ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ У НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

Автор(и)

  • Андрій Лазарук Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

цінності, аксіологія, аксіопсихологія, псевдоцінності, потреби, мотиви, смисл, ціннісні орієнтації, сенс життя, вартість і значущість, ціннісно-смислова сфера особистості, аксіогенез, культурно-історичний, психодинамічний, феноменологічно-рефлексивний

Анотація

Теоретично обґрунтовані цінності як міждисциплінарна категорія, проаналізовані концептуальні опозиції у трактуванні ціннісних еталонів, охарактеризовані основні підходи до розвитку ціннісно-смислової свідомості людини у сфері культуро- і само-творення, показана репрезентованість вартостей у соціальній системі та окреслений понятійно-категоріальний апарат ціннісної проблематики.

Біографія автора

  • Андрій Лазарук, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
    аспірант Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Асмолов А.Г. Деятельность и установка. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 150 с.

Бойко В.Ю. Типология ценностных позиций и состояния кризисного сознания // Ценности социальных груп и кризис общества: Сб. науч. труд. - М.: ИФАИ. - 1991. - С.59-73.

Бубнова С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, № 5. - С. 38-44.

Василенко В.А. Ценность и ценностные отношения // Проблема ценности в философии. - М. - Л.: Наука, 1966. - С.41-49.

Вебер М. Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1990. - 805 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - 488 с.

Иванько Л.И. Ценностно-нормативные механизмы регуляции // Культурная деятельность: опыт социологического исследования. - М.: Наука, 1981. - С. 50-151.

Ігнатенко П.Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблем // Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 118-123.

К проблеме формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности: Сб. науч. трудов. Вып. 1 / Под ред. В.С. Мухиной. - М.: Наука, 1979. - 101 с.

Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. - М.: Наука, 1978. - 360 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Кириллова Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников // Вопросы психологии. - 1999. - №4. - С. 29-37.

Киссель М.А. Экзистенциализм и проблема “переоценки ценностей” // Проб-лема ценности в философии. - М. - Л.: Наука, 1966. - С. 219-234.

Краус З. Нігілізм сьогодні, або терплячість світової історії. - К.: Основи, 1994. -124 с.

Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. -2002. - №3-4. - С. 170-186.

Леонтьев А.А. Значение и смысл // Мир психологии. - 2001. - №2. - С 13-20.

Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психол. журнал. - 1992. - Т. 13, №2. - С. 107-117.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, структура и динамика смысловой реальности. - М.: Смысл, 1999. - 487 с.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопр. философии. - 1996. - № 4. - С. 15-26.

Малахов В.А. Етика : Курс лекцій : Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 384 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М.: Смысл, 1999. - 424 с.

Мейзель И.А. Наука и проблема ценностей // Проблема ценности в философии. - М. - Л.: Наука, 1966. - С. 50-64.

Мистецтво життєтворчості особистості: Наук. - метод. посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В.М.Доній, Г.М.Несен та ін. - К.: ІЗМН, 1997. - Ч. 2. Життєтворчий потенціал нової школи. - 936 с.

Модульно-розвивальна система як соціо-культурна організація: Спецвипуск // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - 292 с.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К.: Абрис, 1995. - 336 с.

Нугаев Р.М. Смена развитых научных теорий: ценностные измерения // Вопр. философии. - 2002. - №11. - С. 124-134.

Олпорт Г.В. Личность в психологии. - СПб.: КСП+; М.: Ювента, 1998. - 350 с.

Омельченко Ж. “... Ми мусимо навчитися мислити по-новому”: Загальнолюдські цінності в духовній культурі суспільства // Рідна школа. - 1999. - №5. - С. 80-81.

Омельченко Ж. Формування в учнів загальнолюдських цінностей // Рідна школа. - 1999. - № 10. - С. 15-17.

Парсонс Т. О структуре социального действия. - М.: Академ. проект, 2000. - 880 с.

Пелипенко А.А. Смыслогенез и структуры сознания (культурологический подход) // Мир психологии. - 1999. - №1. - С. 141-146.

Проблема ценности в философии. -М.-Л.: Наука, 1966. - 260 с.

Прозерский В.В. Проблема ценности и оценки в философии Д.Дьюи // Проблема ценности в философии. - М.-Л.: Наука, 1966. - С. 171-180.

Психологическая теория коллектива / Под. ред. А.В.Петровского. - М.: Педагогика, 1979. - 239 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1994. - 480 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М.: Издательство АН СССР, 1957. - 328 с.

Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. - М.: Изд-во МГУ, 1981. -184 с.

Рудельсон Е.А. Неокантианское учение о ценностях (Фрейбургская школа) // Проблема ценности в философии. - М. - Л.: Наука, 1966. - С. 128-144.

Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. - К.: Наукова думка, 1976. - 152 с.

Сагатовський М.І. Цінності і роль їх у житті суспільства і людини // Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. -К.: Вища школа, 1995. - С. 424-435.

Сластенин В.А., Чижакова ГИ. Введение в педагогическую аксиологию. - М.: Академия, 2003. - 192 с.

Соколов Э.В. Основные идеи общей теории ценностей Р.Б. Перри // Проблема ценности в философии. - М.-Л.: Наука, 1966. - С.154-170.

Сосновский Б.А. Мотив и смысл (пси-холого-педагогическое исследование). - М.: Прометей, 1993. - 199 с.

Социальная философия: Учебник / Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - К.-Харьков: Единорог. - 735 с.

Столин В.В., Кальвиньо М. Личностный смысл: строение и форма существования в сознании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 1982. - №3. - С. 38-47.

Тугарин В.П. Избранные философские труды. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 343 с.

Тюрина В.А., Научитель Е.Д. Ценностные ориентации: Учеб. пособие. - К.: ООО “Междунар. фин. агенство”, 1998. - 30 с.

Узнадзе Д.К. Психологические исследования. - М.: Наука, 1966. - 450 с.

Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. - Харків: Консул, 2000. - 672 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 367 с.

Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произв. / Сост., М.Г.Ярошевский. - М.: Просвещение, 1990. - 448 с.

Фромм Э. Человек для себя: Пер. с англ. - Мн.: Коллегиум, 1992. - 253 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Хараш У. Смысловая структура публичного выступления // Вопр. психол. -1978. - №4. - С. 84-95.

Ценности // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. - С. 534.

Ценность // Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро-шевского. - М.: Политиздат, 1990. - С. 442.

Чавчавадзе H.3. Культура и ценности. - Тбилиси: Мецниереба, 1984. - 171 с.

Чижевський Б.Г. Актуальні проблеми побудови системи виховання в умовах державотворення // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.111-118.

Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от “внешнего” и “внутреннего” // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, № 2. - С. 15-25.

Шелер М. Положення людини в космосі // Зарубіжна філософія XX століття / За ред. Г.І. Волинки. - К.: Довіра, 1993. - С. 146-152.

Шердаков В.Н. Иллюзия добра: Моральные ценности и религиозная вера. - М.: Политиздат, 1982. - 287 с.

Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии: Сб. науч. труд. - М.: Наука, 1975. - С. 89-105.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - 528 с.

Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К.: Наукова думка, 1977. - 275 с.

Sartre J.-P. I’Etre et le Neant. - Paris: Ctallimard, 1943. - 722 h.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 1004

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.