ін. // Архів психіатрії. - 2004. - Т.10, №3(38). - С. 127-134.

Новицька О.В. Рухова активність у системі здорового способу життя підлітків // Теорія і практика фізичного виховання. - 2001. - № 1.- С. 76-82.

Пелипас В. Е, Рыбакова Л. Н, Цеглин М. Г. Проблемные ситуации в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков // Вопросы наркологии. - 1998. - №4. - С. 70-75.

Пинчук А. Факторы суицидального поведения подростков и пути решения проблемы // Новости медицины и фармации. - 2007. - № (215), апрель-май. - С. 24.

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. - Суми: Університетська книга, 2003. - С. 89-103.

Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 1992-2005 роки // Збірник МОЗ. - Київ, 2006. - С.9.

Проблемы преступности в капиталистических странах. - М.: Изд-во ВНИИ ПУЗП, 2004. - №4. - С. 3-10.

Психічне здоров’я населення України: інформаційно-аналітичний огляд за 1990-2005 роки. - К.: Сфера, 2006. - 52 с.

Разводовский Ю.Е. Взаимосвязь между употреблением алкоголя и убийствами // Социальная и клиническая психиатрия. - 2006. - №1. - С. 5-9.

Родькина О.В. Первичная психолого-педагоги-ческая профилактика употребления психоактивных веществ в досуговой деятельности школьников подросткового возраста: Автореф. дисс... к.пед.н.: 13.00.05. - Омск, 2005. - 22 с.

Розпорядження КМ України від 13 вересня 2010 року № 1808-Р “Про схвалення “Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”.

Сірко Р.І. Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу: Автореф. дис. канд. психол. н.: 19.00.07. - Київ, 2002. -23 с.

Соловьев А.В. Болонская система реформирования высшего образования: инфицирование, манифестация и пути развития в Украине // Новости медицины и фармации. - 2010. - №20 (346), ноябрь. - С. 28.

Ставицька С.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасного юнацтва // Актуальні проблеми психології / За ред. С.Д. Максименка. - К.: Главник, 2008. - Вип. 4. - С. 236-242.

Степанова М. Скорость “конвейера” неприемлема для ребенка // Директор школи. Україна. - 2001. - № 7.

Топоров Г.Н., ФоминА.С. Физическая культура: очевидное и невероятное // Новости медицины и фармации. - 2010. - №4(309), февраль. - С. 32.

Тоффлер Э. Шок будущего. - М.: “Издательство АСТ”, 2002. - 340 с.

Три десятилетия зависимости от психоактивных веществ в Украине с точки зрения популяционной экологии /Линский И.В., Минко А.И., Первомайский

Э.Б., Дьяченко Л.И., Минко А.А. // Психическое здоровье. - 2006. - № 4. - С. 21-25.

Шакирова Г.П., Садовникова С.Р., Ферченко

А.П. Изучение распространенности уровня и мотивов наркотизации подростков города Ижевска // Дети и подростки в современном мире: защита, помощь, поддержка. - Ижевск: Изд-во РИУМЦ, 1999. - 200 с.

Шаповалова В. А., Шаповалов В. В. Справочник по правовой и судебной фармации. - Харьков: Тор-синг, 1997. - 656 с.

Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Черных В. П. Правовая и судебная фармация // Сборник тезисов докладов V Российского национального конгресса “Человек и лекарство”. - М., 1998. - С. 715.

Щербак П.І. ¡нтегрований підхіддо організації уроків фізичної культури як засіб оптимізації здорового способу життя учнів // Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи / Зб. наук. статей II Міжнародної конференції, 2223 травня 2003 р. - Дрогобич: Коло, 2003. - С. 281-287.

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 1999. - 656 с.91. Язловецька О.В. Самооцінка школярами духовного розвилку й культури здоров’я // Збірник “Наукові записки”. - Випуск XXV. - Серія: Педагогічні науки.

- Кіровоград, Центрально-Українське видавництво, 2000. - С. 185-195.

Язловецька О.В, Язловецький В.С. Учням про здоров’я. - Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. - 212 с.

BallA.L., Rana S., DehneK. HIV- prevention among injecting drug users: responses in developing and transitional countries // Public Health Rep. - 1998. -113 (suppl. 1). - Р. 170-181.

Bucholz K., K., Hesselbrock V.M. A latent class analysis of antisocial personality disorder symptom data from a multi-centre family study of alcoholism // Addiction. - 2000. - V. 95, N4. - P. 553-567.

Courtwright D.T. Dark Paradise: Opiate Addiction in America Before 1940. - Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1982. - 122 р.

Freshman A., Leinwand C. The implication of female risk factors for substance abuse prevention in adolescent girls // Prev. and Interv. Commun. - 2001. - V.21, N1. - P. 29-51.

Goldstein J.M., Simpson J. С. Validity : definitions and applications to psychiatric research // Textbook in psychiatric epidemiology / M.T.Tsuang, M.Tohen, Y. E.Zahner (Eds.). - New York, 1995. - P. 230.

http://en.wikipedia.org/wiki/Framing %28 social_ communication_theory%29

http://www.ecrimea.info/2009/02/16/17575/ V_ Kryimu_zaregistrirovano_bolee_9_tyis_narkozivisimyih.shtml

Jang K.L, Livesley W.J. Intra- and extra familial influence on alcohol and drug misuse: a twin study of geneenvironment correlation // Addiction. - 2001. -V. 96, N 9. - P. 1307-1318.

Kuperman S., Schlosser S.S. Risk domains associated with an alcohol dependence diagnosis // Addiction. - 2001. - V. 96, N 3. - P. 629-636.

Musto D. The American Disease: Origins of Narcotic Control. - New Haven, Conn: Yale University Press; 1973. - 67 р.

Pobocha J. Przestepczosc i psychiatria w Polsce // Архів психіатрії. - 2005. - Т. 11, №4(43). - С. 106-112.

Richardson H, Califano J.A., TapperD. Substance abuse and public health in urban America: analysis of costs in New York City // Curr Issues Public Health. - 1996. -2(3). - Р. 91-100.

Saxena Shekhar. Профилактика психических и поведенческих расстройств: рекомендации для политики и практики // Новости медицины и фармации. -2007. - № (215), апрель-май. - С. 18-19.

Schuckit M.A., Smith T.L. The relationship of a family history of alcohol dependence: A low level of response to alcohol and six domains of life functioning to the development of alcohol use disorders // J. Stud. Alcohol.

- 2000. - V.61. - P. 827-835.

Schuckit M.A., Smith T.L. Correlates of unpredicted outcomes in sons of alcoholics and controls //Journal Stud. Alcohol. - 2001. - Vol. 62. - P. 477-485.

Sutherland I., Sepherd J.P. Social dimension of adolescent substance use // Addiction. - 2001. - V. 96, N 3. - P. 445-448.

Vakalahi H.F. Adolescent substance use and family based risk and protective factors: A literature review // Journal Drug. Educ. - 2001. - Vol. 31, N 1. - P. 29-44.

Verhulst P.F. Notice sur la loi que populanion suit dans sen accrossement // Corrispondente mathematique et physique publiee par A. Quetelet. - Brussels, 1938. - 245 p.

Завантаження

Як цитувати

Бакалюк, Олег, and Ніна Олійник. “МОЛОДЬ І ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ: ФАКТОРИ РИЗИКУ І ЗАХИСТУ”. Психологія і суспільство, no. 3(45), Aug. 2017, pp. 70-95, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/563.

Схожі статті

1-10 з 988

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.