ЖИТТЄВА ПЕРСПЕКТИВА ОСОБИСТОСТІ: АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНИХ ПАРАДИГМ

Автор(и)

  • Ольга Ненчук

Ключові слова:

життєва перспектива особистості, структурний функціоналізм, феноменологія, постмодернізм, синергетика, глобалізація, парадигма життєв ого шляху

Анотація

У статті проаналізовано основні соціологічні підходи до вивчення проблеми життєвої перспективи особистості, що дає змогу краще зрозуміти це явище, закономірності його становлення, розвитку та значення для особистості і суспільства. Основну увагу звернено на дослідження в межах даних парадигм питання становлення життєвої перспективи: чи це процес суб’єктивний, за якого особистість з огляду на власні потреби, можливості, амбіції спрямовує власний життєвий шлях, чи об’єктивний, де головна роль під час особистісного самовизначення відводиться суспільним структурам, які чітко визначають варіанти життєвого шляху, а індивідуальні прагнення відіграють лише вторинне значення.

Біографія автора

  • Ольга Ненчук
    аспірантка Української академії друкарства, м. Львів

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. -М.: Мысль, 1991. - 301 с.

Бергер П., Лукман.Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. -М.: Медиум”, 2001. - 324 с.

Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. - 2000. -№ 4. - С. 115-129.

Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи. - К., 1988. - 143 с.

Ежов О.Н. Парадигма жизненного пути в зарубежной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2005. - Том VIII, № 3. - С. 22-33.

История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов. - М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

Мандрика В.А. Проектирование будущего в контексте глобализации // Принцип конструктивного мислення. Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей. - К.: Видавець Парапан, -2003. - С. 182-191.

Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. - М.: Политиздат, 2001. - 377 с.

Психологическая энциклопедия: 2-е изд. / Под. ред. Р. Корсини, А. Ауербаха. - СПб.: Питер, 2006. - 1096 с.

Резник Т.Е, РезникЮ.М. Жизненные стратегии личности // Социологические исследования. - 2007. -№ 1. - С. 100-105.

Титаренко Т. Критерії готовності до здійснення життєво важливого вибору // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - К., 2002. - № 5 (8). - С. 53-64.

Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 416 с.

Шюц А. Смысловое строение социального мира.

- М., 2003. - 118 с.

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003. - 544 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 535

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.