Психічне здоров’я і психологічна діяльність для його збереження

Сергій Болтівець

Анотація


У статті проаналізовано методологію психологічної діяльності для збереження психічного здоров’я на матеріалі “Концепції охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. за №1018-р. Відзначено умовність охоплення названою Концепцією сфер діяльності психологів основних спеціалізацій – освітніх, клінічних, судових та інших як сфер застосування психологічного знання і фаху, так і відповідних їм спеціалізацій, які відображають більшою мірою галузі застосування психологічного знання, ніж його специфікаційні локації. Методологемою дослідження як універсалізованим способом мисленнєвого розв’язку окресленої проблеми є визначення суспільної ролі психології як дихотомії психології і суспільства: “Чим є психологія для суспільства?” і “Яким є суспільство у власному психічному бутті-відображенні?” Здійснено психологічне уточнення і доповнення використаного в обговорюваній Концепції визначення психічного здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) як стану повноцінної психічної діяльності людини, котрий забезпечує саморегуляцію психофізіологічних функцій організму і самореалізацію особистості в суспільстві. Цим самим психологічні підходи до визначення психічного здоров’я, у кожному з яких за основу взято різні сторони нормального й аномального функціонування психіки, гармонійно поєднані в наведеній методологемі людинознавчої психології, обґрунтованої Р. Трачем. Крім того, подано розроблену автором і введену до наукового обігу категорію якості психічного здоров’я як індивідуальної властивості особистості забезпечувати власну цілісність, адекватні власній внутрішній природі. Наведено вияви психічного здоров’я у різних сферах, узагальнені М.В. Савчиним, метолодогічні основи розвитку наукового знання у цьому напрямі, фундовані А.В. Фурманом. Аналіз проблеми у сфері психічного здоров’я в України проведено у формі визначення названою Концепцією основних десяти його компонентів-складників. Розрізнено напрями охорони і збереження психічного здоров’я, які мають становити собою цілісність медичної і психологічної діяльності. Здійснено рефлексію сучасного стану наукового розуміння і його втілення в моделі психологічної служби освіти та інших сфер суспільної практики. Окреслено найважливіші напрями психологічної діяльності освітніх психологів, які забезпечують збереження психічного здоров’я дітей, підлітків і дорослих людей.


Ключові слова


людина; психічне здоров’я; психологічна діяльність; якість психічного здоров’я

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku okhorony psykhichnoho zdorovia v Ukraini na period do 2030 roku [On approval of the Concept of mental health development in Ukraine for the period up to 2030]. Zakonodavstvo Ukrainy – The legislation of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80 (accessed 21.10.2019) [in Ukrainian].

Trach, R. (2019). Liudynoznavcha psykholohiia [Human psychology]. Kyiv: Universytetske vyd-vo PULSARY [in Ukrainian].

Boltivets, S. I. (2010). Zdorovia psykhichne. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Mental health. Encyclopedia of Modern Ukraine]. (Vol. 10.). Z–Zor, 491–492. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Savchyn, M. V. (2019). Zdorovia liudyny: dukhovnyi, osobystisnyi i tilesnyi vymiry [Human health: spiritual, personal and bodily dimensions]. Drohobych: PP “POSVIT” [in Ukrainian].

Furman A. V. (2015). Svit metodolohii [World of methodology]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 47–60 [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 22.05.2018 № 509 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu u systemi osvity Ukrainy” [Order of the Ministry of Education and Science of May 22, 2018 № 509 “On approval of the Regulation on psychological service in the education system of Ukraine”]. https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/ (accessed 09.12.2019) [in Ukrainian].

Halata, S. (2016). Metodychna sluzhba: zhyttia pislia detsentralizatsii [Methodical Service: Life after Decentralization]. Osvita Ukrainy – Education of Ukraine, 38. https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/1109722242445531/ (accessed 09.12.2019) [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lystopada 2012 r. № 1114 “Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro bryhadu ekstrenoi (shvydkoi) medychnoi dopomohy” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 21, 2012 No. 1114 “On approval of the model regulation on emergency (emergency) medical aid brigade”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1114-2012-p [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2020.01.104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)