Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб’єкта

Автор(и)

  • Олег Хайрулін кандидат психологічних наук, доцент гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, науковий кореспондент НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, генерал-майор запасу, м. Київ. oleg_hairulin@ukr.net

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.02.066

Ключові слова:

постмодерн, невизначеність, гра, ігрове моделювання, структурно-функціональна матриця

Анотація

Існування людини в сучасній реальності постмодерну відбувається як наступність взаємозалежних учинкових конотацій, що мають складну багаторівневу організацію та залежні від умов їх  суб’єктної реалізації. Епоха постмодерну характеризується зростанням багатоваріантності ліній розвитку людини, безупинними трансформаціями стимулів і мотивів її діяльності, високим ризиком маніпулювання її свідомістю. Сучасний медіа-простір перенасичений інформацією, містить неврівноважене розмаїття смислів, образів і взірців, що дестабілізує психологічну екологію особистості і суспільства. Це провокує поширення соціального явища das Man, створює ризики ментальної редукції і регресу особи. Такі явища спроможні негативно позначатися на соціально-психологічній і суто політичній пружинистості суспільства, збільшувати вірогідність різних індивідуальних і соціальних ризиків. У будь-якому разі в умовах постмодерну визначальним атрибутом життєдіяльності людини стає комунікація усіх рівнів – від побутового спілкування до масової, стратегічної комунікації. При цьому продуктивна комунікативна активність суб’єкта ґрунтується на відповідних принципах, якими є стратегічність, комбінаторність, критичність, рефлексивність, практичність, технічність, ситуаційність проживання, ковітальність та окультурена змістовність повсякдення. Зважаючи на особливості і парадокси медіа-простору, феномен гри набуває значення і функції окремої матриці комунікації. А це означає, що гра постає як засіб реалізації інтересів суб’єкта і соціальної групи на всьому діапазоні вірогідних умов і ситуацій – від кооперативного співіснування і солідарної взаємодії до виразної конфронтації, ризиків кризи і втрати. Гра інтерпретується і як теоретичний конструкт, і як практичний засіб діяльності людини в постмодерністському середовищі, і як засіб її ефективної протидії маніпулюванню, зовнішньому тиску на свідомість і на вчинкову активність особистості. Поширення ефектів гри на малі, середні і великі соціальні групи спроможне призводити до зміцнення і розгалуження культури кооперативного, екологічного співіснування громадян за будь-яких зовнішніх умов, включно й конкурентних, конфліктних. Як третій вид провідної діяльності в таксономічному кортежі таких видів феномен гри психологічно зумовлює успішність соціального функціонування сучасної людини. За цих обставин базисом її життєдіяльності ігрове моделювання утверджується як реалізація комунікативно-стратегічного каскаду відповідних засобів суб’єкта. Топографія зазначеного каскаду охоплює топоси індивідуально- і соціально-психологічного простору особи: 1) внутрішньосуб’єктний простір-топос її духовної сутності; 2) топос рефлексивних значень і смислів ближньої побутової комунікації; 3) топос учинкової діяльності суб’єкта як особистості і 4) топос масової комунікації як вищий рівень її самореалізації. Вчинення людини являє собою циклічне проходженням нею всіх сегментів як осмислення-опанування-керівництва проблемною ситуацією в діапазоні “невідома – неочевидна – напівочевидна – очевидна – рутинна”. У цьому разі основу самореалізації особистості в умовах комунікативної гри становить тріумвірат екзистенційних універсалій як метаформ – слово, образ, дія, що реалізують учинків акт цілеспрямованого удіяльнення повсякдення. Будь-який цілісний учинків акт розгортається через структурно-функціональний зміст каскаду засобів ігрового моделювання, що містить: а) комунікативну культуру суб’єкта; б) його комунікативні стратегії; в) комунікативні тактики і г) комунікативні підакти. Види комунікативної стратегії (кооперативна, кооперативно-маніпулятивна, конфліктно-маніпулятивна і конфліктна) становлять формоутворювальні інваріанти реалізації каскаду. Якість ігрового моделювання, головно через принципи застосування, засоби, можливості і структурно-функціональний зміст персонального комунікативно-стратегічного каскаду, спричиняє і визначає успішність життєдіяльності суб’єкта у середовищі багатоманітної невизначеності.

Посилання

Академік Роменець. Творчість і праці: збірник статей / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. 272 с.

Грахов В.П., Коваль О.С., Рыбнов Е.И. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве : монография / под ред. А.Н. Асаула. Санкт-Перербург : АНО “ИПЭВ”, 2014. 304 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну : монография / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. Москва : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

Бех В.П. Философия социального мира: гносеологический анализ : монография. Запорожье : “Тандем - У”, 1999. 284 с.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. В Русском Переводе с Параллельными Местами. 1217 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции : монография / пер. с фр. А. Качалова. Москва : Издательский дом “ПОСТУМ”, 2015. 240 с.

Бодріяр Ж. Фатальні стратегії : монография / переклад з французької Леоніда Кононовича. Львів: Кальварія, 2010. 192 с.

Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма : монография. Санкт-Перербург : Издательство “Лань”, 1999. 224 с.

Браун С., Воган К. Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье : монография. Москва : Манн, Иванов, и Фербер, 2015. 192 с.

Бурдье П. Начала. Choses dites : монография / пер. с фр. Шматко Н. А. Mосква : Socio-Logos, 1994. 288 с.

Бурдьё П. Социология социального пространства : монография / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. Москва : Институт экспериментальной социологии; Санкт-Перербург : Алетейя, 2007. 288 с.

Бурдьё П. Социология политики : монография / пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. Москва : Socio-Logos, 1993. 336 с.

ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация : монография . Благовещенск : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.

Витгенштейн Л. Голубая книга : монография / пер. с англ. В.П. Руднева. Москва : Дом интеллектуальной книги, 1999. 160 с.

Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. : монография / пер. с нем., сост. оглавл., вступ. статья, примеч. М.С. Козловой. Москва : Издательство “Гнозис”, 1994. 612 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь : монография. Москва : Издательство “Весь Мир”, 2004. 120 с.

Герчанівська П.Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ : Національна академія кадрів культури і мистецтв, 2015. – 439 с.

Грайс Г.П. Логика и речевое общение. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 16. Лингвистическая прагматика. Москва : Прогресс, 1985. С. 217–237.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита : монография. Москва : Изд-во МГУ, 1997. 344 с.

Зинченко В.П. Сознание и творческий акт : монография. Москва : Языки славянских культур, 2010. 592 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації: монография / пер. з нім. Київ : Лібра, 2001. 400 с.

Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры : монография / сост., пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. Москва : ОГИ, 2007. 304 с.

Кан-Калик В. Учителю о педагогическом общении: книга для учителя. Москва : Просвещение, 1987. 190 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием : монография. Москва : Эксмо, 2005. 832 с.

Кули Ч. Общественная организация. Тексты по истории социологии XIX-XX вв. : хрестоматия. Москва : Наука, 1994. 383 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна : монография / перевод с фр. Н.А. Шматко. Москва : Институт экспериментальной социологии, Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. 160 с.

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації : монографія / переклад з англійської О. Возьна, Г. Сташків. Львів : Літопис, 2010. 538 с.

Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение : монография. Москва : Наука, 1970. 707 с.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. Москва : Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Мысль, Т. I. 2010. 744 с.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. Москва : Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Мысль, T. IІ. 2010. 634 с.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. Москва : Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Мысль, Т. III. 2010. 692 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой : монография / под. общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. Москва : Прогресс, 1986. 432 с.

Психологічна енциклопедія / авт.-упорядник О.М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. Москва : Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. Педагогика, 1983. 448 с., ил.

Остин Д. Три способа пролить чернила: философские работы / перевод с англ., вступ. статья В. Кирющенко. Москва : Колопотина. Санкт-Петербург : Изд-во “Алетейя”: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 335 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.

Седов К.Ф. Дискурс как суггестия : Иррациональное воздействие в межличностном общении: монографія. Москва : Лабиринт, 2011. 336 с.

Седов К.Ф. О манипуляции и актуализации в речевом воздействии. Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. проф. M. А. Кормилицыной. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. Вып. 2. С. 20–27.

Стернин И.А. Введение в речевое воздействие : монографія. Воронеж: Истоки, 2001. 252 с.

Стэндинг Гай. Прекариат: новый опасный класс : монографія. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328 с.

Титаренко Т.М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: колективна монографія / Т.М. Титаренко, О.М. Кочубейник, К.О. Черемних. Київ : Міленіум, 2014. 206 c.

Філософський енциклопедичний словник: довідкове видання / під кол. ред. – Київ : “Абрис”, 2002. 742 с.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Имена. Москва –Харьков, 1998.

Фурман А.В. Світ методології. Психологія і суспільство. 2015. №2. С. 47–61.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 378 с.

Фурман А.В. Навчальна проблемна ситуація як об’єкт психологічного пізнання. Психологія і суспільство. 2007. №1. С. 9–80.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: монографія. Тернопіль : Екон. думка, 2007. 164 с.

Хайрулін О.М. Теорія “фокальної точки” (Т. Шеллінг) та теорія “перспектив” (Д. Канеман) як основа розвитку рефлексивної компетентності українського офіцера. Збірник наукових праць НАОУ. 2016. №1. С. 133–139.

Хайрулін О.М. Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття “гра”. Психологія і суспільство. 2017. №3. С. 32–50.

Хайрулін О.М. Значеннєво-смисловий горизонт невизначеності як психологічної категорії . Психологія і суспільство. 2017. №4. С. 56–81.

Хайрулін О.М. Світ невизначеності та ігрове моделювання суб’єкта (контури дослідницької програми). Вітакультурний млин. 2018. Модуль 20. С. 67-75.

Хайрулін О.М. Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі. Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С. 83–108.

Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий : монографія / сост. предисл. и пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова; коммент., указатель Д.Э. Харитоновича. Санкт-Перебург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 416 с.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. В.С. Степина, П.П. Гайденко, И.Т. Касавина, Т.И. Ойзермана, Т. Рокмора, Р. Харре, К. Хюбнера, П.Г. Щедровицкого, Б.Г. Юдина. Москва : “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2009. 1248 с.

Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник / Ф.И. Шарков. – Москва : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2010. – 592 с.

Шейнов В.П. Скрытое управление человеком. Минск: АСТ, Харвест, 2008. 816 с.

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием : монография / пер. с англ., науч. ред. Я.Н. Засурский. Москва : Мысль, 1980. 326 с.

Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации : монографія. Москва : Апрель-Пресс, Психотерапия, 2008. 192 с.

Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра : сборник текстов. Т9 (1). Москва : Наследие ММК, 2004. 288 с.

Joint Publication 3-61 Public Affairs 9 May 2005.

Amos C. Fox and Andrew J. Rossow, Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War, The Institute of Land Warfare, ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY, LAND WARFARE PAPER No. 112, March 2017, 23 p.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 109

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.