ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • Марія Бригадир Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

сфера освіти, модульно-розвивальна система A.B. Фурмана, інновація, наукове проектування, соціально-психологічний проект, соціальна інженерія, соціальна суб’єктність, рефлексивно-креативне проектування

Анотація

Це дослідження виконане в контексті реалізації фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання, автором якого є A.B. Фурман. Ним обґрунтовані теоретичні основи масштабних інновацій, розроблена методологія зреалізування новаційного потенціалу в наявний освітній орг-простір [32; 34—40]. Професор A.B. Фурман запропонував вітакультурну парадигму організації соціального довкілля [33; 41], що обстоює ідею наукового конструювання оточення на принципах розвитковості, кватерності, типо-логізації, метасистемності.

Біографія автора

  • Марія Бригадир, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    кандидат психологічних наук, науковий співробітник науково-дослідницького центру “Економіка вищої освіти”, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Арнаутов В.В. Опыт инновационно-моделирующей деятельности по проектированию образовательных процесов // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 18-23.

Бетяев С.К. Прогностика: первые шаги науки // Вопросы философии. - 2003. - № 4. - С. 3-13.

Богуславський В.М. Скептицизм в философии. - М.: На-ука,1990. - 244 с.

Бригадир М. Модель рівнів наукового проектування мо-дульно-розвивального процесу // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти”. - Т. 1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 180-187.

Бригадир М. Рівні існування соціосистеми // Вітакуль-турний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 42-44.

Бригадир М.Б. Психологічне проектування модульно-роз-вивальних занять у загальноосвітній школі. Автореф. дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Одеський національний унт імені І. Мечникова. - Одеса, 2002. - 20 с.

Валицкая А.П. Современные стратегии образования: варианты выбора // Педагогика.- 1997. - №2. - С. 3-8.

Громов Й.А., Мецкович А.Ю. Западная теоретическая социология. - СПб., 1996. - 438 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Зазуліна Л.В. Сучасні педагогічні технології та їх впровадження в практику роботи. - Хмельницький: ОІУВ, 1997. -103 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: Обучение на основе исследования, игры и дискуссии. - Рига: Эксперимент, 1995. - 176 с.

Корсак К. До проблеми парадигми сучасної національної освіти // Освіта і управліня. - 1997. - Т.1, № 4. - С. 12-22.

Кримський С.В. Проективна наука постіндустріального суспільства // Пульсар. - 1998. - №1. - С. 49-54.

Луков В.А. Социальное проектирование. - М.: Флинта,

- 239 с.

Лутай В. Основне питання сучасної філософії і реформування освіти // Освіта і управління. - 1998. -Т. 2, №3. - С. 7-19.

Огнев ’юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. - Частина 1. - К.: УІПКККО Міністерства освіти України, 1995. - 85 с.

Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - № 12. - С. 13-17.

Пінчук В. Інноваційні процеси - підґрунтя проектування нових освітніх технологій // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2, № 3. - С. 88-97.

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. - М.: Логос, 2001. - 296 с.

Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. - К.: Основа, 1994. - Т. 1. - 444 с.; Т. 2. - 494 с.

Пригожин А.И. Социология организаций. - М.: Наука, 1980. - 255 с.

Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. - М.: Прогресс, 1986. - 431 с.

а. Руденко О. Освіта на межі тисячоліть: природа кризи і стратегія реформи // Освіта і управління. - 1999. - Т.3, № 1. -С. 7-12.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии - 1998. - №6. - С. 3-17.

Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. - М.: Феникс, 1994.

- 687 с.

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. - СПб.: РХГИ, 2000. - 465 с.

Соціологія / За ред. С.О. Макєєва. - К.: Знання, 2005. -455 с.

Сулима И. Кризис духа - кризис образования // Мир образования. - 1997. - № 3. - С. 13-15.

Тхагапсоев Г.О. О новой парадигме образования // Педагогика. - 1999. - №1. - С. 103-110.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. -1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

Фурман А.В., Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2, № 3. - С. 98-109.

Фурман А.В.,Скоморовський Б.Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. - К.: Зодіак-ЕКО, 1996. -112 с.

Фурман А. Архітектоніка творення особистості за мо-дульно-розвивальної системи навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. - С. 26-43.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем //Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Випуск 4 . - Тернопіль.: Економічна думка, 2004. - С. 4-7.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - К.: Правда Ярослави-чів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. школа, 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій. Автореф. дис. ... доктора психолог, наук: 19.00.07 / Інститут психології АПН України. - К., 1994. - 63 с.

Фурман А.В. Система інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Педагогічний вісник. - 2000. - № 1. - С. 4-48.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза мо-дульно-розвивальних занять у школі: Наукове видання. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман А.В. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів // Рідна школа. - 1998. - №10. - С. 11-22.

Фурман А.В. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі // Рідна школа. - 1997. № 2. - С. 25-34.

Хилл П. Наука и искусство проектирования. - М.: Мир, 1973. - 264 с.

Юсуфбекова Н.Р. Тенденции и законы инновационных процесов в образование // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1991. - Вып. 2. - С. 6-9.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 503

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.