ФЕМІННЕ ТА МАСКУЛІННЕ У ПСИХОЛОГІЇ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Олена Завгородня Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України

Ключові слова:

художня обдарованість, особистість, образотворче (візуальне) мистецтво, стать, гендер, фемінність, маскулінність, андрогінність, децентрація, егоцентризм, індивідуалізація, художньо-естетична позиція

Анотація

Фемінність і мас-кулінність трактуються як комплексні психологічні характеристики, властиві кожній людині і сутнісно пов’язані з розвитком обдарованої особистості. Розглядаються структура та різні компоненти художньої обдарованості: психомоторний, емоційний, когнітивний, мотиваційний, вольовий. Ставиться питання про взаємодію фемінного і маскулінного аспектів в естетично-творчій позиції художника.

Біографія автора

  • Олена Завгородня, Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України

    кандидат психологічних наук, докто-рантка Інституту психології імені Григорія Костюка АПН України

Посилання

Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии. - Киев-Донецк, 1993.

Балл Г. О. Здібності учнів та принципи їх урахування в підготовці до професійної праці // Професійно-технічна освіта. - К., 1998. - С. 45-48.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М., 1988.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989.

Бердяев Н. А. О назначении человека. - М., 1991.

Бердяев Н. А. Мир объектов : опыт философии одиночества и общения // Мир философии : В 2-х т. - М., 1991.,- Т. 2.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.

Боришевський М. И. Моральна активність як продукт творчості та самотворення особистості // Обдарована особистість : пошук, розвиток, допомога. - К., 1998.

Берхин Н. Б. Общие проблемы психологии искусства. - М., 1981.

Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. - Тбилиси, 1978.

Бубер М. Два образа веры. - М., 1995.

Вентцель К. И. Этика и педагогика творческой личности. - М., 1912. - Т. 2.

Вівчарик Т. П. Психологічні механізми самореалізації жінки / Автореф. дис...канд. психол. наук.- К., 2000.

Виану Т. Исследования по эстетике. - Бухарест,1972.

Воронина O. A. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе //Общественные науки и современность. - 2000. - № 4.

Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1968.

Врубель М. Переписка, воспоминания о художнике. - М., 1976.

Давыдова Н. М. Глава семьи: распределение и способ выживания // Общественные науки и современность. - 2000. - №4. - С. 51-57.

Гессе Г. Избранное. - М., 1977.- 258 с.

Гете И.В. Об искусстве. - М., 1975.-С. 75-76.

Григорьева Г. Красотой Японии рожденный. - М., 1993.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М., 1985.

Данг’ Нгок Занг Куан. Про взаємодію західних та східних джерел у європейській культурі // Всесвіт. - 2001.- № 1-2.- С. 165-167.

Зборовська Н. Український культурний канон : феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. - 2000. - № 125—126. — С.117-124.

Камю A. Бунтующий человек. - М., 1990.

Кириенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности. - М., 1959.

Кон И. С. Психология половых различий // Вопросы психологии. - 1997. -№3. - С. 165-174.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. -К., 1989.

Кочарян О. С. Особистість і статеві ролі : симптомокомплекс маскулінність-фемінність в нормі і патології / Автореф. дис... канд. псих. наук. - К., 1996.

Кульчицька О. І. Обдарованість і форми її прояву на різних вікових етапах розвитку людини // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2000. - №1. - С.102-108.

Леонтьев А. Н. Некоторые проблемы психологии искусства // Избр. психолог. произв. - М., 1983. - Т.2. - С. 232-239.

Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997.

Мастера искусства об искусстве. - М., 1969. - Т. 5-2.

Максименко С. Д. Основи загальної психології. - K., 1998.

Маланюк Є. Жіноча мужність // Українські періодичні видання для жінок в Галичині. Анот. каталог. - Львів, 1996.

Мамардашвили М. Сознание и цивилизация // Природа. - 1988.- № 11.- С. 77.

Мелик-Пашаев A. A. Художник и природа. Эстетическое отношение к природе как источник творчества // Человек. - 1991. -№ 6. - С. 23-29.

Мелик-Пашев A. A. Об источнике способности человека к художественному творчеству // Вопр. психологии. - 1998. - № 1.

- С. 76-82.

Моляко B. A. Некоторые особенности проявления интуиции в творческих процессах // Теорія та практика управління соціальними системами. - 2000. - № 1. - С. 90-101.

Моляко B. A. Художественная одаренность //Обдарована дитина. - 1998. -№ 5-6.- С.10-12.

Моляко B. A. Михаил Врубель - выдающийся художник начала ХХ века // Обдарована дитина.- 1998. - № 5-6. - С. 56-59.

Пашукова Т. И. Эгоцентризм в подростковом и юношеском возрасте : причины и возможности коррекции.- М., 1998.

Попова Л. В. Проблемы самореализации одаренных женщин // Вопр. психологии.- 1997. - № 2.- С. 31-40.

Психология процессов художественного творчества.- Л., 1980.

Рождественская И. В. Проблемы и поиски в изучении художественных способностей // Психология художественного творчества, Минск.- 1999. - С.283-295.

Роменець B. A. Психологія творчості. - Київ, 1971.

Роменець B. A. Аналіз творчого процесу // Філософська думка. - 1972. - № 1. - С. 51-60.

Роджерс К. Несколько важных открытий // Вест. Моск универс. - Сер. 14. -1990. - №2. - С. 58-61.

Судзуки Д. Т. Мистицизм : христианский и буддистский.

Сурожский A. О встрече. - Клин, 1999.

Ухтомский A. A. Письма // Пути в незнаемое. - М., 1973.

Франк С. Л. Сочинения. - М., 1990.

Франкл B. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

Хамитов Н. В. Пределы мужского и женского. - КиЇв, 1997.

Хорни К. Невроз и личностный рост : борьба за самореализацию. - СПб ., 1992.

Цветаева М. Мой Пушкин. - М., 1970.

Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф.Ницше //Вопросы философии. -1990. - № 7. - С. 59-127.

Эдмонстон П. Понятийная модель зрительной творческой одарённости // РЖ Общ. науки за рубежом. Сер.3. - 1976. - №3. - С. 142-143.

Adams K. A. Who has the final word ? Sex, race and dominance behavior / /J. of Personality аnd Social psychology. 38, 1-8, 1980.

Badinter E.D. XX de l’identite masculine. - Paris, 1992.

Borja-Alvarez, T. Contribution of male and female quests and hosts to peer - group entry // Child Development. 62. - P. 10791090, 1991.

Chodorov N. Feminism and difference //Soc. Review. 1976. N 46. - Р. 42-46.

Conceptions of giftedness (Ed. by Sternberg R. J., Davidson J.E.). Cambrige. 1986.

Fontain J. The cultural embedment of quilt and shame: the relationship between religiosity, value orientation and quilt and shame feelings in Belgium and Indonesium / / Abstracts III European congress of psychology. 1993. Tampere, Finland. № 111. - P.56

Gardner H. Art, mind and brain N.-Y., 1982.

Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development: Essays on moral development. San Francisco, 1981.

Motivation and Society, - London, 1982.

Peres-Delgado E., Mestre V., Trias D. (Spain). The development of moral judgment and human values // Abstracts III European congress of psychology. 1993. Tampere, Finland, № 632. - P. 221

Siann G. Gender, Sex and Sexuality. London,1994.

Taylor M.C. and Hall J.A. Psychological androgyny: theories, methods and conclusions //Psychological Bulletin, 1982, 92, 2. - P. 347-366.

Under R.K. and Grawford M. Women and Gender: A feminist psychology. London: McGraw Hill, 1992.

Winner E. Inverted World. The psychology of the arts London, 1982.

Завантаження

Як цитувати

Завгородня, Олена. “ФЕМІННЕ ТА МАСКУЛІННЕ У ПСИХОЛОГІЇ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ”. Психологія і суспільство, no. 3(5), May 2017, pp. 33-43, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/39.

Схожі статті

1-10 з 187

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.