МЕТОДОЛОГІЧНА ОПТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІЗНАННЯ

Автор(и)

  • Марина Гусельцева

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Ключові слова:

пізнання, типи раціональності - класичний, некласичний, посткласичний, методологічна оптика, культурно-аналітичний підхід, еволюція психологічного знання, поле рефлексії, системний підхід, триангуляція, оглядове поле рефлексії, змішані методології

Анотація

У статті висвітлена еволюція наукового знання в контексті переважання змінних типів раціональності (класичний, некласичний і постнекласичний ідеали), що сутнісно схарактеризована за допомогою такого новітнього інструменту пізнання, як методологічна оптика. Остання постає важливим посередником між дослідником і пізнаваною реальністю як інтелектуальне знаряддя, що дає змогу йому комбінувати, інтегрувати і конструювати різні дослідницькі стратегії у ситуації динамічності, складності й непередбачуваної мінливості сучасної наукової творчості. В лоні культурно-аналітичного підходу методологічна оптика витлумачується як налаштування саморефлексії дослідницької свідомості, котре дозволяє сконструювати індивідуальний дизайн дослідження і здійснити вибіркове нюансування локальної пізнавальної ситуації. Доведено, що, по-перше, змішані методи і методологічні настановлення з’являються саме у підтримувальному епістемологічному форматі постнекласичного виміру раціональності і, по-друге, тільки у цьому форматі методологічна оптика як метафоричний конструкт набуває довільності та пластичності нових розлогих пояснень різнорідних феноменів, опанування яким примножує здатність дослідника жонглювати розумовими стилями і пізнавальними стратегіями, змінюючи ракурси і способи бачення реальності залежно від вирішуваного завдання. При цьому постнекласична культура мислення визнає безліч типів раціональності, підтримує розвиток змішаних дослідницьких стратегій, ідеї методологічного лібералізму і плюралізму, принципи надрефлексивності і поліпарадигмальності.

 

The evolution of scientific knowledge in the context of the predominance of variables of rationality (classical, non-classical and post-non-classical ideals), which is essentially characterized by such a modern instrument of cognition as methodological optics is highlighted in the article. The last one appears as an important intermediary between a researcher and a recognizable reality as an intellectual tool that enables it to combine, integrate and design various research strategies in a situation of dynamism, complexity, and unpredictable variability of contemporary scientific creativity. In the bosom of the cultural-analytical approach methodological optics is interpreted as the setting of self-reflection of the research consciousness, which allows to construct an individual research design and to carry out a selective nuance of the local cognitive situation. It is proved that, firstly, mixed methods and methodological instructions appear in the supporting epistemological format of the post-non-classical dimension of rationality, and secondly, only in this format, methodological optics as a metaphorical construct acquires the arbitrariness and plasticity of new, lucid explanations of diverse phenomena, mastery of which multiplies the ability of the researcher tojuggle with mental styles and cognitive strategies, changing the angles and ways of seeing reality depending on solved task. In this post-non-classical culture of thinking recognizes many types of rationality, supports the development of mixed research strategies, the ideas of methodological liberalism and pluralism, the principles of over reflexivity and poly-paradigmality.

Біографія автора

  • Марина Гусельцева
    доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник Психологічного інституту Pосійської академії освіти, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Москва

Посилання

Автономова, Н.С. Познание и перевод. Опити философии язика [Текст] / Н. С. Автономова. - М.: РОССПЗН, 2008. - 704 с.

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурная перспектива / А.Г. Асмолов. - М.: Просвещение, 2012. - 447 с.

Асмолов, А.Г. Психология современности: визови неопределенности, сложности и разнообразия [Єлектронний ресурс] / А.Г. Асмолов // Психол. исслед.: злектрон. науч. журнал. - 2015. - Т. 8, № 40. - С. 1. URL: http://psystudy.ru

Асмолов, А.Г., Володарская, И.А., Салмина, Н.Г, Бурминская, Г.В. Карабанова, О.А. Культурно-исто-рическая системно-деятельностная парадигма про-ектирования стандартов школьного образования / А.Г. Асмолов и др. // Вопроси психологии. - 2007. - №4. - С. 16-23.

Батьпин, Г. С. Лекции по методологии социологи-ческих исследований: Учеб. для висш. учеб. заведений [Злектронний ресурс] / Г.С. Батигин. - М.: Аспект Пресс, 1995. - URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/ batigin_lection/1.aspx (дата обращения: 22.09.2016).

Бауман, 3. Текучая современность / З. Бауман. -СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

Бахтин, М.М. Зстетика словесного творчества [Текст] / М.М. Бахтин. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.

Варганова, Г.В. Полипарадигмальность методо-логических подходов в научних исследованиях [Злектронний ресурс] / Г.В. Варганова // Библиосфера. - 2009. - №4. - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ poliparadigmalnost-metodologicheskih-podhodov-v-nauchnyh-issledovaniyah (дата обращения: 26.04.2014).

Вахштайн, В. Социология повседневности и теория фреймов [Текст] / В. Вахштайн. - СПб.: Изд-во Евро-пейского ун-та, 2011. - 334 с.

Вьіготский, Л.С. Исторический смисл психоло-гического кризиса / Л.С. Виготский // Собр. соч. в 6 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - С. 291-436.

Гайденко, П П. Научная рациональность и фи-лософский разум [Текст] / П.П. Гайденко. - М.: Прогресс-Традиция, 2003. - 528 с.

Гарбер, И.Е. Метапсихология в XXI веке: предмет, структура и методи / И.Е. Гарбер // Психологи-ческий журнал. - 2016. - Т. 27, №4. - С. 106-113.

Гидденс 3. Ускользающий мир. Как глобали-зация меняет нашу жизнь / З. Гидденс. - М.: Весь мир, 2004. - 120 с.

Гусельцева, М.С, Изотова Е.И. Позитивная социализация детей и подростков: методология и зм-пирика : монография [Текст] / М.С. Гусельцева, Е.И. Изотова. - М.: Смисл, 2016. - 320 с.

Гусельцева, М.С. Интеллектуальние традиции российской психологии (культурно-аналитический подход): монография [Текст] / М.С. Гусельцева. - М.: Акрополь, 2014. - 424 с.

Гусельцева, М.С. Культурно-аналитический подход к изучению зволюции психологического зна-ния: дисс. ... докт. психол. наук [Текст] / М.С. Гу-сельцева. - М., 2015. - 459 с.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постнеклассической картине мира [Текст] / М.С. Гусельцева // Вопр. психол. - 2003. - № . - С. 99-115.

Гусельцева, М.С. Методологические кризисьі и типьі рациональности в психологии [Текст] / М. С. Гусельцева // Вопр. психол. - 2006. - №1. - С. 3-15.

Гусельцева, М.С. Зволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-ме-тодологическое исследование): монография [Текст] / М.С. Гусельцева. - М.: Акрополь, 2013. - 366 с.

Деррида, Ж. О грамматологии [Текст] / Ж. Дер-рида. - М.: Ad Marginem, 2000. - 520 с.

Кедров, Б.М. Проблеми логики и методологии науки [Текст] / Б.М. Кедров. - М.: Наука, 1990. - 345 с.

Клочко, В.Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки [Злектронньїй ресурс] / В.Е. Клочко // Вестник Томского гос. ун-та. - 2007. - №305. - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/postneklassi-cheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki (дата обращения: 05.05.2015).

Култьігин, В.П. Тенденции в европейской социологической теории начала XXI в. (Навстречу 5-й Европейской социологической конференции) [Текст] / В.П. Култьігин // Социол. исслед. - 2001. - №8. - С. 21-31.

Ласло, 3. Пути, ведущие в грядущее тисячелетие: Проблеми и перспективи [Злектронньїй ресурс] / 3. Ласло // Вопросьі истории естествознания и техники. -1998. - №1. - URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/ PAPERS/HISTORY/ERVIN2.HTM#2.5 (дата обращения: 04.10.2017).

Мазилов, В.А. Научная психология: тернистий путь к интеграции / В.А. Мазилов // Труди Ярославс-кого методологического семинара / под ред. В.В. Но-викова. - Ярославль: МАПН, 2003. - Т. 1. - С. 205-237.

Мамардашвили, М.К. Введение в философию. Курс лекций. Лекции 1, 2 [Текст] / М.К. Мамардашвили // Новий круг. - 1992. - №2. - С. 56-73.

Марцинковская, Т.Д. Социальное пространство: теоретико-змпирический анализ / Т.Д. Марцинковская [Злектронньїй ресурс] // Психологические исследова-ния: злектрон. науч. журн. - 2013. - Т. 6, № 30. - С. 12. URL: http://psystudy.ru

Мельникова, О. Т, Хорошилов, Д.А. Валидность качественньїх исследований в ракурсе полипарадиг-мальности современной психологии / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов // Вопросьі психологии. - 2014. - №1. - С. 28-37.

М’ясоїд, П.П. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія [Текст] / П.А. М’ясоїд. - К.: Либідь, 2016. - 560 с.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психол. - 2004. - №6. - С. 3-18.

Ортега-и-Гассет, Х. Зстетика. Философия куль-турьі [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет. - М.: Искусство, 1991. - 588 с.

Панченко, А. “Антропологический поворот” и “зтнография науки” [Злектронньїй ресурс] / А. Панченко // Новое литературное обозрение. - 2012. - №113. URL: http://www.nlobooks.ru/node/1745

Платт, К. Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: Вместо манифеста / К. Платт // Новое литературное обозрение. - 2010. - №106. - С. 13-26.

Прохорова, И.Д. Новая антропология культурьі. Вступление на правах манифеста / И.Д. Прохорова // Новое литературное обозрение. - 2009. - №100. - С. 9-16.

Рабинович, В.Л. Алхимия как феномен средневеко-вой культурьі [Текст] / В.Л. Рабинович. - М.: Наука, 1979. - 427 с.

Разумовская, Т.А. Методологическая оптика: проекции культурьі в фокусе исследования. Рецензия на книгу: Визуальная антропология: настройка оптики / под редакцией Е.Р. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 [Текст] / Т.А. Разумовская // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2010. - Т.13, №1. - С. 205-211.

Рорти, Р. Философия и зеркало природа [Текст] / Р. Рорти. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. - 320 с.

Семенов, Ю.И. Зтнология и гносеология [Текст] / Ю.И. Семенов // Зтнограф. обозр. -1993. - №6. - С. 3-20.

Сергиенко, Е.А. Модель психического как ментальная основа понимания мира у детей / Е.А. Сергиенко // Феноменология современного детства: сб. науч. ст.: в 3 ч. / под ред. Т.Д. Марцинковской. - М.: ФИРО, 2012. - Ч. 1. - С. 20-50.

Степин, В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая зволюция [Текст] / В.С. Степин. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Степин, В. С. Деятельностная концепция знания / В.С. Степин // Вопросьі философии. - 1991. - №8. - С. 129-138.

Тульчинский, Г.Л. Постчеловеческая персоно-логия. Новьіе перспективи рациональности и свободи / Г.Л. Тульчинский. - М.: Алтейя, 2002. - 677 с.

Уилбер, К. Теория всего. Интегральньїй подход к бизнесу, политике, науке и духовности / К. Уилбер. -М.: ПОСТУМ, 2013. - 288 с.

Феминистская критика и ревизия истории политической философии [Текст] / сост. М.Л. Шенли, К. Пейтмен. - М.: РОССПЗН, 2005. - 399 с.

Флейвелл, Д. Генетическая психология Жана Пиаже [Текст] / Д. Флейвелл. - М.: Просвещение, 1967.

Флек, Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мишления и мисли-тельного коллектива [Текст] / Л. Флек. - М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. - 216 с.

Фурман, А.В. Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи раціонального знання / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2017. - Модуль 19. - С. 4-15.

Фурман, А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : монографія [Текст] / А.В. Фурман. - К.: Ін-т соц. і пол. психології; Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - 100 с.

Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне

[Текст] / Ю. Хабермас. - М.: Весь мир, 2003. - 416 с.

Холлис, Дж. Перевал в середине пути: Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новий смисл жизни [Текст] / Дж. Холлис. - М. : Когито-Центр, 2008. - 208 с.

Хорошилов Д.А. Критерии валидности ка-чественного исследования в социальной психологии: дисс. ... канд. психол. наук. - М., 2012.

Хюбнер, К. Истина мифа / К. Хюбнер. - М.: Республика, 1996. - 448 с.

Яковенко, И.Г. Мир через призму культури. Культурология и россиеведение [Текст] / И.Г. Яковенко. - М.: Знание, 2013. - 310 с.

Янчук, В.А. Постмодернистская социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива метода психологического исследования // Методология и история психологии. - 2007. - №2(1). - С. 207-227.

Arcidiacono F, De Gregorio E. Methodological thinking in psychology: Starting from mixed methods // International Journal of Multiple Research Approaches. - 2008. - V. 2(1). - P. 118-126.

Bryman A. Integrating Quantitative and Qualitative Research: How is it Done? // Qualitative Research. - 2006. - Vol. 6(1). - P. 97-113.

Bryman A. Barriers to Integrating Quantitative and Qualitative Research // Journal of Mixed Methods Research. - 2007. - Vol. 1 (1). - P. 8-22.

Campbell D. T, Fiske D. W. Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-multimethod Matrix // Psychological Bulletin. - 1959. - Vol. 56 (2). - P. 81-105.

ChewG.F. “Bootstrap”: A Scientific Idea? // Science. - 1968. - Vol. 161 (3843). - P. 762-765.

Creswell J. A Framework for Design // Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / Creswell J.W. (Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003. URL: http://isites.harvard.edu/ fs/docs/icb.topicl334586.nles/ 2003j 3reswelLA%20 Framework%20for%20 De- sign .p df

De Lisle J. The Benefits and Challenges of Mixing Methods and Methodologies // Caribbean Curriculum. - 2011. - Vol. 18. - P. 87-120.

Della Porta, D, Keating, M. (Eds.). Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective [Текст] / D. Della Porta, M. Keating. - Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 365 p.

Della Porta D, Keating M. In Defence of Pluralism. Combining approaches in the social sciences [Електронний ресурс] / D. Della Porta, M. Keating // International Congress of Political Science. - Santiago de Chile. - 2009. - URL: http://paperroom.ipsa.org/papers/ paper_1051.pdf (дата обращения: 29.04.2014).

Denzin N.K. Sociological Methods: A Sourcebook. New Brunswick (N1): Trans action Publishers, 1970.

Denzin N.K., Sridhar M.S. Moments, mixed methods, and paradigm dialogs // Qualitative Inquiry. - 2010. - V. 16(6). - P. 419-427.

Gergen KJ. Toward a Postmodern Psychology // Psychology and Postmodernism / Kvale S. (Ed.) - L.: Sage Publ., 1994. - P. 7-30.

Holquist, M. Dialogism: Bakhtin and his World [Текст]

/ M. Holquist. - L. ; N.Y : Routledge, 1990. - 228 p.

Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J., Turner L.A. T oward a Definition of Mixed Methods Research // Journal of Mixed Methods Research. - 2007. - Vol. 1 (2). - P. 112-133.

Kimchi J., Polivka В, Stevenson J. Triangulation: Operational Definitions // Nursing Research. -1991. - Vol. 40(6). - P. 364-366.

Kvale, S. (Ed.). Psychology and Postmodernism [Текст] / S. Kvale (Ed.). - L. : Sage Publ., 1994. - 224 p.

Morse J. Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation // Nursing Research. - 1991. - V. 40(2). - P. 120-123.

Olsen W.K. Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed // Developments in Sociology / Holborn M., Haralambos MJEds.). Ormskirk: Causeway Press, 2004

Tashakkori A, Creswell J.W. The New Era of Mixed Methods // J. of Mixed Methods Research. - 2007. - V. 1(1). - P. 3-7.

Thurmond V.A. The Point of Triangulation // Journal of Nursing Scholarship. - 2001. - Vol. 33(3). - P. 253-258.

Terrell S.R. Mixed-Methods Research Methodologies // The Qualitative Report. - 2012. - Vol. 17(1). - P. 254-280.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 407

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.