МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОПОЗИЦІЇ НАТУРАЛІСТИЧНОГО І СИСТЕМОДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ

Георгій Щедровицький

Анотація


У статті на матеріалі природничих наук та із за-гальнометодологічних позицій висвітлені відмінності між натуралістичним і системодіяльнісним підходами в дослідженні і пізнанні. Aргументовано доведено, що перший реалізується у гносеологічній схемі пізнавального суб’єкт-об’єктного відношення, тоді як другий виходить за рамки цієї опозиції і стосується самих систем діяльності і мислення у взаємодоповненні їх засобів, процедур та операцій, образів “табла свідомості”, текстових фрагментів мовлення-думки, норм і схем миследіяльності, у тому числі категорій, з допомогою яких створюється онтологічна картина досліджуваного об’єкта. Окреслені тенденції закономірного історичного переходу від першого до другого підходу, умови постання “вторинної методології” (наукового дослідження), що спричиняє появу не тільки різних сфер професійного миследіяння, а й засобів, методів і структур власне персоніфікованої миследіяльності, котра творить об ’єкти й уявлення про них у їх розвитку, перебудові, використанні.


Ключові слова


методологічне мислення; пізнання; науковий підхід; дослідження; природа; онтологічне уявлення; миследіяльність; рефлексія; методологія наукового дослідження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Горохов В.Г. Методологический анализ системотехники. - М.: Радио и связь, 1982. - 159 с.

Горохов В.Г. Современные комплексные научнотехнические дисциплины // Вопросы философии. -1982. - №7. - С. 89-97.

Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. - В 2-х ч. - Свердловск, 1979.

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. - [2-е изд.]. - М., 1955. - Т. 3. - С. 1-2.

МирскийЭ.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. - М.: Наука, 1980. - 304 с.

Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). - М.. 1975. - 225 с.

ЩедровицкийГ.П. Методологический подход как средство объединения знаний из разных научных предметов // Методологические аспекты взаимодействия общественных, естественных и технических наук: Тезисы докл. и выст. - Обнинск, 1987. - Ч. І-ІІ. - С. 209-218.

Щедровицкий Г.П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий // Языковые универсалии и лингвистическая типология. - М., 1969. - 143-154 с.

Щедровицький Г.П. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 30-49.

Щедровицкий Г.П. О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. - М., 1967. - С. 19-47.

Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Избранные труды: [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - С. 197-227.

Щедровицкий Г.П. Організаційно- діяльнісна гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69.

Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии системного исследования // Избранные труды: [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - С. 155-196.

Щедровицкий Г.П. Проблемы построения системной теории сложного “популятивного” объекта // Системные исследования. Ежегодник, 1975. - М.: Наука, 1976.

Щедровицкий Г.П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии // Избранные труды: [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - С. 57-88.

Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Избранные труды: [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - С. 545-576.

Щедровицкий Г.П. Цели и продукты терминологической работы (методологические заметки о процессах становления терминологической деятельности) // Aктуальные проблемы лексикологии. - Новосибирск, 1972.

Shchedrovitsky G.P. Metodological of systems-structural research and development: principles and general scheme // General Systems. - 1982. - Vol. XXVII.

Shchedrovitsky G.P. Metodological problems system researgh // General Systems. - 1966. - Vol. XI.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)