Соціальні норми як психокультурний фактор життєдіяльності особистості

Автор(и)

  • Оксана Фурман доктор психологічних наук, професор, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. o.furman@wunu.edu.ua ORCID: Оксана Фурман – доктор психологічних наук, професор, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. o.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-7082-9717 ResearcherID: G-4942-2017 http://orcid.org/0000-0002-7082-9717
  • Марія Дідора кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Житомир. marijadidora@gmail.com
  • Уляна Христинюк магістрантка кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, ОНП “Соціальна робота і соціальна політика”, м. Тернопіль. loktyha@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.179

Ключові слова:

соціальні норми, правила, приписи

Анотація

У статті досліджено тематику соціальних норм як чинника і умови психокультурного розвитку особистості та суспільства; проаналізовано постулати, що будь-яким соціальним відносинам властиві нормативність, а це, зі свого боку, дає змогу досягати злагодженості в міжособистісних стосунках та отримувати суспільний компроміс тощо; обґрунтовано значення і роль соціальних норм як важливих атрибутів організації людського життя із найдавніших часів до сучасності, де вони постають як повсякденні правила, еталони й закони громадянської поведінки, що прийняті в соціумі; висвітлено функціонування соціонорм як взірців і приписів поведінки громадян у суспільстві на рівні: макросередовища (великі соціальні групи: народи, нації, етноси та ін.), мікросередовища (трудовий колектив, студентська група, сім’я тощо) і на рівні особистості; виокремлено багаторівневі класифікації соціальних норм у соціогуманітаристиці (жорсткі, м’які, середньо- і високозначущі, тотальні, повні, часткові, фрагментарні, професійні, родинні, офіційні, інституційовані, групові тощо); доведено функціональну багатоплановість соціонорм, оскільки вони відображають дійсність, характеризують її психокультурне наповнення, впливають на неї, зорганізовують її в тоталітарному чи демократичному, ліберальному або ж клептократичному руслі; розкрито соціальну норму як таку, що, з одного боку, визначає у конкретному суспільстві межу, рамки (діапазон), міру, формат і навіть баланс допустимої поведінки, діяльності людей, соціальних груп та організацій, з іншого – обмежує всеможливу поведінку осіб у соціумі; виділено чотири рівні впливу соціальних норм на поводження особи в довкіллі та чотири основних типи соціонормативної поведінки особистості (“прихильник” або “дисциплінований”, “пристосуванець”, “оригінал”, “супротивник” або “недисциплінований”); обґрунтовано модуль норм в теорії модульно-розвивального навчання (ТМРН) А.В. Фурмана (цілі, плани, проєкти, програми, приписи, правила, інструкції, стандарти, еталони тощо), що функціонує у визначальних фазах – нормонаслідуванні, нормотворенні, метанормотворенні.

Посилання

Ball, H.A. (1990). Normy deyatel'nosti i tvorcheskaya aktyvnost' lychnosty [Norms of activity and person's creative activity]. Voprosy psikhologii - Questions of psychology, 1, 25-34 [in Russian].

Busel, V.T. (golov.red.) (2003). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: "Perun", 1440 [in Ukrainian].

Volkov, Yu.V. (1998). Sotsiolohiya: uchebnik dlya vuzov [Sociology: a textbook for universities]. Moscow, 244 [in Russian].

Vygotsky, L.S. (1984). Problemy obshchey psykholohiyi [Problems of general psychology]. Sobranye sochynenyi: v 6-ty t. T.2. Moskva: Pedahohyka, 504 [in Russian].

Hirniak, A.N. (2021). Psychological fundamentals of participants of modular-developmental interaction process in the educational establishments: Theses for a doctor's degree in Psychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk.

Hirniak, A.N. (2008). Systema psykholoho-pedahohich¬noyi ekspertyzy efektyvnosti modul'no-rozvyval'nykh pid¬ruchnykiv [Psychological-pedagogical system of examination the efficiency of modular-development textbooks]. Psykholohiia i suspil'stvo - Psychology and Society, 1, 151-157 [in Ukrainian].

Hlyns'kyy, Ya. Y. (1992). Sotsiolohiya deviantnogo povedeniya i sotsial'noho kontrolya [Sociology of deviant behavior and social control]. Rubezh - Frontier, 2 [in Russian].

Didora, M. I. (2018). Samostiynist' yak yadro tsilisnoyi osobystosti [Independence as the core of holistic personality]: mat. Mizhnar. nauk. konf. Psykholohichni vymiry rozvytku suchasnoyi osvity Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi [Pshychological dimensions in Ukraine in the context of European integration]. Ternopil, 190-192 [in Ukrainian].

Kuznetsov, Yu. (2016). Zyhmund Froyd: narodzhennia novoyi filosofiyi [Sigmund Freud: Birth of a new philosophy]. Psykholohiia i Suspil'stvo - Psychology and Society, 4, 6-16.

Malakhov. V.A. (2002). Etyka: kurs lektsiy [Ethics: course of lectures]. Kyiv: Lybid, 387 [in Ukrainian].

Pen'kov, Ye. M. (1990). Sotsial'nyye normy: uprav¬leniye, vospitaniye, povedeniye [Social norms: management, education, behavior]. Moscow, 176 [in Russian].

Popper, K. (1994). Vidkryte suspil'stvo ta yoho vorohy [Open society and its enemies]: v 2-okh tomakh. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Hritsanov, A. A. i dr. (2003). Sotsiolohiya: entsuklopediya [Sociology: encyclopedia]. Minsk. 1312 [in Russian].

Furman A. V. (1997). Modulno-rozvyval'ne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular-developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2002). Psykhokul'tura ukrainskoi mental'nosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman A. (2001). Teoriia osvitnoi diial'nosti yak metasystema [Theory of educational activity as a metasystem]. Psykholohia i suspil'stvo - Psychology and Society, 1, 105-144 [in Ukrainian].

Furman, A., Revasevich, I. (2004). Prohrama avtors'koho kursu "Psykhokultura innovatsiynykh sotsio¬system" [Autor's course program "Psychoculture of the innovative socio-systems]. Psykholohia i suspil'stvo - Psy¬chology and Society, 4, 221-235 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2012). Metodolohiya piznannya osvitn'oho vchynku v konteksti innovatsiino-psykholohichnoho klimatu [Methodology of educational act cognition in the context of innovative-psychological climate]. Psykholohia i suspil'stvo - Psychology and Society, 1, 47-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2005). Osvitnie spilkuvannia yak informatsiinyi, dilovyi, psykhosmyslovyi i samosensovyi riznovydy obminu [Educational communication as infor¬mational, business, psycho-semantic and self-meaning types of exchange]. Psykholohiia I suspil'stvo - Psychology and Society, 3, 7394 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalno¬osvitn'oho zakladu: avtoref. dys… doktora psykhol. nauk [Psychological parameters of the innovative-psychological climate of a secondary school: author's. dissertation… doctor of psychology]. Odessa, 37 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psychology of influence]. Ternopil': Ekonomichna dumka, 304 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2008). Teoriia i meto¬dolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalno¬osvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovative-psychological climate of a secondary school]. Yalta-Ternopil': Pidruchnyky i posibnyky, 340 [in Ukrainian].

Shvets, D. S. (2006). Sotsial'na norma i deviatsiya: teoretychnyy analiz: avtoref. dys… kand. sotsiol. nauk [Social norm and deviation: theoretical analysis: author's. disser¬tation… the candidate of sociological science]. Moscow, 20 [in Russian].

Shchedrovitskiy, G. P. (1995). Izbrannye Trudy [Selected Works]; Piskoppel, A. A. & Shchedrovitskiy, L. P. (Eds.) Moscow: Shk. kult. politiki, 760 [in Russian].

Yadranskiy, D. M. (2009). Sotsial'na norma, yiyi sut', riznovydy norm [Social norm, its essence, types of norms]. Hrani - Facets. Dnipropetrovsk, 6, 122-126 [in Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Оксана, et al. “Соціальні норми як психокультурний фактор життєдіяльності особистості”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2022, pp. 179-98, https://doi.org/10.35774/pis2022.01.179.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.