ЦІННІСТЬ У ПСИХОКУЛЬТУРНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Олена Морщакова

Ключові слова:

людина, буття, особистість, цінність, ціннісні орієнтації, психіка, архетип, культура, психокультура, духовність

Анотація

У статті досліджується парадигма цінностей як суб’єктивно-особистісна сфера смислів буття людини, розглядаються її психокультурні характеристики як особистості, параметри психічної цілісності людини в контексті трансформаційних процесів соціально-культурної реальності, висвітлюється проблема гармонізації її внутрішнього, психічного, психокультурного.

Біографія автора

  • Олена Морщакова

    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. - М.: Международные отношения, 1990. - 336 с.

Бойченко І. Міф як проблема сучасної української філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук.

- К.: кНу імені Тараса Шевченка. - 2005. - №4-5. - С. 12-26.

Боришевський М. Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 119-126.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика: Монографія. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения / Пер. с фр. А. Б. Г офмана // Социологические исследования. - 1991. - № 2. - С. 105-146.

Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. - М.: Политиздат, 1986. - 218 с.

Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості // Психологія і суспільство. - 2008. - № 1. -С. 35-62.

Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты индентификации // Вопросы философии. -1992. - №12. - С. 38-64.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. - 367 с.

Кримський С. Запити філософських смислів. - К.: Парапан, 2003. - 240 с.

Морщакова О.С. Соціальні цінності і ціннісно-смислове наповнення процесу соціалізації //Вітакуль-турний млин. - Модуль 13. - 2011. - С. 38-43.

Пазенок В.С. Соціальна культура і соціальна творчість. - К.: Знання, 1990. - 48 с.

Пилипенко В.E., Вишняк А.И., Донченко Е.А. Молодежь Украины: ожидания, ориентации, поведение. - АНУ, Ин-тут социологии, К.: Наукова думка, 1993. - 168 с.

Романенко Ю. Моделі смислоутворення в соціальних системах: психофрактальний аспект // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 97-106.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологу-вання: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - 2-е наук. вид. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 59-73.

Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів: авто-реф. дис... к. психол. н.: 19.00.07 / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса, 2009. - 20 с.

Ценности // Культура и культурология: Словарь / Сост. и ред. А.И.Кравченко. - М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - С. 882.

Шинкарук В. Віра, надія, любов // Віче. - №4. -

- С. 145-150.

Юнг К. Подход к бессознательному //Архетип и символ. - М.: Ренессанс, 1991. - С. 65-84.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 309

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.