КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИИ ПІДХІД В.А. РОМЕНЦЯ: ІДЕЯ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ

Марина Гусельцева

Анотація


Творчість В.А. Роменця характеризується в контексті української психології як особливої інтелектуальної традиції. Висвітлюється роль творчого діалогу вченого з М.М. Бахтіним, С.Л. Рубінштейном, М.Г. Ярошевсь-ким у становленні категорії вчинку як осередку його мислення. Остання тлумачиться як магічний кристал, через який В.А. Роменець проінтерпретував історію психології і на підставі якого запропонував оригінальну, культурологічно зорієнтовану, модель інтеграції психологічних знань. Людина через учинок виявляється долученою до певного культурно-історичного контексту, а психологічні концепції виявляють власний зв’язок з історичною епохою і розвитком таких форм культури, як міфологія, філософія, релігія, наука, мистецтво. Творчість академіка Роменця осмислюється в термінах постнекласичної р аціональності. Показується, як за допомогою категорії вчинку, взятої як пізнавальне знаряддя, дослідження ковзає, розгалужуючись від стовбура у крону за параметрами ситуації, мотивації, дії, рефлексії і пускає нові пагони аналізу - унікальне виражається через універсальне, а розмаїття охоплюється єдиною логічною структурою. У підсумку творча спадщина В. А. Роменця постає комунікативною історією психології, зразком енциклопедизму в могутній реальній дії.

Ключові слова


В.А. Роменець; українська психологія; категорія вчинку; психологія вчинку; культурно-історична психологія; історія психології; постнекласична раціональність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


М’ясоїд П. А. Курс загальної психології. Підручник: в 2 т. / П. А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т. 1. - 496 с.

Роменець В. А. Історія психології: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник / В. А. Роменець.

- К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В. А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В. А. Роменець. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В. А. Роменець, І. П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник.

- 3-є вид. - / В. А. Роменець. - К.: Либідь, 2004. - 288 с.

Титаренко Т. М. Психологія особистості В.А. Роменця у постмодерністському звучанні / Т. М. Ти-таренко // “Ars vetus - Ars nova”: В.А.Роменець / За ред. І. П. Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - C. 25-43.

Титаренко Т. Система психології Володимира Роменця як вчинок самопізнання / Т. Титаренко // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 33-53.

Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 - 1985 / Отв. ред. И. Т. Фролов. - М.: Наука, 1986. - С. 80-160.

Бреусенко А. А. Развитие поступкового принципа в “Истории психологии” В. А. Роменца / А. А. Бреусенко // “Ars vetus - Ars nova”: В. А.Роменець / За ред. I. П.Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - С.55-63.

Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк.- М.: Смысл, МГППУ, 2003. - 240 с.

Виндельбанд В. Прелюдии: Филос. ст. и речи. Пер. со 2-го нем. изд. / В. Виндельбанд. - СПб.: Изд. Д. Е. Жуковского, 1914. - 374 с.

Гусельцева М. С. Культурная психология: методология, история, перспективы / М. С. Гусельцева.- М.: Прометей, 2007. - 299 с.

Гусельцева М. С. Психология и история: от макроанализа - к микроанализу / М. С. Гусельцева [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 2 (10). URL: http:/ /psystudy.ru// (дата обращения: 10.02.2011).

Зинченко В. П. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст / В. П. Зинченко, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. - М.: РОССПЭН, 2010. - 415 с.

Иванова Е. Ф. Мои впечатления о В. А. Роменце / Е. Ф. Иванова // “Ars vetus - Ars nova”: В. А. Роменець / За ред. I. П.Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - С. 166-168.

КоллингвудР. Дж. Идея истории. Автобиография: Пер. с англ. / Р. Дж. Коллингвуд. - М.: Наука, 1980. - 485 с.

Костюк Г. С. Руссо-украинские связи в процес се формирования передовой отечественной психологической мысли / Г. С. Костюк // Костюк Г. С. Избр. пихол. тр. - М.: Педагогика, 1988. - C. 230-247.

Марцинковская Т. Д. История психологии. Учебник / Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2006. - 544 с.

Мясоед П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии / П. А.Мясоед // Психология человека в современном мире. Мат-лы Всерос.научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рожденияСергея Леонидовича Рубинштейна: в 6 т. / Отв. ред. А. Л. Журавлев и др. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009 - Т. 2. - С. 122-129.

Нугаев Р. М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности / Р. М. Нугаев // Вопр. философии. - 2001. - № 1. - С. 114-122.

Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. -К.: СИНТО, 1993. - 192 с.

Роменец В. А. О научной, педагогической и общественной деятельности С. Л. Рубинштейна на Украине / / В. А. Роменец // Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Материалы. Воспоминания / Отв. ред. Б. Ф. Ломов. - М.: Наука, 1989.- С. 103-113.

Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопр. философии. - 1989. - № 4. - С.88-96.

Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия: Пер. с англ. / К. Уилбер. -М: Изд-во ООО “ACT”, 2004. - 416 с.

Челпанов Г. И. Психология. Философия. Образование / Г. И. Челпанов // Челпанов Г. И. Избр. психол. тр. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1999. - 528 с.

Юревич А. В. Психология и методология / А. В. Юревич. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. - 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)