Ідея креативної рефлексивності та її психологічне обґрунтування

Автор(и)

  • Діна Кузьминська

Ключові слова:

особистість, рефлексія, рефлексивність, саморефлексія

Анотація

У статті аргументовано значущість рефлексивного потенціалу особистості як її здатності самоусвідомлювати й адекватно оцінювати себе і навколишній світ, щоб ефективно діяти у нестабільному і швидкозмінному природному середовищі та соціальному довкіллі. М е т а  чинної розвідки полягає у психологічному обґрунтуванні ідеї креативної рефлексивності як керівного задуму подальшої концептуалізації актуального предметного поля авторського пошуку. О б’ є к т о м  вивчення є психодидактично актуалізований в освітньому процесі закладів вищої освіти рефлексивний потенціал і творчі здібності особистості майбутнього вчителя, а його  п р е д м е т о м – психологічні умови та особливості розвитку креативної рефлексивності студентів педагогічного коледжу у їх системотвірному осередді – вчинку креативного рефлексування. Воднораз  р е ф л е к с и в н і с т ь  на рівні особи – це властивість, риса чи стан свідомости, а  р е ф л е к с і я – психічний чи особитсісний процес; отож рефлексивність актуалізується та розвивається через здатність до рефлексії; тоді креативна рефлексивність є потенціал творчого, нестандартного, поглибленого самопізнання і самоконструювання особистісної риси-властивості дорослої людини, а саме як її самобутня інтелектуальна здатність до власного багатоаспектного самоусвідомлення – ментального і соціального досвіду, спонук і засобів діяльності, психоемоційних та інтенційних станів, повсякденних та екзистенційних проблем, процесу і результатів свого мислевчинення і ін. У своїй ґенезі вона проходить певний шлях розвитку від фрагментарних, окремішніх оприявлень у лоні інших пізнавальних і, ширше, когнітивних процесів до її цілісно-самісного екзистенціювання як особистості, передусім власних потреб, мотивів, учинків і як здатність її до персональних самоусвідомлення, саморозвитку, самовдосконалення, самотворення. Методологічною основою розвитку креативної рефлексивності фахівців соціогуманітарної сфери в цілому і майбутнього вчителя зокрема у процесі професійної освіти у просторі ЗВО є циклічно-вчинковий підхід А. В. Фурмана як осереддя постнекласично зорієнтованої вітакультурної методології, а також фундаментальні основи модульно-розвивальної системи освіти, яка обґрунтовує її соціально-культурну місію, базуючись на принципах ментальності, духовності, розвитковості, модульності.

The article argues the importance of the personality’s reflective potential as their ability to self-aware and adequately assess themselves and the surrounding world in order to act effectively in an unstable and rapidly changing natural environment and social environment. The p u r p o s e  of the current investigation is the psychological substantiation of the idea of creative reflexivity as a guiding idea for the further conceptualization of the current subject field of the author’s research. The o b j e c t of study is psychodidactically actualized in the educational process of institutions of higher education the reflective potential and creative abilities of the future teacher’s personality, and its  s u b j e c t  is psychological conditions and peculiarities of the creative reflexivity development of the pedagogical college students in their system-creating center – a deed of creative reflection. At the same time, r e f l e x i v i t y   at the level of a person is a quality, trait or state of consciousness, and r e f l e c t i o n  is a mental or personal process; therefore, reflexivity is actualized and developed through the ability to reflect; then creative reflexivity is the potential for creative, non-standard, in-depth self-cognition and self-construction of a personal trait-property of an adult, namely as their original intellectual capacity for their own multiaspect self-awareness – mental and social experience, motivations and means of activity, psycho-emotional and intentional states, everyday and existential problems, process and results of one’s thinking-activity, etc. In their genesis, they go through a certain path of development from fragmentary, separate manifestations in the womb of other cognitive processes to their integral-self existence as a personality, primarily own needs, motives, deeds and as their ability for own self-awareness, self-development, self-improvement, self-creation. The methodological basis of the specialists’ creative reflexivity development in the socio-humanitarian sphere in general and of the future teacher in particular in the process of professional education within Higher education institutions is the cyclical-deed approach by A. V. Furman as the center of the post-non-classically oriented vita-cultural methodology, as well as the fundamental foundations of the modular-developmental system of education, which substantiates its social-cultural mission, based on the principles of mentality, spirituality, development, modularity.

 

Біографія автора

  • Діна Кузьминська

    Діна Кузьминська – завідувачка відділення профільної середньої освіти за професійним спрямуванням, вик­ладач кафедри педагогіки, психології та окремих методик КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”, аспі­рантка кафедри психології та соціальної роботи Західно­українського національного університету, м. Вінниця – Тернопіль.

    ledi_2707@ukr.net

Посилання

Buherko, Y. M. (2011). Refleksyvna sutnist lonhitiudnoho innovatsiino-psykholohichnoho eksperymentu z modulno-rozvyvalnoho navchannia [Reflexive essence of longitudinal innovation-psychological experiment on modular-developmental learning]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 137-153 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoї shkoly profesora A. V. Furmana: [Vitacultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Zaika, Ye. (2014). Refleksyvnist osobystosti yak predmet psykholohichnoho piznannia [Reflexivity of the individual as a subject of psychological knowledge]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 90-97 [in Ukrainian].

Maklin, A. (2019). Motyвуюcha shkola / per. z anhl., peredm. ta zah. redaktsiia T.V. Tadeievoi [Motivating school / transl. from English, preface and general ed. by T.V. Tadeyeva]. Ternopil: Navchalna knyha - Bohdan [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoї shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (gol. red.) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as a socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 292 [in Ukrainian].

Robinson, K. (2017). Osvita proty talantu. Syla tvorchosti [Education against talent. The power of creativity]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Rozenberg, M. (2020). Nenasylytske spіlkuvannia. Mova zhyttia. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2018). Vykhovannia tvorchykh zdibnostei u studentiv [Education of creative abilities in students]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 178-223 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.178

Romenets, V. A., & Manokha, P. I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid, [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2001). Psykholohiia tvorchosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rubinshtein, S.L. (2021). Pryntsyp tvorchoi samodiialnosti [The principle of creative self-activity]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 97-101 [in Ukrainian].

Savchenko, O. V. (2016). Refleksivna kompetentnist osobystosti: monohrafiia [Reflexive competence of personality: a monograph]. Kherson: PP Vyshemirskiy V. S. [in Ukrainian].

Furman, A.V. (Ed.). (2015, 2021, 2023). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smyslozhittievogo rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Arhitektonika teoriyi diyal'nosty: refleksyvno-vchynkovi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Metodolohichna optyka yak instryment myslevchynenya [Methodological optics as a thought-activitu tool]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannya [Essence composition of system modular development teaching]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, O. Ye., Hirniak, A. N. (2020). Sutnisne vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzayemodiyi vykladacha i studentiv v osvitn'omu protsesi [The essential definitions of modular developmental interaction of teacher and students the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Humeniuk), O.Ye. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholohiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 35 - 55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035

Shchedrovitsky, G.P. (2022). Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-26 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.095

Buherko, Y. (2022). Reflective character of educational activity as a valuable factor in the professional formation of a modern specialist. Psychological journal, 8(2), 39-54 [in English].

https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.4

Carol S. Dweck (2008). Mindset. The New Psychology of Success (Ballantine Books New York. ISBN 978-0345-47232-8) [in English].

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Як цитувати

Кузьминська, Діна. “Ідея креативної рефлексивності та її психологічне обґрунтування”. Психологія і суспільство, vol. 89, no. 1, July 2024, pp. 159-70, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1248.

Схожі статті

1-10 з 192

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.