Взаємозв’язок індивідуальних особливостей міжпівкульної асиметрії із когнітивним стилем “імпульсивність/рефлексивність”

Автор(и)

Ключові слова:

функціональні асиметрії півкуль, амбідекстрія, когнітивний стиль, імпульсивність, рефлексивність

Анотація

У  статті на теоретичному та емпіричному рівнях розглядаються особливості взаємозв’язку функціональних асиметрій півкуль головного мозку молодших школярів з когнітивним стилем «імпульсивність – рефлексивність». Охарактеризовано основні підходи щодо вивчення цього питання у вітчизняних та закордонних дослідженнях, вказано на актуальність його розгляду. У пошукуванні використались прилад Активаціометр-6  (Ю.А. Цигарелі) та методика «Вибір парної фігури» (Дж. Каган).  Проведене дослідження дозволило встановити та уточнити існування відмінностей у переробці інформації лівою та правою півкулями головного мозку, а також підтвердити наявність гіпотези про певний зв’язок між функціональною асиметрією  півкуль з такими проявами когнітивного стилю, як «імпульсивність/рефлексивність» Зокрема, доведено, що існування індивідуальних відмінностей (5% рівень значущі) у швидкості прийняття рішень веде до того, що діти,  для яких характерна лівостороння гемісферна організація,  мають «рефлексивні» ознаки, приймають рішення повільно, схильні  до  аналітичного способу  категоризації, більш уважні відносно окремих деталей, краще контролюють свою поведінку, використовують більш продуктивні засоби вирішення завдань  Навпаки,  діти, які  мають правосторонню асиметричність, демонструють тематичний стиль категоризації,  для них характерні прояви імпульсивності, вони менш уважні, гіперактивні у своїх діях, рішення приймають досить повільно.

The article at the theoretical and empirical levels discusses the peculiarities of the relationship between functional asymmetries of the cerebral hemispheres of younger schoolchildren with the cognitive style « impulsivity-reflexivity. The main approaches to studying this issue in domestic and foreign studies are characterized, a conclusion is made about the relevance of its consideration.  The study used the device Activacyometer-6 (Yu.A.Tsygareli) and the technique “Choosing a paired figure” (J.Kagan).  The study made it possible to establish and clarify the existence of differences in the processing of information by the left and right hemispheres of the brain, as well as to confirm the existence of a certain connection between the functional asymmetry of the hemispheres with such manifestations of cognitive style as “impulsivity – reflexivity” In particular, it is given that the existence of individual differences (5% level is significant) in the speed of decision-making leads to the fact that children, who are characterized by left-sided hemispheric organization,  have “reflexive” signs, make decisions slowly, are prone to  analytical means of  categorization, are more attentive to individual details, better control their behavior, use more productive means of solving problems and perform tasks with the least number of errors.   On the contrary, children who have right-sided asymmetry demonstrate a thematic means of categorization, they are characterized by manifestations of impulsivity, they are less attentive, hyperactive in their actions, give very quick answers, most often focusing on the influence of momentary emotions. The investigation led to the conclusion that in certain conditions of uncertainty, when it is necessary to make the right choice from a number of alternatives, impulsive subjects made their choice quickly, without careful study of alternative options. In turn, reflective subjects, on the contrary, made their decisions on the basis of careful study of all. Pros and cons, while using more productive ways to solve problems.

Біографії авторів

 • Юрій Максименко

  Юрій Максименко – доктор психологічних наук, про­фесор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педаго­гічного університету ім. К. Д. Ушинського, член редакцій­ної колегії і постійний автор журналу “Психологія і сус­пільство”, м. Одеса.

  lkorgun49@gmail.com

  ORCID: 0000-0002-5732-9478

 • Муна Буржумова

  Муна Буржумова – психолог центру психологічної до­помоги населенню, м. Балтимор (Меріленд, США).

  ORCID: 0000-0002-5732-9478

Посилання

Anan'ev B.G. (1996). Psihologiya i problemy liudynoznavstva [Psychology and problems of human studies]. Sankt-Peterburg. 384 s. Dostupno: http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=ananyev_psihologia-i-problemy_1996 [in Ukrainian]

Maksymenko Yu., Matohniyk L. (2020). Kontseptual'na model' informatsiinoi kompetentnosti osobystosti [Conceptual model of personality's informational competence]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 82-103 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.082

Maksymenko Yu.B. (2006). Funktsional'ni asymetrii mozky (osoblyvosti ta diagnostyka) [Functional asymmetries of brain (peculiarities and diagnostics)]. Doneck. 86 s [in Ukrainian].

Kagan J. (1966). Reflection-impulsivity. The generality and dynamics of conceptual tempo. Journal of Abnorm. Psychology. V.71. P. 17-24 [in English].

https://doi.org/10.1037/h0022886

M. Shaw, M. Hдmдlдinen, A.Gutschalk. (2013). How anatomical asymmetry of human auditory cortex can lead a rightward bias in auditory evoked fields. NeuroImage. Vol. 74. P. 22-27 [in English].

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.02.002

C. W. Pintzka, T. I. Hansen, H. R. Evensmoen. (2015). Marked effects of intracranial volume correction methods on sex differences in neuroanatomical structures: a HUNT MRI study. Front. Neurosci. No. 9. P. 238-244. DOI:10.3389/fnins.2015.00238 PMID: 26217172 [in English].

https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00238

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Як цитувати

Максименко, Юрій, and Муна Буржумова. “Взаємозв’язок індивідуальних особливостей міжпівкульної асиметрії із когнітивним стилем ‘імпульсивність рефлексивність’ ”. Психологія і суспільство, vol. 89, no. 1, July 2024, pp. 171-6, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1249.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.