Понятійні виміри соціально-психологічної допомоги населенню

Автор(и)

  • Олена Васильків

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.163

Ключові слова:

соціальна сфера, особистість, допомога, соціальна допомога, психологічна допомога, психосоціальна допомога, соціально-психологічна допомога, соціально-психологічне забезпечення, соціально-психологічний супровід, соціально-психологічний захист

Анотація

У статті подано результати наукового пошукування, спрямованого на теоретико-критичне осмислення сутнісного змісту соціально-психологічної допомоги особистості. Дослідження презентує істотні відмінності наявних у наукових дискурсах термінів ”соціальна допомога” , ”психологічна допомога”, чітке розмежування понять ”соціально-психологічна допомога” і ”психосоціальна допомога” та обґрунтовує логіко-змістовий формат коректного вжитку згаданих дефініцій. Спираючись на вітакультурну методологію А.В. Фурмана і його наукової школи, на засадах принципу кватерності виокремлено й охарактеризовано понятійні виміри соціально-психологічної допомоги особистості: 1) соціально-психологічна допомога, 2) соціально-психологічне забезпечення, 3) соціально-психологічний супровід, 4) соціально-психологічний захист, а також окреслено основні форми та методи досягнення соціально-психологічного благополуччя за умов невизначеності сучасного проблемного сьогодення. Крім того, логічно аргументовано органічне взаємодоповнення соціального і психологічного вимірів допомоги особистості, що охоплює, з одного боку, форми і напрямки функціонування відповідних соціальних структур (допомога, забезпечення, супровід, захист; підтримка, страхування, обслуговування тощо), з іншого – форми, методи і напрями компетентної психологічної роботи (психологічні сприяння, підтримка, супровід, допомога; психодіагностика, психоконсультування, психотерапія, психокорекція, психореабілітація та ін.)

The article presents the results of a scientific search aimed at theoretical-critical comprehension of the essential content of socio-psychological assistance for personality. The research also presents significant differences between available in scientific discourses terms “social assistance”, “psychological assistance”, the clear delineation of concepts of “socio-psychological assistance” and “psychosocial assistance” and substantiates logical-content format of the correct use of the mentioned definitions. Based on the vita-cultural methodology of A. V. Furman and his scientific school, on the principles of quaternity, the conceptual dimensions of the socio-psychological assistance for personality are singled out and characterized: 1) socio-psychological assistance, 2) socio-psychological provision, 3) socio-psychological accompaniment, 4) socio-psychological protection, and also the main forms and methods of achieving socio-psychological well-being in the conditions of the uncertainty of the modern problem nowadays are outlined. In addition, the organic complementarity of the social and psychological dimensions of assistance for personality is logically argumented, that covering, on the one hand, the forms and directions of the functioning of the corresponding social structures (assistance, provision, accompaniment, protection; support, insurance, service, etc.), from another – forms, methods and directions of competent psychological work (psychological assistance, support, accompaniment, help; psycho-diagnosis, psycho-counseling, psychotherapy, psycho-correction, psycho-rehabilitation, etc.).

Біографія автора

  • Олена Васильків
    кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Независимая фирма “Класс”, 2001. – 336 с.

Буяшенко В. В. Соціальна допомога в контексті повсякденності / В. В. Буяшенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 39. – С. 161-173.

Вачков И. В. Введение в профессию “психолог” : [уч. пос.] / И.В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – М. : Изд. Московского психолого-социального института ; Воронеж : Изд. НПО ”МОДЭК”, 2002. – 464 с.

Все про соціальну роботу : [навчальний енциклопедичний словник-довідник] / за науковою ред. д. с. н., проф. В. М. Пічі. – Вид. 2-ге, виправлене, перероблене та доповнене. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінологічно-понятійний словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.

Дубініна Я. П. Оволодіння технологіями психосоціальної допомоги як складова професійної підготовки фахівця з соціальної роботи [Електронний ресурс] // Я.П. Дубініна. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10251/1/131-132.pdf

Москалець В. П. Психологічна допомога особистості у суспільстві сьогодення : спроба актуалізації [Електронний ресурс] / В. П. Москалець, І. Е. Ковальська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. – Вип. 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_4_21

Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : [навчальний посібник] / наук. ред. та керівник проблем. групи Л. М. Вольнова. – К.: В-во НПУ імені М. П. Драгоманова , 2012. – 275 с.

Рибін В. Методологічне обґрунтування соціального захисту населення як багатофункціональної системи / В.Рибін // Вітакультурний млин. – 2017. – Модуль 19. – С. 46-52.

Сафонова Л. В. Содержание и методика психосоциальной работы : [учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений] / Л. В. Сафонова. – М.: Изд. центр ”Академия”, 2006. – 224 с.

Слюсаревський М. Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг, дисциплінарну побудову та науковий статус / М. Слюсаревський // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 45-57.

Технології роботи організаційних психологів: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма ”ІНКОС”, 2005. – 366 с.

Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування : [навч. посіб.]. У 2-х ч. / Тетяна Титаренко. – К. : Главник, 2007. – Ч. 1. – 144 с.

Фурман А. А. Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : [монографія] / А.А. Фурман. – Одеса : ОНПУ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Фурман А. В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : [монографія] / А. В. Фурман. – К. : Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 100 с.

Фурман А. В. Психодіагностика : [навч.-метод. модульний комплекс із дисципліни] / А. В. Фурман. – 3 вид., скор. – Тернопіль, 2015. – 64 с.

Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; ДЗ “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. – Одеса, 2015 . – 37 с.

REFERENCES

Bondarenko A. F. Psykholohycheskaia pomoshch : teoryia y praktyka / A. F. Bondarenko. – 3-e yzd., yspr. y dop. – M. : Nezavysymaia fyrma ”Klass”, 2001. – 336 s. [in Ukrainian].

Buiashenko V. V. Sotsialna dopomoha v konteksti povsiakdennosti / V. V. Buiashenko // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. – 2009. – Vyp. 39. – S. 161-173 [in Ukrainian].

Vachkov I. V. Vvedenie v professiiu ”psikholog” : [uch. pos.] / I. V. Vachkov, I. B. Grinshpun, N. S. Priazhnikov. – M. : Izd. Moskovskogo psikhologo-sotsialnogo instituta ; Voronezh : Izd. NPO ”MODEK”, 2002. – 464 s. [in Russian].

Vse pro sotsialnu robotu : [navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk] / za naukovoiu red. d.s.n., prof. V. M. Pichi. – Vyd. 2-he, vypravlene, pereroblene ta dopovnene. – Lviv : Novyi Svit – 2000, 2013. – 616 s. [in Ukrainian].

Holovatyi M. F. Sotsialna polityka i sotsialna robota : terminolohichno-poniatiinyi slovnyk / M. F. Holovatyi, M. B. Panasiuk. – K. : MAUP, 2005. – 560 s. [in Ukrainian].

Dubinina Ya. P. Ovolodinnia tekhnolohiiamy psykhosotsialnoi dopomohy yak skladova profesiinoi pidhotovky fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Elektronnyi resurs] // Ya. P. Dubinina. – Rezhym dostupu: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10251/1/131-132.pdf [in Ukrainian].

Moskalets V. P. Psykholohichna dopomoha osobystosti u suspilstvi sohodennia: sproba aktualizatsii [Elektronnyi resurs] / V. P. Moskalets, I. E. Kovalska // Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. – 2014. – Vyp. 4. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_4_21 [in Ukrainian].

Psykhosotsialna dopomoha v roboti z kryzovoiu osobystistiu : [navchalnyi posibnyk[ / nauk. red. ta kerivnyk problem. hrupy L. M. Volnova. – K.: V-vo NPU imeni M. P. Drahomanova , 2012. – 275 s. [in Ukrainian].

Rybin V. Metodolohichne obgruntuvannia sotsialnoho zakhystu naselennia yak bahatofunktsionalnoi systemy / V.Rybin // Vitakulturnyi mlyn. – 2017. – Modul 19. – S. 46-52. [in Ukrainian].

Safonova L. V. Soderzhanie i metodika psikhosotsialnoi raboty : [ucheb. posobie dlia stud. vyssh. ucheb.zavedenii] / L. V. Safonova. – M. : Izd. tsentr ”Akademiia”, 2006. – 224 s. [in Russian].

Sliusarevskyi M. Istoriohenez sotsialnoi psykholohii yak dzherelo uiavlen pro yii zmistovyi obsiah, dystsyplinarnu pobudovu ta naukovyi status / M. Sliusarevskyi // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – # 2. – S. 45-57 [in Ukrainian].

Tekhnolohii roboty orhanizatsiinykh psykholohiv: [navch. posib. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. ta slukhachiv in-tiv pisliadyplom. osvity] / Za nauk. red. L.M. Karamushky. – K.: Firma ”INKOS”, 2005. – 366 s. [in Ukrainian].

Tytarenko T. M. Zhyttievi kryzy: tekhnolohii konsultuvannia : [navch. posib.]. U 2-kh ch. / Tetiana Tytarenko. – K. : Hlavnyk, 2007. – Ch. 1 – 144 s. [in Ukrainian].

Furman A. A. Psykholohiia osobystosti : tsinnisno-oriientatsiinyi vymir : [monohrafiia] / A. A. Furman. – Odesa: ONPU; Ternopil : TNEU, 2016. – 312 s. [in Ukrainian].

Furman A. V. Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii : [monohrafiia] / A. V. Furman. – K. : Instytut sotsialnoi i politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy; Ternopil : Ekonomichna dumka, 2013. – 100 s. [in Ukrainian].

Furman A. V. Psykhodiahnostyka : [navch.-metod. modulnyi kompleks iz dystsypliny] / A. V. Furman. – 3 vyd., skor. – Ternopil, 2015. – 64 s. [in Ukrainian].

Furman O. Ye. Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu : 19.00.07 : avtoref. dys. ... d-ra psykhol. nauk / Oksana Yevstakhiivna Furman ; DZ “Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho”. – Odesa, 2015 . – 37 s. [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 417

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.