ВІТАКУЛЬТУРНІ ОБРІЇ СУТНІСНОГО ПІЗНАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Автор(и)

  • Ольга Шаюк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.073

Ключові слова:

толерантність, людина, світ, суспільство, буття, вітакультурна парадигма, світ вітакультури, онтофеноменальна даність, психодуховний стан-властивість, світогляднауніверсалія, теоретичний конструкт, філософсько-науковий дискурс, співіснування, подолання

Анотація

В статті окреслено новітні обрії методології пізнання толерантності в тематичному форматі вітакультурної парадигматики; на основі принципів, орієнтирів, концептів і нормативів зазначеної метапарадигми та методологічних ресурсів ВК-методологування презентовано сутнісно збагачене осмислення толерантності як окремої онтофеноменальної даності, форми людського буття, особливого психодуховного стану-властивості людини, світоглядної універсали і потужного теоретичного конструкту сучасного філософсько-наукового дискурсу; в аналітичних рамках окресленого теоретико-методологічного рефлексування підтверджено її як усталений спосіб конструктивного співжиття людей, груп, етносів, націй, як засадничу цінність сучасної культури, як усвідомлену, осмислену і відповідальну життєву позицію, реалізація якої в кожній окремій ситуації має певний смисл і вимагає від толерантної особистості благодатного пошуку смислу та прийняття нею людського світу як рівноправного суб’єкта.

 

The article outlines newest horizons of methodology of cognition the tolerance in thematic format of vita-cultural paradigmatic; on the base of principles, guidelines, concepts and standards of indicated meta-paradigm and methodological resources of VC-methodologization presented essentially enriched understanding of tolerance as a separate onto-phenomenal givens, form of human existence, special psycho-spiritual state-property of the human, worldview universals and powerful theoretical construct of modern philosophical-scientific discourse; in analytical frameworks of outlined theoretical-methodological reflexion is confirmed it as the established way of constructive co-existence of people, groups, ethnic groups, nations as a basic value of modern culture, as a conscious, comprehended and responsible life position, realization of which in each separate situation has certain meaning and requires from tolerant personality of grace search the meaning and acceptance by it the human world as equal subject.

Біографія автора

  • Ольга Шаюк
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Стьопін B.C. Культура / В’ячеслав Стьопін II Психологія і суспільство. - 2015. -№1. - С. 16-25.

Фурман A.B. Вітакультурнеобгрунтування практичної психології / А.В. Фурман // Практична психологія і соціальна робота / гол. редактор О.В. Губенко. - 2003. - №4. - С. 9-13.

Фурман A.B. Ґенеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №1. - С. 6-20.

Фурман A.B. Ідея і зміст професійного методо-логування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

ФурманA.B. Ідея професійного методологування [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 207 с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО ТНЕУ, 2010. - 168 с.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2002.- №3-4. - С. 20-58.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності: концепти і фундаменталії : [монографія] / Анатолій Васильович

Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - 392 с. - Репринт.

Фурман A.В., Шандрук C.K. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук - Тернопіль: THEУ, 2014.

- 272 с.

Фурман A.B., Шаюк О.Я. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / А.В. Фурман, О.Я. Шаюк // Психологія і суспільство. - 2015. -№ 3. - С. 31-61

Шаюк О.Я. Особливості психологічної структури толерантності майбутніх економістів / О.Я. Шаюк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 3. - С. 28-65.

Шаюк О.Я. Особливості формування емоційно-вольового компоненента толерантності у майбутніх економістів / О.Я. Шаюк // Психологія і суспільство. -2013. - № 3. - С. 126-130.

Шаюк О.Я. Особливості формування поведінко-вого компонента толерантності у майбутніх економістів / О.Я. Шаюк // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 143-146.

Шаюк О.Я. Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів: дис. на здобуття вчен. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Ольга Ярославівна Шаюк. - Хмельницький, 2012. - 215 с.

Stopin V.S. Kultura / ViacheslavStopin // Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. -№1. - S. 16-25 [In Ukrainian].

Furman A.V. Vitakulturne obhruntuvannia praktychnoi psykholohii / A.V. Furman // Praktychna psykholohiia i sotsialnarobota / hol. redaktor O.V. Hu-benko. - 2003. - №4. - S. 9-13 [In Ukrainian].

Furman A.V. Geneza tolerantnosti ta perspektyvy ukrainotvorennia (kompleksnyiproekt) / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - №1. - S. 6-20 [In Ukrainian].

Furman A.V. Ideia i zmist profesiinoho me-todolohuvannia: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: TNEU, 2016. - 378 s. [In Ukrainian].

Furman A.V. Ideiaprofesiinohometodolohuvannia [monohrafiia] / AnatoliiVasylovychFurman. - Yalta-Ternopil: Ekonomichn adumka, 2008. - 207 s. [In Ukrainian].

Furman A.V. Psykhokulturaukrainskoimentalnosti: [nauk. vyd.] / AnatoliiVasylovychFurman. - Ternopil : NDI MEVO TNEU, 2010. - 168 s. [In Ukrainian].

Furman A.V. Teoriia osvitnoi diialnosti yak metasystema / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2002.- №3-4. - S. 20-58 [In Ukrainian].

Furman A.V. Teoriia osvitnoi diialnosti: kontsepty i fundamentalii : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2010. - 392 s.

- Reprynt [In Ukrainian].

Furman A.V., Shandruk S.K. Orhanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchiishkoli: [monohrafiia] / Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk - Ternopil: TnEu, 2014. -272 s. [In Ukrainian].

Furman A.V., Shaiuk O.Y. Tolerantnist yak predmet ontofenomenolohichnoho dyskursu / A.V. urman, O.Y.Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - № 3. - S. 31-61 [In Ukrainian].

Shaiuk O.Y. Osoblyvosti psykholohichnoi struktury tolerantnosti maibutnikh ekonomistiv / O.Y. Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. - 2011. - № 3. - S. 28-65 [In Ukrainian].

Shaiuk O.Y. Osoblyvosti formuvannia emotsiino-volovoho komponenenta tolerantnosti u maibutnikh ekonomistiv / O.Y. Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. -

- № 3. - S. 126-130 [In Ukrainian].

Shaiuk O.Y. Osoblyvosti formuvannia pove-dinkovoho komponenta tolerantnosti u maibutnikh ekonomistiv / O.Y.Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - № 4. - S. 143-146 [In Ukrainian].

Shaiuk O.Y. Psykholohichni osoblyvosti formuvannia profesiinoi tolerantnosti u maibutnikh ekonomistiv: dys. nazdobuttiavchen. stupeniakand. psykhol. nauk: spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / Olha Yaroslavivna Shaiuk. - Khmel-nytskyi, 2012. - 215 s. [In Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 489

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.