КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИИ ПІДХІД В.А. РОМЕНЦЯ: ІДЕЯ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ

Автор(и)

  • Марина Гусельцева

Ключові слова:

В.А. Роменець, українська психологія, категорія вчинку, психологія вчинку, культурно-історична психологія, історія психології, постнекласична раціональність

Анотація

Творчість В.А. Роменця характеризується в контексті української психології як особливої інтелектуальної традиції. Висвітлюється роль творчого діалогу вченого з М.М. Бахтіним, С.Л. Рубінштейном, М.Г. Ярошевсь-ким у становленні категорії вчинку як осередку його мислення. Остання тлумачиться як магічний кристал, через який В.А. Роменець проінтерпретував історію психології і на підставі якого запропонував оригінальну, культурологічно зорієнтовану, модель інтеграції психологічних знань. Людина через учинок виявляється долученою до певного культурно-історичного контексту, а психологічні концепції виявляють власний зв’язок з історичною епохою і розвитком таких форм культури, як міфологія, філософія, релігія, наука, мистецтво. Творчість академіка Роменця осмислюється в термінах постнекласичної р аціональності. Показується, як за допомогою категорії вчинку, взятої як пізнавальне знаряддя, дослідження ковзає, розгалужуючись від стовбура у крону за параметрами ситуації, мотивації, дії, рефлексії і пускає нові пагони аналізу - унікальне виражається через універсальне, а розмаїття охоплюється єдиною логічною структурою. У підсумку творча спадщина В. А. Роменця постає комунікативною історією психології, зразком енциклопедизму в могутній реальній дії.

Біографія автора

  • Марина Гусельцева
    кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Психологічного інституту Російської академії освіти, доцент кафедри вікової психології Державного педагогічного університету, м. Москва (РФ)

Посилання

М’ясоїд П. А. Курс загальної психології. Підручник: в 2 т. / П. А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т. 1. - 496 с.

Роменець В. А. Історія психології: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник / В. А. Роменець.

- К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В. А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В. А. Роменець, І. П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник.

- 3-є вид. - / В. А. Роменець. - К.: Либідь, 2004. - 288 с.

Титаренко Т. М. Психологія особистості В.А. Роменця у постмодерністському звучанні / Т. М. Ти-таренко // “Ars vetus - Ars nova”: В.А.Роменець / За ред. І. П. Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - C. 25-43.

Титаренко Т. Система психології Володимира Роменця як вчинок самопізнання / Т. Титаренко // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 33-53.

Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 - 1985 / Отв. ред. И. Т. Фролов. - М.: Наука, 1986. - С. 80-160.

Бреусенко А. А. Развитие поступкового принципа в “Истории психологии” В. А. Роменца / А. А. Бреусенко // “Ars vetus - Ars nova”: В. А.Роменець / За ред. I. П.Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - С.55-63.

Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк.- М.: Смысл, МГППУ, 2003. - 240 с.

Виндельбанд В. Прелюдии: Филос. ст. и речи. Пер. со 2-го нем. изд. / В. Виндельбанд. - СПб.: Изд. Д. Е. Жуковского, 1914. - 374 с.

Гусельцева М. С. Культурная психология: методология, история, перспективы / М. С. Гусельцева.- М.: Прометей, 2007. - 299 с.

Гусельцева М. С. Психология и история: от макроанализа - к микроанализу / М. С. Гусельцева [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 2 (10). URL: http:/ /psystudy.ru// (дата обращения: 10.02.2011).

Зинченко В. П. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст / В. П. Зинченко, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. - М.: РОССПЭН, 2010. - 415 с.

Иванова Е. Ф. Мои впечатления о В. А. Роменце / Е. Ф. Иванова // “Ars vetus - Ars nova”: В. А. Роменець / За ред. I. П.Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - С. 166-168.

КоллингвудР. Дж. Идея истории. Автобиография: Пер. с англ. / Р. Дж. Коллингвуд. - М.: Наука, 1980. - 485 с.

Костюк Г. С. Руссо-украинские связи в процес се формирования передовой отечественной психологической мысли / Г. С. Костюк // Костюк Г. С. Избр. пихол. тр. - М.: Педагогика, 1988. - C. 230-247.

Марцинковская Т. Д. История психологии. Учебник / Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2006. - 544 с.

Мясоед П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии / П. А.Мясоед // Психология человека в современном мире. Мат-лы Всерос.научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рожденияСергея Леонидовича Рубинштейна: в 6 т. / Отв. ред. А. Л. Журавлев и др. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009 - Т. 2. - С. 122-129.

Нугаев Р. М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности / Р. М. Нугаев // Вопр. философии. - 2001. - № 1. - С. 114-122.

Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. -К.: СИНТО, 1993. - 192 с.

Роменец В. А. О научной, педагогической и общественной деятельности С. Л. Рубинштейна на Украине / / В. А. Роменец // Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Материалы. Воспоминания / Отв. ред. Б. Ф. Ломов. - М.: Наука, 1989.- С. 103-113.

Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопр. философии. - 1989. - № 4. - С.88-96.

Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия: Пер. с англ. / К. Уилбер. -М: Изд-во ООО “ACT”, 2004. - 416 с.

Челпанов Г. И. Психология. Философия. Образование / Г. И. Челпанов // Челпанов Г. И. Избр. психол. тр. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1999. - 528 с.

Юревич А. В. Психология и методология / А. В. Юревич. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. - 312 с.

Завантаження

Як цитувати

Гусельцева, Марина. “КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИИ ПІДХІД В.А. РОМЕНЦЯ: ІДЕЯ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ”. Психологія і суспільство, no. 2(44), Aug. 2017, pp. 92-105, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/534.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.