ЗНАЧЕННЄВО-СМИСЛОВИЙ ГОРИЗОНТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

  • Олег Хайрулін

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.056

Ключові слова:

постнекласична наука, невизначеність, світ VUCA, людина, суспільство, суб’єкт життєдіяльності, організаційно-діяльнісна гра, ігрове моделювання, технологія, структурно-функціональна матриця, теорія навчальних проблемних ситуацій, прекаріат, ноезис

Анотація

Стаття висвітлює дискурс визначення психологічного змісту категорійного поняття “невизначеність”, його сутності, значення та утилітарних функцій для пошуку способів розв’язання онтофеноменальних, системофункціональних проблем людського буття в сучасному світі. Наведено результати семантико-психологічного аналізу поняттєвого простору витлумачення невизначеності. Запропоновано узагальнення специфічних ознак цього феномену, що є притаманними усім формам його оприявнення. Здійснено пошук міждисциплінарних консонансних узмістовлень, що мають загальнотеоретичне, психологічне і суто прикладне значення для осмислення невизначеності як важливої передумови життєдіяльності людини і спільноти та об’єктивної умови розвитку їхньої суб’єктивності. Обрано програмно-дослідний кортеж складових упредметнення онтофеноменальної сутності невизначеності як комплексу факторів, які впливають на повсякдення особистості. Визначено ужитковий зміст терміна “невизначеність”, що охоплює широкий діапазон взаємозалежного перетворення нестабільності середовища у ризик невизначеності та вказує на можливі подальші втрати і фізичні збитки суб’єкта буденності, які мають виражений стохастичний, ймовірнісний характер. Окреслено базальні спричинення актуалізації невизначеності як головного джерела ризиків у глобалізованому світі. Запропоновано модель структурно-функціональної матриці ігрового моделювання у часопросторі невизначеності як інтегрованого комплексу базисних чинників її психогенного впливу на життєдіяльність людини. Обґрунтовано методологічну платформу створення технології ігрового моделювання життєактивності особи задля подолання невизначеності, встановлення закономірностей, засобів та схем-алгоритмів відпрацювання нею оптимальних учинкових дій. Осердям вказаної методологічної платформи обрано постнекласичний науковий базис, який у межах пропонованого дослідження реалізується на основі вітакультурної методології і теорії навчальних проблемних ситуацій А. В. Фурмана, культурно-аналітичного підходу у психології М. С. Гусельцевої, концепції саморегуляції суб’єкта діяльності В. О. Олефіра та теорії дисипативних нелінійних структур І. Р. Пригожина.

 

The article actualizes the discourse of the definition of the theoretical psychological content of the category concept of “uncertainty”, its essence, meaning and utilitarian functions for finding ways to solve ontophenomenal, system-functional problems of human being in modern conditions. The results of the semantic-psychological analysis of the conceptual space “uncertainty” are given. The generalization of specific features of the phenomenon of uncertainty, which are inherent in all forms of its implementation, is proposed. The search for interdisciplinary consonant content of psychological, theoretical and applied nature, useful for understanding uncertainty as the determining precondition for the life of a person, society and the objective condition of their subjective risks, is carried out. A program-research tuple of the elements of the scientific analysis of the uncertainty ontofenomenal essence is selected as a complex of factors that affect the vital activity of the subject. The utilitarian content of the uncertainty concept in its range of interdependent transformation of environmental instability into the risk of uncertainty and possible further losses and physical damage to the subject that are stochastic and probabilistic, are determined. The basal reasons of uncertainty actualization as the main source of risks in the modern world are outlined. The model of the structural and functional matrix of game modeling under situations of uncertainty as an integrated complex of basic factors of its psychogenic influence on human vital activity is proposed. The three bases integrated by this matrix reflect the logic and content of the taxonomy of uncertainty aspects by A. M. Asaul, the classification of problem’s situations by A. V. Furman and the algorithm ofthought-activity by G. P. Schedrovitsky. The methodological platform of creation of game modeling technology in terms of person’s vital activity under conditions of uncertainty, the establishment of laws, means and algorithms of development of optimum acts is proved. The center of such a methodological platform is the post-nonclassical scientific basis, which, within the scope of the research, is implemented on the basis of vita-cultural methodology and the theory of problem situations by A. Furman, the cultural-analytical approach in psychology by M. S. Guseltseva, the self-regulation concept of the activity subject by V. O. Olefir and the theory of dissipative nonlinear structures by I. R. Prigogine.

Біографія автора

  • Олег Хайрулін
    кандидат психологічних наук, доцент гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, науковий кореспондент НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, генерал-майор запасу, м. Київ

Посилання

Академік Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - К.: Либідь, 2016. - 272 с.

Аристотель. Метафизика / Аристотель ; пер. с греч. П.Д. Первова и В.В. Розанова. - М.: Институт фило-софии, теологии и истории св. Фомьі, 2006. - 232 с.

Аристотель. Протрептик. О чувственном воспри-ятии. О памяти / Аристотель ; пер. на рус. Е.В. Альї-мовой. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. - 183 с.

Асаул А.Н. и др. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве / А.Н. Асаул, В.П. Грахов, О.С. Коваль, Е.И. Рьібнов; под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра зкон. н., проф. А.Н. Асаула. - Спб.: АНО “ИП3В”, 2014. - 304 с.

Бауман3. Текучая современность / 3. Бауман; [пер. с англ. ; под ред. Ю.В. Асочакова]. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек; пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 384 с. - Пер. изд.: Beck U. Risikogesellschaft. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

Бернстайн У. Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и миним альньм риском / У. Бернстайн; пер. на русский язьік, издание на русском язьке. - М.: ООО “Манн, Иванов и Фербер”, 2012. - 310 с.

Васильєв В.А. Модели зкономического обмена и кооперативнье игрь / В.А. Васильев. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 1984. - 96 c.;

Гегель Г.В.Ф. Работь разньїх лет / Г.В.Ф. Гегель : в 2-х т. - Т. 2 / сост., общ. ред. А.В. Гульїги. - М.: Мьісль, 1971. - 630 с. (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие)

Гегель. Сочинения / Г.В.Ф. Гегель. - Том 5. Наука логики. Академия наук СССР. Институт философии. - М.: Госуд. соц.-зкон. изд., 1937. - 520 с.

Гейзенберг В. Физика и философия. Часіь и целое / В. Гейзенберг ; пер. с нем. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. - 400 с.

Гидденс 3. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / 3. Гидденс ; пер. с англ. - М.: Изд. “Весь Мир”, 2004. - 120 с.

Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управ-лении организационньїми системами / М.В. Губко, Д.А. Новиков. - М.: ИПУ, 2005. - 138 с.

Гусев А. И. Толерантность к неопределенности: проблематика исследований / А.И. Г усев // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 8. - С. 75-80.

Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к изучению зволюции психологического зна-ния : дисс. на соискание ученой степени доктора психологических наук, 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии / Марина Сергеевна Гусельцева. - М., 2015. - 459 с.

Диксит А. Теория игр. Искусство стратегического м^ішления в бизнесе и жизни / Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Н. Яцюк. - 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 464 с.

Ефремов С.В, Ковшов СВ., Зинченко А.В, Цап-линВ.В. Ноксология / С.В. Ефремов и др. : учеб. посо-бие ; под ред. С.В. Ефремова. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. - 250 с.

Кайуа Р. Игрм и люди; Статьи и зссе по социоло-гии культурь / Роже Кайуа ; сост., пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. - М.: ОГИ, 2007. - 304 с.

Канеман Д. Принятие решений в неопределенности / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски. -Харьков : Гуманитарньй Центр, 2005. - 632 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. - Петрозаводск: Петроком, 1993. - 306 с.

Корнилова Т.В. Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностной регуляциишений и виборов / Т.В. Корнилова; [Злектронний ресурс]. - Режим доступа :http://www.cognitivepsy.ru/Pubs/2013_Uncertainty_Kornilova.pdf

Луман Н. Введение в системную теорию / Н. Лу-ман. - М., 2007. - С. 196-197.

Льюс Р.Д. Игри и решения. Введение и критичес-кий обзор / Р.Д. Льюис, X. Райфа. - М., 1961. - 642 с.

Майстров Л.Е. Развитие понятия вероятности / Л.Е. Майстров. - М.: Наука, 1980. - 270 с.

Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибиль / Ф. X. Найт ; пер с англ. - М.: Дело, 2003. - 360 с.

Нейман Дж. фон, Маргенштерн О. Теория игр и зкономическое поведение / Дж. фон Нейман, О. Маргенштерн. - М.: Наука, 1970. - 707 с.

Олефір В.О. Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора психологічних, 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / В.О. Олефір. - Харків, 2016. - 428 с.

Пригожин И. Переоткрьітие времени / Илья При-гожин ; пер. с английского Н.В. Шабурова // Вопроси философии. - 1989. - № 8. - С. 3-19. (Prigogine I. The Discovery of Time. Russian translation).

Пригожин И Конец определенности. Время, хаос и новьіе закони природи / И. Пригожин. - Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2000. - 208 с.

Пригожин И Порядок из хаоса: Новий диалог человека с природой / Илья Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. ; общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с.

Психологія вчинку: шляхи творчості В.А. Ро-менця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології / Володимир Роменець // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / за ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 11-36.

Сафиуллин А.Р. Зкономика благосостояния. Теория и практика: [учебное пособие] / А.Р. Сафиуллин. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 111 с.

Степин В.С. Научная рациональность в техноген-ной культуре: типи и историческая зволюция / В.С. Степин // Рациональность и ее граници. Мат. между-нар. научн. конф. “Рациональность и ее граници” в рамках заседания Международного института философии в Москве (15-18 сентября 2011 г.). - М.: ИФРАН, 2012. - 233 с.

Стзндинг Е. Прекариат: новий опасний класс / Г. Стзндинг. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. - 328 с.

Талеб Н. Одураченние случайностью. Скритая роль шанса в бизнесе и жизни / Насим Талеб. - М.: Манн.Иванов и Фербер, 2011. - 292 с.

Талеб Нассим Николас. Черний лебедь. Под знаком непредсказуемости — 2-е изд., доп. / Нассим Николас Талеб ; пер. с англ. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. — 736 с.

Тертуллиан. Избранние сочинения / Тертуллиан ; пер. с лат. ; общ. ред. и сост. А.А. Столярова. - М.: Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1994. - 448 с.

Фейгенберг И.М. Воспоминания / И.М. Фейген-берг // Независимий психиатрический журнал. -2009. -№2. - С. 85-92.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Хейзинга Й Homo Ludens; Статьи по истории культури / Йоган Хейзинга ; пер., сост. и вступ. ст. Д.В. Сильвестрова; коммент. Д.З. Харитоновича. - М.: Прогресс-Традиция, 1997. - 416 с.

Фурман А. В., Шандрук С. К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 272 с.

Фурман А. Теоретична модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. - 2014. - №5. - С. 95-104.

Фурман А.В. Навчальна проблемна ситуація як об’єкт психологічного пізнання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 9-80.

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Екон. думка, 2007. - 164 с.

Шеллинг Томас. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой ; под ред. Ю. Куз-нецова, К. Сонина. - М.: ИРИСЗН, 2007. - 366 с.

Щедровицкий Е. П. Организационно-деятель-ностная игра. Сборник текстов [текст] (1) / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т 9 (1). - М.: Наследие ММК, 2004. - 288 с.

Щедровицкий Е.П. Организационно-деятель-ностная игра. Сборник текстов (2) / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. 9 (2). - М.: Наследие ММК. 2005. - 320 с.

Юнг К.-Е. Психологические типи / К.-Г. Юнг; под ред. В. Зеленского. - СПб.: Ювента, М.: Из-дательская фирма “Прогресс - Универс”, 1995. - 716 с.

Bennett, N. & J. Lemoine. 2014. What VUCA really means for you. Harvard Business Review, 2014 papers.ssrn.com

Brian C. Scott. Broadening Army Leaders for the Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous Environment. U.S. Army War College, 122 Forbes Avenue, Carlisle, PA 17013

Caron, D. (2009 February 08). It’s a VUCA world. CIPS. Retrieved from http://www.slideshare.net/dcaron/its-a-vuca-world-cips-cio-march-5-2009-draft

Clampitt P.G., Williams M.L. Managing, organizational uncertainty: Conceptualization and measurement. Paper presented at the international, communication, association conference. - San Diego: CA, 2000.

Frenkel-Brunswik, E. Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptual Variable / E. Frenkel-Brunswik / / Journal of Personality. - 1949. - Vol.18. - P. 108-143.

Gigerenzer G., Swijtink Z. et al. The Empire of Chance. How probability changed science and everyday life. - N. Y., 1989.

Hallman, R. J. The Necessary and Sufficient Conditions of Creativity / R. J. Hallman // Journal of Humanistic Psychology. - 1963. - Vol.3, №1. - P. 14-27.

Norton, R. W. Measure of ambiguity tolerance / R. W. Norton // Journal of Personality Assessment. - 1975. -Vol.39, №6. - P. 607-619.

Stoycheva, K. Tolerance for ambiguity, creativity, and personality / K. Stoycheva // Bulgarian Journal of Psychology (SEERCP 2009 Conference Papers, Part Two). - 2010. - Vol.1, №4. - P. 178-188.

STRATEGIC LEADERSHIP PRIMER, 3rd Edition, Department of Command, Leadership and Management, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA 17013-5050.

Завантаження

Як цитувати

Хайрулін, Олег. “ЗНАЧЕННЄВО-СМИСЛОВИЙ ГОРИЗОНТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ”. Психологія і суспільство, no. 4(70), Dec. 2017, pp. 56-81, https://doi.org/10.35774/pis2017.04.056.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.