СИТУАЦІЯ КОВІТАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ

Олена Морщакова

Анотація


У статті досліджується “ситуаційне” як форма реалізації поведінкових моделей особистості, як суб'єктивно-діяльніша система її мотиваційних структур, що параметрично характеризує суспільне буття, нарешті як дослідницький підхід до розгляду процесів суспільної взаємодії, персоніфікованих системами особистісних смислів людини.

 

The article is devoted to the action models of personality as a subject-action system of his motivation structures, which parametrically characterizes the social being and as a research approach to consideration of the processes of social interaction, personified by the systems of personal senses of a human.


Ключові слова


сучасність; суспільство; сьогодення; людина; форми буття; ситуація; ковітальність; суспільний простір; життєвий світ; евентуалізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В.П. Культурологічна сутність людини і людинотворча сутність культури // Ідеологія. Особистість. - К.: Знання України, 2002. - С. 53-94.

Бердяев Н.А. О назначении человека / Николай Бердяев. - М.: “Республика”, 1993. - 383 с.

Бех И.Д. Социогенез личности как психологическая проблема / Іван Бех // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2000. - №1. - С. 84-89.

ГрицайЕ.Б. Инициация постмодерна (на полях у Бодрийара) / Е.Б. Грицай // Вопросы философии. -2003. - № 9. - С. 170-179.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: [монографія] / Оксана Є. Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Каган М.Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа) / Моисей Каган. - М.: Изд. пол. литры, 1974. - 328 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность, Сознание. Личность / Алексей Леонтьев. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1977. - 304 с.

Михальченко М.І. Культурні виміри розвитку цивілізацій на рубежі століть: проблеми визначення / М.І. Михальченко // Ідеологія. Особистість. - К.: Знання України, 2002. - С. 13-53.

Морщакова О. Соціальні цінності і ціннісно-смислове наповнення процесу соціалізації // Віта-культурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 38-43.

Надольний І.Ф. Особистість у вимірах філософського аналізу // Філософія: [навч. посібник] // за ред. І.Ф. Надольного. - К.: Вікар, 1997. - С. 433-456.

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. -М.: “Прогресс”, 1985. - 312 с.

Попович М.В. Раціональність і виміри людського бутя / Мирослав В. Попович. - Київ: Сфера, 1997. - 290 с.

Радіонова І.О. Сучасна американська філософія

освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови / І.О. Радіонова. - Харків: ХДПУ, 2000. - 208 с.

Стёпин B.C. Перспективы цивилизации: от культа силы к диалогу и согласию / Владислав С. Стёпин // Этическая мысль. Научно-публицистические чтения 1991. - М.: “Республика”, 1992. - С. 182-200.

Стёпин B.C. Философия и образы будущого / Владислав С. Стёпин // Вопросы философии. - 1994. -№ 6. - С. 10-21.

Тоффлер Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2008. - 569 с.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій В. Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: НВЦ НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)