СУТНІСТЬ ПАРИТЕТНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Андрій Крисоватий

Ключові слова:

реформа освіти, освітня діяльність, паритетність, діалогічність, міжсуб’єктність, миследіяльність, особистість, тактисамоактивності, освітній учинок

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню сутності та психо-дидактичних умов забезпечення паритетності освітньої діяльності викладача і студентів у спільному навчальному процесі сучасного університету. Переконливо доведено, що до основних параметрів такої паритетності належать міжсуб’єктність, рівноправність, миследіяльність і діалогічність міжособистих стосунків, котрі реально наявні у просторі ВНЗ. В дослідженні чітко визначена чотиритактність досягання освітньої паритетності (розуміння - мислення - діяльність - рефлексія) перш за все залежно від самоак-тивності особистості, котра й уможливлює у підсумку чотириаспектність рівності учасників навчання: від смислової і мотиваційно-ціннісної гармонійності взаємодій до психосоціальної рівноцінності і внутрішнього прийняття кожним паритетності як норми повсякденного життя.

 

The article is devoted to substantiation of the essence and psycho-didactic conditions of provision the parity of educational activity of teacher and students in j oint educational process of modern university. Convincingly proved that to the basic parameters of such parity belongs intersubjectivity, equality, think activity and dialogicality of interpersonal relations which are actually available in the university area. In the research clearly defined a four-tactfulness of achieving educational parity (understanding - thinking - activity - reflection) first of all depending on self-activity of the personality which also enables eventually four-aspect of equality of learning participants: from semantic and motivational-value harmony of interactions to psychosocial equivalence and the internal acceptance by each the parity as a norm of everyday life.

Біографія автора

  • Андрій Крисоватий
    доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Тернопільського національного економічного університету, академік Академії економічних наук Укр аїни, почесний професор Економічної академії імені Д.А. Ценова, завідувач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ, м. Тернопіль

Посилання

Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - К.: Либідь, 2016. - 272 с.

Гуменюк (Фурман) О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 47-81.

Гуменюк (Фурман) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк (Фурман). - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2О08. - 340 с.

Крнсоватий А.І. Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика / Андрій Крисоватий // Психологія і суспільство. - 2015. - №1. - С. 114-121.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології [Текст]: підручн.: у 2 т. / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т.1.

- 496 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А.М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

РевасевичІ. Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - №3. -С. 57-68.

Роменець В.А. Історія психології XX століття [Текст] : навч. посібник / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: [курс лекцій] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ІЕСО, 2006. - 86 с.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Організаційно-діяльніші ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 272 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман.

- Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Художественная литература, 1979. - 412 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters [Text] / Oksana Ye. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. -2015. - Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Akademik V.A. Romenets: tvorchist i pratsi: zb. st. / uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. L.O. Shatyrko. - K.: Lybid, 2016. - 272 s.

Humeniuk (Furman) O. Metodolohiia piznannia osvitnoho vchynku v konteksti innovatsiino-psykho-lohichnoho klimatu / Oksana Humeniuk (Furman) // Psykholohiia i suspilstvo. - 2012. - №1. - S. 47-81.

Humeniuk (Furman) O.Ie. Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu: [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). - Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. - 340 s.

Krysovatyi A.I. Osnovni paradyhmy osvity ta yikh sutnisna kharakterystyka / Andrii Krysovatyi // Psy-

kholohiia i suspilstvo. - 2015. - №1. - S. 114-121.

Miasoid P.A. Kurs zahalnoi psykholohii [Tekst]: pidruchn.: u 2 t. / P.A. Miasoid. - K.: Alerta, 2011. - T.1.

- 496 s.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: zb. st. / uporiad. P.A.Miasoid; vidp. red. A.V. Furman. - K.: Lybid, 2012. - 296 s.

Psykholohiia i suspilstvo: Spetsvypusk, prysviachenyi 85-y richnytsi z dnia narodzhennia Volodymyra And-riiovycha Romentsia. - 2011. - №2. - 190 s.

Revasevych I. Metodolohichna refleksiia skladnykiv osvitolohii yak intehralnoho naukovoho napriamu / Iryna Revasevych // Psykholohiia i suspilstvo. - 2014. - №3. - S. 57-68.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii KhKh stolittia [Tekst]: navch. posibnyk / V.A. Romenets, I.P. Manokha.

- K.: Lybid, 1998. - 992 s.

Furman A.V. Vstup do teorii osvitnoi diialnosti: [kurs lektsii] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: IESO, 2006. - 86 s.

Furman A.V. Heneza nauky yak hlobalna dos-lidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. -№4. - S. 18-36.

Furman A.V. Orhanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli: [monohrafiia] / Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk. - Ternopil: TNEU, 2014. - 272 s.

Furman A.V. Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. -Ternopil: Aston, 2007. - 164 s.

Shchedrovytskyi H. Skhema myslediialnosti -systemno-strukturna budova, znachennia i zmist / Heorhii Shchedrovytskyi // Psykholohiia i suspilstvo. - 2005. - №4. - S. 29-39.

Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva / Mikhail Mikhailovich Bakhtin. - M.: Khudozhestvennaia literatura, 1979. - 412 s.

Shchedrovitsky H.P. Izbrannye trudy / Georgiy Petrovich Shchedrovitsky; [red.-sost. A.A. Piskoppel, L.P. Shchedrovitsky]. - M.: Shk. kult. polytiki, 1995. - 760 s.

Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters [Text] / Oksana Ye. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. -

- Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 439

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.