ПРОБЛЕМА ІСТИННОСТІ В СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ

Автор(и)

  • Олена Морщакова

Анотація

У статті розглядається проблематика істинності як атрибутивної якості пізнання, свідомості, духовності. В дослідженні проблеми отримання достовірного знання (істини) наголос робиться на іманентних характеристиках істини з позицій філософської теорії пізнання - гносеології, а також розглядаються методологічні підходи до організації процесу пізнання в сучасній науковій думці.

Проблема пізнавального процесу в соціальному контексті розглядається у рамках діалектичної взаємодії суб’єктивного та об’єктивного як процесуальна форма інформаційно-соціального взаємообміну, наслідком якого є здатність особистості до моделювання смислів.

Біографія автора

  • Олена Морщакова
    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бех В. Философия социального мира // Нова парадигма. - Вип. 50. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Дра-гоманова, 2005. - С. 189-228.

Гадамер X. Г. Гете и философия // Философская и социологическая мысль. - 1991. - №6. - С. 77-93.

Кримський С. Запити філософських смислів. - К. : Парапан, 2003. - 240 с.

Крымский С. Научное знание и принципы его трансформации. -К. : Наукова думка, 1974. - 175 с.

Крымский С., Парахонский Б., Майзерский В. Эпистемология культуры: Введение в общественную теорию познания. - К. : Наук. думка, 1993. - 674 с.

Лекторский В. Субъект. Объект. Познание. - М. : Наука, 1980. - 360 с.

Новейший философский словарь / Сост. А. Гри-цанов. - Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. - 896 с.

Пазенок В. Філософія: Навч. посіб. - К. : Академ-видав, 2008. - 280 с.

Янарас X. Нерозривна філософія. - К. : Основи, 2000. - 314 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають