КУЛЬТУРА СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ У СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ

Автор(и)

  • Олена Морщакова

Анотація

У статті розглядаються характеристики, специфіка соціогуманітарного пізнання як елемента культури ситуації постмодерну. Пануючі в сучасній соціогумані-тарній науці принципи плюралізму та інтерпретації утверджують широкі можливості когнітивних, онтологічних, методологічних пояснень сутності соціального життя. Увага зосереджується на універсальних складових сучасної теорії пізнання, якісних змінах системи соціогуманітарного пізнання, методологічних діях-рі-шеннях у р амках раціональної миследіяльності.

Біографія автора

  • Олена Морщакова

    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

     

Посилання

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / / Сучасна зарубіжна соціальна філософія. - 1996. - №3.

- С. 34-76.

Зандкюлер Х.Й. Репрезентация, или как реальность может быть понята философски // Вопросы философии. - 2002. - №6. - С. 6l-84.

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. - М.: Интерпракс, 1994. - 431 с.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. - М.: Интрада, 1998. - 205 с.

Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура. - М.: Интерпракс, 2000. - 357 с.

Общество знания. Опыт философско-методологического анализа // Вопросы философии. - 2008. - №4. - С. 27-39.

Коршунов А., Мантатов В. Диалектика социального познания. - М.: Политиздат, 1988. - 381 с.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. - 367 с.

Пазенок В.С. Інформаційне суспільство і культура // Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В. Лях, В. Пазенок, Я. Любивий, К. Райда та ін. - К.: ТОВ “XXI століття: діалог культур”, 2009. - 404 с. - С. 10-46.

Рорти Р. Иронизм и теория // Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М., 1986. - С. 21-65.

Юдин Б.Г. Знание как социальный ресурс // Вестник РАН. - 2006. - Т. 46, № 7. - С. 15-32.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають