ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Автор(и)

  • Сергій Шандрук

Ключові слова:

циклічно-вчинковий підхід, закономірність, творча особистість, принцип учинковості, циклічності, метасистемності, синергійності, професійні творчі здібності, етапи творчого процесу, фази творчого процесу, стратегії розвитку креативних здібностей

Анотація

Творча діяльність студентів є одним із головних чинників ефективності освітнього процесу, котрий спрямований на підготовку фахівців, на становлення і розвиток творчої особистості професіонала. Традиційна система вищої освіти зорієнтована переважно на розвиток конвергентного мислення, себто на формування лише однієї позиції в оцінці явищ чи фактів, тоді як сучасне суспільство вимагає докорінного перегляду освітньої моделі наявної системи вищої школи. Відтак першочерговим завданням підготовки фахівців є розвиток професійних творчих здібностей студентів на нових концептуальних засадах. Саме тому у статті здійснено намагання рефлексивно реінтегрувати зміст принципів циклічно-вчинкового підходу на предметне поле дослідження ґенези професійних тв орчих здібностей особистості через застосування принципів учин-ковості, циклічності, метасистемності та синергійності, що повною мірою уможливлює на методологічному рівні визначити психологічний зміст етапів творчого процесу, фаз творчого діяння, стратегій і тактик зреалізування фахової продуктивної праці, рівнів креативної самоорганізації творчої індивідуальності майбутніх фахівців. У підсумку обґрунтовано авторську теоретичну модель розвитку професійних творчих здібностей особистості на засновках циклічно-вчинкового підходу, що утворює систему формування творчого потенціалу, становлення творчої особистості фахівця, розвитку його профкреативності.

 

The creative activity of students is one of the main factors of efficiency of educational process, which aims at training specialists on the establishment and development of the creative person of professional. The traditional system of higher education focused primarily on the development of convergent thinking, that is, the formation of only one position in the assessment of facts or phenomena, while modern society requires radical revision of the educational model of existing the higher school. Therefore primary task of training of specialists is the development of professional creative abilities of students on new conceptual basis. That is why in the article implemented an attempt reflexively reintegrate the content of principles of cyclically-deed approach on subject field of research the genesis of professional creative abilities of personality through application the principles of conses-sions, cyclicity, metasystems and synergy that fully allows on methodological level to determine the psychological content of the stages of the creative process, phases of creative actions, strategies and tactics of realization professional productive labor, levels of creative self-organization of creative individuality of future specialists As a result substantiated the author’s theoretical model of development professional creative abilities of the personality on the basis of cyclically-deed approach that makes the system of formation creative potential, formation creative personality of specialist, development of its professional creativity.

 

 

Біографія автора

  • Сергій Шандрук
    кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи, заступник начальника навчально-методичного відділу, керівник курсів підвищення кваліфікації Тернопільського національного економічного університету, заступник голови обласного відділення Соціологічної асоціації України, м. Тернопіль

Посилання

Белозерцев В. И. Структура технического творчества / В. И. Белозерцев // Техническое творчество. Методологические проблемы. - Ульяновск: Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1975. - С. 106-154.

Велитченко Л. К., Подшивалкіна В. І. Методологічні та теоретичні проблеми психології : програмний конспективний довідник. / Л. К. Велитченко, В. І. Подшивалкіна. - Одеса : СВД Черкасов, 2009. - 279 с.

Галамян Л. И. Основные закономерности творческой деятельности студентов и способы ее активизации / Л. И. Г аламян // Вестн. Волг. гос. ун-та. Серия 6. Университетское образование. - 2014. - № 1. - С. 85-97.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. - Житомир: Рута, 2006. - 320 с.

М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: підручн. У 2 т. / П. А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т.1. - 49б с.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. - Минск: Современное слово, 2005. - 720 с.

Пономарев Я. А. Фазы творческого процесса (вместо введения) [Электронный ресурс] / Я. А. Пономарев. - Режим доступа: http://www.practicalthinking. паго б.гц/р опошагеу/р опошагеу.р 6Т

Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Ро-менця / упоряд. П. А. М’ясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. -К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - № 2. - 190 с.

Роменець В. А. Історія психології ХІХ - початку XX ст. / В. А. Роменець. - К.: Либідь, 2007. - 832 с.

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій : психолого-дидактичний аспект : [монографія]. / А. В. Фурман.- Тернопіль-Астон, 2007. - 164 с.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 72-85.

Фурман А. В. Т еоретична модель гри як учинення / А. В. Фурман // Наука і освіта. - 2014. - № 5. - С. 95-104.

Фурман А.В., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук.

- Тернопіль: ТнЕУ, 2014. - 272 с.

Хуторский А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторский.

- :Изд-во МГУ, 2003. - 416 с.

Bjelozjercjev V. I. Struktura tjehnichjeskogo tvor-chjestva / V. I. Bjelozjercjev // Tjehnichjeskoje tvorchjestvo. Mjetodologichjeskije probljemy. - Ul’janovsk: Privolzhskoje knizhnoje izdatjel’stvo, Ul’janovskoje otdjeljenije, 1975. - S. 106-154.

Velytchenko L. K., Poshchyvalkina V. I. Meto-dolohichni ta teoretychni problemy psykholohiyi : prohramnyy konspektyvnyy dovidnyk. / L. K. Velytchenko, V. I. Podshyvalkina. - Odesa : SVD Cherkasov, 2009. -279 s.

Galamyan L.I. Osnovnyie zakonomernosti tvorcheskoy deyatelnosti studentov i sposobyi ee aktivizatsii / L. I. Galamyan // Vestn. Volg. Gos. Un-ta. Seriya 6. Universitetskoe obrazovanie. - 2014. - № 1. - S. 85-97

Zdibnosti, tvorchlst’, obdarovanist’: teorija, metodyka, rezul’taty doslidzhjen’ / za red. V. O. Moljako, O. L. Muzyky. - Zhytomyr: Ruta, 2006. - 320 s.

M’jasoyid P. A. Kurs zagal’noyi psihologіyi: pіdruchn. U 2 t. / P. A. M’jasoyid. - K.: Alerta, 2011. - T.1. - 496 s.

Matjushkin A. M. Probljemnyje situacii v myshljenii i obuchjenii / A. M. Matjushkin. - M.: Pjedagogika, 1972. -208 s.

Pedagogika: bol’shaja sovrjemjennaja enciklopjedija / sost. Е. S. Rapacjevich. - Minsk: Movrjemjennoje slovo, 2005. - 720 s.

Ponomarjev J. A. Fazy tvorchjeskogo procjessa (vmesto vvjedjenija) [Eljektronnyj rjesurs] / Ja. A. Ponomarjev. -Rjezhim dostupa: http://www.practicalthinking.narod.ru/ p onomarev/p onomarev.p df.

Psyhologija vchynku: Shljahamy tvorchosti V. A. Ro-mencja / uporjad. P. A. M’jasoyid; '«dp. red. A. V. Furman. - K.: Lybid’, 2012. - 296 s.

Psyhologija і suspil’stvo: Specvypusk, prysvjachenyj 85-j richnyci z dnya narodzhjennja Volodimyra Andrijo-vycha Romencja. - 2011. - № 2. - 190 s.

Romenec’ V. A. Istorija psyhologiyi XIX - pochatku XX st. / V. A. Romenec’. - K.: Lybid’, 2007. - 832 s.

Furman A. V. Teoriya navchal’nykh problemnykh sytuatsiy : psykholoho-dydaktychnyy aspekt : Mo-nohrafiya. / A. V. Furman.- Ternopil’-Aston, 2007. 164 s.

Furman A. V. Paradygma jak predmet metodo-logichnoyi reflexiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija і suspil’stvo. - 2013. - № 3. - S. 72-85.

Furman A. V. Teoretychna model’ gryjak uchynennja / A. V. Furman // Nauka і osvita. - 2014. - № 5. - S. 95104.

Furman A.V., Shandruk S.K. Organizacijno-di-jal’nisni igry u vyschyj shkoli : [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman, Serhiy Kostjantynovich Shandruk. -Ternopil’: TNEU, 2014. - 272 s.

Hutorskiy A. V. Didakticheskaya evristika. Teoriya

і tehnologiya kreativnogo obucheniya / А. V. НиФгсМу. -:Ш-уо МОИ, 2003. - 416 8.

Завантаження

Як цитувати

Шандрук, Сергій. “ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА”. Психологія і суспільство, no. 4(62), Sept. 2017, pp. 107-21, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/786.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 543

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.