ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ТА АВТОНОМІЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Анастасія Ніжнік

Ключові слова:

особистість, відповідальність, безвідповідальність, самовідповщальнсть, свобода, совість, учинок, ініціативність, відповідальна поведінка, компоненти відповідальності, особистісна відповідальність

Анотація

У статті з теоретико-психологічної позиції проаналізовані основні віхи становлення категорії відповідальності у працях відомих філософів і психологів протягом тривалого відрізку історичного часу - від давньогрецької філософії і до сучасної психологічної науки. Висвітлені відрефлексовані науковою думкою типи, компоненти, види, механізми та інші характеристики феномену відповідальності, що найпоширеніші у суспільному повсякденні.

Біографія автора

  • Анастасія Ніжнік
    магістрантка кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Аристотель. Собрание починений: пер. с древнегр.: в 4-х т. / Аристотель; общ. ред. А.И. Доватура. - М.: Мьісль, 1983. - С. 375-644.

Абульханова-Славская К.А. Личностные механизмы регуляции деятельности // Проблемы психологии личности (советско-финский симпозиум). -М.: Наука, 1982. - С. 92-98.

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 19б с.

Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности // Психологический журнал. - 1985. -Т. 6, № 5. - С. 3-18.

Бердяев Н.А. О назначение человека / Н.А. Бердяев. - М.: Республика, 1993. - 383 с.

Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. - М .: Книга, 1991. - 444 с.

Бердяев Н.А. Творчество и обьективация / Н.А. Бердяев; сост. А.Г. Шиманского, Ю.О. Шиманской. -Мн.: Экономпрес, 2000. - 304 с.

Біблія, або Книги Святого письма Старого й Нового Заповіту / переклад проф. Івана Огієнка. -Українське Біблійне Товариство, 2002. - 1375 с.

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї,

концепції: [підручник] / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. - K.: Книга, 2005. - 528 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. -K.; Ірпінь: Перун, 2005. - 1728 с.

Видатні персони Стародавнього світу. - K., 1996.

Гегель Г. Наука логики / Г.-В.-Ф. Гегель. - М.: Наука, 1970. - Т.І. - 312 с.

Гегель Г. Работы разных лет: В 2-х т. / Г.-В.-Ф. Гегель. - М.: Наука, 1971. - Т. 2. - 1300 с.

Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О.Є. Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2007. - № 4 (30). - С. 81-92.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [навч. пос.] / О.Є. Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка,

- 310с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г анс Йонас. - K.: Лібра, 2001. - 400 с.

Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. - М.: Мысль, 1994. -591 с.

Кант І. Критика чистого розуму: Пер. з нім. та прим. І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.

ЛожкінГ. Поняття відповідальності в історико-філософському дискурсах / Г. Ложкін, О. Лазоренко // Психологія. - 2003. - №4. - С. 61-74.

Митрошенкова О.А. Философия: Учеб. пос. - М.: Гардарики, 2002. - 655 с.

Мораль и этическая теория. - М.: Наука, 1974. -342 с.

Моральний вибір та відповідальність особистості // Етика: Навч. посібник / за ред. В.О. Лощового. - К., 2002. - С. 101-112.

Муздыбаев К.К. Психология ответственности / К.К. Муздыбаев. - М.: Наука, 1983. - 240 с.

Платон. Сочинения: В3-х т. - М., 1970. - Т.3. - Ч.1. - 546 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Г орностая, Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.

Савчин М.В. Проблеми вивчення відповідальності як соціально-психологічної якості людини / М.В. Савчин // Педагогіка і психологія. - Вісник АПН України, 1994. - № 4. - С. 30-37.

Савчин М.В. Про типи відповідальності людини // Система цінностей як регулятор педагогічної взаємодії: Тези доповідей наук.-практ. Конф. - Київ-Дрогобич, 1994. - С. 28-29.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. - К.: Україна-Віта, 1996. - 130 с.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: [монографія] / Мирослав Васильович Савчин. -Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 с.

Свєчаревська В. Проблема психологічної структури відповідальності особистості // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 6. - С. 33-38.

Словник синонімів української мови. - К.: Наукова думка, 2001.

Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. - Мн.: Харвест, 1998. - 800 с.

Словарь по этике / под редакцией Гусейнова А.А., Кона И.С. - М., 1989. - 232 с.

Теслюк І.В. Особистісна відповідальність соціального працівника: постановка наукової проблеми / Ірина Т еслюк // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 47-49.

Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: [монографія] /

А.В. Фурман, А.Н. Гірняк. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 312 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 240

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.