Особистісні наративи як інтенційно-екзистенційні свідчення

Автор(и)

  • Анатолій Анатолійович Фурман доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, директор інституту гуманітарних наук Національного університету “Одеська політехніка”, член редакційної колегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Одеса. foorman@meta.ua ORCID: 0000-0002-4446-0549 http://orcid.org/0000-0002-4446-0549

Ключові слова:

герменевтика, інтенція, рефлексія, інтенційно-екзистенційні свідчення, інтерпретація образу світу

Анотація

У статті висвітлені теоретичні засади витлумачення людиною власного досвіду з позицій рефлексивно-оцінних оприявнень свого життєвого шляху. Наратив постає завершеною оповіддю особи про низку взаємопов’язаних пригод-епізодів, учасником чи свідком яких була вона сама. Її життєвий шлях це наступність подій і відповідних змін у формовиявах ковітальних зрушень, її здоров’я і душевних станів, відчуття комфорту-дискомфорту (пережиття блага чи лиха), ситуацій-даностей у різних сферах діяльності, які конкретизуються й набувають емоційно забарвленого, суб’єктивно оціненого та самісно осмисленого довкілля і світу. Наратив розуміється в контексті інтерпретації персоніфікованих вражень, переживань, поглядів і суджень про спричинення і наслідки певної події, факту, а також скоєного, вчиненого. У психології наратив досліджується з позицій герменевтики – мистецтва тлумачення, наукової діяльності (теорії і методу) розуміння та інтерпретації (роз’яснення) історій-оповідей клієнта. Герменевтика утримує в філософських і гуманітарних пошукуваннях розуміннєві горизонти осягнення й подальшого витлумачення інтенції (наскрізного задуму, замислу, ідеї) ось-буттєвого призначення людини, що окреслюється духовним з-мисловим началом. Поняття смислу як ідеальної ланки свідомости слугує позначенню сутнісного вмісту етимологічного «з-відома» безпосереднього осягнення людиною обстоюваних принципів і закономірностей організації реальності (світу) та для вирішення проблеми співвідношення індивідуального (сенси) та суспільного (значення і смисли) у свідомому житті особи. Особистісний наратив є описом пережитих нею ситуацій, фактів, випадків, які значуще сприймаються, суб’єктивно тлумачаться і впливають на формування досвідних ментальних структур, що, своєю чергою, визначають часопростір зреалізування її психодуховних сил у світі. Розпізнання, розуміння і подальша інтерпретація сутнісних узмістовлень історій-оповідей клієнта психологом слугує виокремленню на рефлексивному рівні справжньої внутрішньої проблемності особи та віднаходженню перспектив-обріїв її здолання і водночас уможливлює позбавлення через десенсибілізацію від звичних деструктивних патернів дій-учинень як реакцій на негативне бачення обставин власного повсякдення. Звідси аргументується, що у роботі психолога розуміння і рефлексія це основоположні здатності, які дають змогу йому емпатійно долучатися до внутрішнього світу клієнта, співпереживати, вживатись у його тілесну чуттєвість, надалі доволі об’єктивно ретранслювати ідеї, враження, цінності, запити особи, котра потребує психологічної допомоги, що згармонізовує її відношення між власним Я і соціальним простором та інтенсифікує розвиток мисленнєвої й емоційно-почуттєвої сфер. Наратив постає інтенційно-екзистенційним простором самопрезентації людини у світ і для світу, виявом досвідного обширу та стратегічної мисленнєвої траєкторії її життя, а також формою моделювання внутрішнього засвіту як оприявнення індивідуальної наступності вчинків у плинних буденних ситуаціях. Виголошене в історії-оповіді є невід’ємною сутнісною властивістю самої людини, яку найдоцільніше тлумачити із позицій циклічно-вчинкового підходу як інструменту рефлексивного методологування.

Посилання

Furman, A.V. & Furman, O.Y. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Vitacultural methodology: an anthology. To the 25-th anniversary of professor A. V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Bakhtin, M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiya i suspilstvo Psychology and society, 1, 534 [in Ukrainian].

Diltei, V. (1996) Vynyknennia hermenevtyky [The emergence of hermeneutics]. Suchasna zarubizhna filosofiia. Techii i napriamy. Khrestomatiia / eds. V.V. Liakh, V.S. Pazenok. Kyiv: Vakler, 31-60 [in Ukrainian].

Ball, H.O. & Hubenko, O.V & Zavhorodnia, O.V. & Co (Eds.). (2012). Intehratyvno-osobystisnyi pidkhid u psykholohichnii nautsi ta praktytsi [Integrative-personal approach in psychological science and practice]. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Zavhorodnia, O.V. (2017). Intehratyvno-ekzystentsiinyi pidkhid do rozuminnia osobystosti [Integrative-existential approach to understanding personality]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 2, 74-92 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.074

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Riker, P. (2002). Sam yak inshyi [Himself as another]; trans. Vol. 2. Kyiv: Dukh i Litera, [in Ukrainian].

Furman, A.V. (Ed.). (2015, 2021, 2023). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Tytarenko, T.M. (2009). Suchasna psykholohiia osobystosti [Modern personality psychology]. Kyiv: Marych [in Ukrainian].

Frankl, V. (2016). Liudyna v poshukakh spravzhnoho sensu. Psykholoh u kontstabori [Human in search of true meaning. A psychologist in a concentration camp] / trans. english Olena Zamaiska. Kharkiv [in Ukrainian].

Furman, A.A., Chervinska, Y.V. (2022). Hermenevtychni zasnovky psykholohichnoi interpretatsii naratyviv kliienta [Hermeneutic foundations of psychological interpretation of client narratives]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii (Seriia «Psykholohiia») - Scientific innovations and advanced technologies (Psychology series), 1 (3), 410421 [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2019). Intentsiinist yak sutnisna oznaka smyslozhyttievoho buttia osobystosti. [Intentionality as an essential feature of the meaningful existence of an individual]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 34 (7778), 118139. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.03.118 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.118

Furman, A.A. (2017). Osobystist u formovyiavakh smyslozhyttievoho zoriientuvannia [Personality in the forms of meaningful life orientation]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, 1 (8), 7782 [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2017). Psykholohiia smylozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 34, 1350 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Metodolohichna optyka yak instryment myslevchynenya [Methodological optics as a thought-activitu tool]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 2, 648 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2017). Modul'no-rozvyval'nyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 1, 3449 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Svidomist' yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia [Consciousness as a framework condition for cognition and methodology]. Psykholohiia i suspilstvo Psychology and society, 4, 1638 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Furman O.Ye. (2021). Metodolohichne obhruntuvannya psylholohii yak sfery myslediyal'nosti [Methodologicak justication psychology as areas of thought]. Psykholohiya osobystosti Personality psychology, 2, 945 [in Ukrainian].

Chepeleva, N.V. (2004). Problemy psycholohіchnoii germenevtyky [Problems of psychological hermeneutics]. Kyiv [in Ukrainian].

Iunh, K.H. (2022). Liudyna ta yii symvoly [A person and his symbols]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Rosenthal, G. & Fischer-Rosenthal, W. (2007). Analyse narrative-biografischer Interviews. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken / Hrsg. von F. Mayring. UTB Verlag: Stuttgart, P. 456468 [in German].

Riessman, C.K. (1993). Narrative Analysis. Qualitative Research Methods. Newbury Park, CA: Sage. Vol. 30 [in English].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій Анатолійович. “Особистісні наративи як інтенційно-екзистенційні свідчення”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2023, pp. 204-20, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1232.

Схожі статті

1-10 з 152

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.