ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ТА ЇХ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

  • Андрій Крисоватий

Ключові слова:

парадигма, наукова революція, дисциплінарна матриця, педагогіка, освіта, освітній простір, педагогічна парадигма, парадигма освіти, науково-технократична парадигма, езотерична парадигма, гуманітарна парадигма, вітакультурна парадигма

Анотація

У статті подано результати наукового пошукування щодо теоретико-критичного осмислення методологічної концепції' парадигми в інтелектуальній проекції на сферу сучасної освіти. Дослідження презентує сутнісні відмінності наявних у педагогічних дискурсах по-нять”педагогічна парадигма” і “парадигма освіти” та обґрунтовує логіко-змістовий формат коректного вжитку відповідних дефініцій. Виділено й охарактеризовано чотири основні парадигми освіти в історії людства (науково-технократична, езотерична, гуманітарна, вітакультурна), котрі опираються на чітко визначену структуру парадигми (за концепцією Т. Куна) як взаємодоповнення таких параметрів-приписів: 1) цілі, настановлення і цінності, 2) коло проблем і методів їх розв’язання, 3) набори передумов і 4) дисциплінарна матриця.

 

The article presents the results of scientific searches on theoretical and critical thinking methodological concept of paradigm in the intellectual projection on sphere of modern education. The research presents the essential differences existing in pedagogical discourse notions like “pedagogical paradigm” and “paradigm of education” and justifies logical and semantic format of correct use of these definitions. Distinguished and described four basic paradigm of education in human history (scientific and technocratic, esoteric, humanitarian, vitacultural) which are based on the clearly defined structure of paradigm (T. Kuhn concept) as a complementary of basic parameters and prescribing:1) the goals, instruction and values; 2) the range of problems and metho ds of their solution; 3) sets of preconditions and 4) disciplinary matrix.

Біографія автора

  • Андрій Крисоватий
    доктор економічних наук, професор, ректор Тернопільського національного економічного університету, академік Академії економічних наук України, почесний професор Економічної академії імені Д.А. Ценова, завідувач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ, м. Тернопіль

Посилання

Бермус А.Г. Контекст и структура парадигмаль-ного подхода в современной теории образования : [Электронный ресурс]/ А.Г.Бермус. - Режим доступа: ttp://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/ MFTI/2000/003.pdf

Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания [Электронный ресурс] / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. - Режим доступа: http ://ucheb auchenyh.narod.ru/b o oks/ uchebnik/2_9 .htm

Валицкая А.П. Современные стратегии образования / А.П.Валицкая // Педагогика. - 1997. - №2. - С. 3-8.

Вознюк О.В. Побудова інтегральної педагогічної парадигми: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О.В.Вознюк // Вісник Житомирського державного університету. - 2009. - Вип. 48. Педагогічні науки. - С. 22-26. - Режим доступу до журн.: http://eprints.zu. edu.ua/3790/1/Vip_48_4.pdf

Гроф С. Структура наукових революцій / Станіслав Гроф // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С.105-112.

Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України: ґенеза й еволюція / Наталія Дем’яненко // Філософія освіти. - 2006. - № 2(4). - С. 256-265.

Зязюн І.А. Краса педагогічної дії // І.А Зязюн, Г.М. Са-гач. - К.: Укр.-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 302 с.

Зязюн І.А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти [Електронний ресурс] / І.А Зязюн // Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухо-млинського. - Вип. 1.33. - Режим доступу до журн.: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbd fmadadm/http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/6 5.pdf

Клепко С.Ф. Едукологічні репрезентації знань: парадигми освіти / С.Ф.Клепко // Постметодика. -2011. - № 5 (102). - С. 2-9.

Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы / И.А.Колесникова // Педагогика. - 1995. - №6. - С. 84-88.

Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса / Г.Б. Корнетов // Педагогика. - 1999. - №3. - С. 43-49.

Кравченко В.М. Проблема сутності парадигмаль-ного підходу до модернізації педагогічної освіти [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2013. - Вип. 32. - С. 271-278. - Режим доступу до журн.: http://nbuv.sov.ua/i-pdi/Pito 2013 32 39.pdf

Кремень В. Філософія людиноцентризму у контексті проблем освіти [Електронний ресурс] / Василь Кремень // Електронне наукове видання матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. “Гуманізм та освіта” (1113 червня 2006 р.) / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Вінницький національний технічний університет, Університет Євлє (Швеція). - Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2006. - Режим доступу: http://conf. vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06kvkpo.php

Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : [навч. посіб.] / В.В. Крижко, І.О. Мамаева. - К.: Освіта України, 2005. - 217 c.

Кун Т. Структура научных революций / Томас

Кун; пер. с англ. - [2-е изд.]. - М.: Прогресс, 1977. - 300 с.

Лакатос И. Методология научных исследовательских программ / Имре Лакатос // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 135-154.

Мазін В.М. Педагогічні парадигми, підходи та концепції організації виховного процесу [Електронний ресурс] / В.М.Мазін. - Режим доступу: http://www. rusnauka.com/35_OINBG_2012/Pe dago gic a/ 3_122729.doc.htm

Овчинникова М.В. Сучасні освітні парадигми: основні визначення [Електронний ресурс] / М.В. Овчинникова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і психологія. - 2010. - Вип. 25, Ч. 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/pspo/ 2010_25_1/ovhinn.pdf. - 6 с.

Освітологія: хрестоматія: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / укл.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва] -К.: ВП “Едельвейс”, 2013. - 728 с.

ОсмоловскаяИ.М. О парадигмах в педагогике / И.М. Осмоловская // Инновации в образовании. - 2007. - № 2. - С. 20-29.

Павленко А.И. Пути освоения содержания образования: парадигмальный подход: [Електронный ресурс] / А.И.Павленко, Т.Н.Попова. - Режим доступа: http:// www. ukrdeti. com/iirstforum/h33.h tml

Парадигма образования: [Електронний ресурс].

- Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/1010/word/ para digmy-o brazovanija

Парадигма педагогическая: [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/ 1008/word/paradigma-pedagogicheskaja

Пінчук Є.А. Освітні парадигми в історії людства: філософські рефлексії [Електронний ресурс] / Є.А. Пінчук. - Режим доступу: http://hb.convdocs. ors/ docs/index-294509.html?page=15

Романенко М.І. Методологія дослідження філософсько-освітньої парадигми [Електронний ресурс] / М.І. Романенко. - Режим доступу: h ttp://www.info -library.com.ua/books-text-11974.h tml

Світлична В.В. Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції / В.В.Світлична, Т.О.Чистиліна // Гуманітарний часопис. - 2013. - №2. - С. 83-92.

Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / [ заг. ред. і укл: В.П. Андрущенко, М.І. Г ор-лач]. - Київ-Харків: вМп “Рубікон”, 1997. - 400 с.

Тхагапсоев Х.Г. О новой парадигме образования / Х.Г. Тхагапсоев // Педагогика. -1999. - №1. - С. 103-111.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: [курс лекцій] / Анатолій В. Фурман. - вид. 2-е, стереот.

- Тернопіль, 2014. - 84 с.

Фурман А. Методологічне обґрунтування багато-рівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001, - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 2058.

Шиянов Е.И. Полипарадигмальность как методологический принцип современной педагогики: [Электронный ресурс] / Е.И.Шиянов, Н.Б.Ромаева. -Режим доступа: h ttp://www.portalus.ru/m odules/shkola/ rus_show_ archi ves.php ? sub action =sh o wfull&i d=1 193920344&archive=1194448667&start_from =&uca t=&

Bjermus A.G. Kontext i struktura paradigmal’nogo podhoda v sovrjemjennoj teorii obrazovanija : [Eljektronny resurs]/ A.G.Bjermus. - Rjezhim dostupa: ttp:// www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/ 2000/003.pdf

Bondarjevskaja E.V., Pedagogika: lichnost’ v gumanis-ticheskih teorijah i sistemah vospitanija [Eljektronnyj rjesurs] / E.V. Bondarjevskaja, S.V. Kul’njevich. - Rjezhim dostupa: http ://ucheb auchenyh.naro d .ru/b o oks/uchebnik/ 2_9.htm

Valickaja A.P. Sovremennyje strategii obrazovanija / A.P.Valickaja // Pjedagogika. - 1997. - №2. - S. 3-8.

Voznjuk O.V. Pobudova integral’noyi pedagogichnoyi paradygmy: postanovka problemy [Eljektronnij rjesurs] /

O.V.Voznjuk // Visnik Zhitomirs’kogo derzhavnogo universytetu. - 2009. - Vip. 48. Pedagogichni nauky. - S. 22-26. - Rjezhim dostupu do zhurn.: http://eprints.zu. edu.ua/3790/1/Vip_48_4.pdf

Grof S. Struktura naukovih revoljucij / Stanislav Grof // Psyhologija i suspil’stvo. - 2010. - №2. - S. 105-112.

Dem’janjenko N. Pedagogichna paradygma vyschoyi shkoly Ukrayiny: geneza y jevoljucija / Natalija Dem’janjenko // Filosofija osvity. - 2006. - № 2(4). - S. 256-265.

Zjazjun I.A. Krasa pedagogichnoyi diyi // I.A Zjazjun,

G.M. Sagach. - K.: Ukr.-fins’kij instytut mjenjedzhmjentu i biznjesu, 1997. - 302 s.

Zjazjun I.A. Osvitni paradygmy ta pedagogichni tehnologiyi u vimirah filosofiyi osvity [Eljektronnij rjesurs] / I.A Zjazjun // Naukovyj visnik MDU im. V.O. Su-homlins’kogo. - Vyp. 1.33. - Rezhim dostupu do zhurn.: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfma dadm/http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/6 5.pdf

Kljepko S.F. Edukologichni reprjezjentaciyi znanj: paradygmy osvity / S.F. Kljepko // Postmjetodyka. - 2011. - № 5 (102). - S. 2-9.

Kolesnikova I.A. Pedagogichjeskije civilizaciji i ih paradigmy / I.A.Koljesnikova // Pedagogika. - 1995. - №6. - S. 84-88.

Kornetov G.B. Paradigmy bazovyh modelej obrazo-vatjel’nogo processa / G.B. Kornetov // Pedagogika. - 1999. - №3. - S. 43-49.

Kravchenko V. M. Problema sutnosti paradygmal’-nogo pidhodu do modernizaciyi pedagogichnoyi osvity [Eljektronnij rjesurs] / V. M. Kravchjenko // Pedagogika formuvannja tvorchoyi osobystosti u vyschij i zagal’noos-vitnij shkolah. - 2013. - Vip. 32. - S. 271-278. - Rjezhim dostupu do zhurn.: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Pfto_2013_32_39.pdf

Kremen’ V. Filosofija ljudynocentryzmu u kontexti problem osvity [Eljektronnij rjesurs] / Vasil’ Kremen’ // Elektronny naukovy vydannja materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Gumanizm ta osvita” (11-13 chjervnia 2006 r.) / Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Akademija

pedagogichnyh nauk Ukrayiny, Vinnyc’kyj nacional’nyj tehnichnyj universytet, Universytet Yevlye (Shvjecija). -Vinnic’kij nacional’nij tjehnichnij univjersitjet (VNTU),

- Rjezhim dostupu: http://conf.vntu.edu.ua/humed/ 2006/txt/06kvkpo.php

Krizhko V.V. Axiologichnyj potencial derzhavnogo upravlinnja osvitoju : [navch. posib.] / V.V. Krizhko, I.O. Mamayeva. - K.: Osvita Ukrayiny, 2005. - 217 c.

Kun T. Struktura nauchnyh revoljucij / T omas Kun; pjer. s angl. - [2-je izd.]. - M.: Progrjess, 1977. - 300 s.

Lakatos I. Metodologija nauchnyh issljedovatjel’-skih programm / Imre Lakatos // Voprosy filosofiyi. - 1995.

- №4. - S. 135-154.

Mazin V. M. Pedagogichni paradygmy, pidhody ta koncjepciyi organizaciyi vyhovnogo progesu [Eljektron-nij rjesurs] / V.M.Mazin. - Rjezhim dostupu: http:// www.rusnauka.com/35 OINBG 2012/Pedagogica/ 3_122729.doc.htm

Ovchinnikova M. V. Suchasni osvitni paradygmi: osnovni vyznachjennja [Eljektronnij rjesurs] / M. V. Ovchinnikova // Problemy suchasnoyi pedagogichnoyi osvity: pedagogika i psyhologija. - 2010. - Vip. 25, Ch. 1.

- Rjezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/pspo/2010_25_1/ovhinn.pdf. - 6 s.

Osvitologija: hrestomatija: [navch. posib. dlja stud. visch. navch. zakl. / ukl.: V.O. Ognjev’juk, S.O. Sysoyeva]

- K.: VP “Edjel’vjejs”, 2013. - 728 s.

Osmolovskaja I.M. O paradigmah v pedagogikje /

I.M. Osmolovskaja // Innovaciyi v obrazovaniyi. - 2007. -№ 2. - S. 20-29.

Pavlenko A.I. Puti osvojenija sodjerzhanija obrazo-vanija: paradigmal’nyj podhod: [Eljektronnyj rjesurs] / A.I.Pavljenko, T.N.Popova. - Rjezhim dostupa: http:// www.ukrdeti.com/firstforum/h3 3 .html

Paradigma obrazovanija: [Eljektronnij rjesurs]. -Rjezhim dostupa: http:// didacts.ru/ dictionary/1010/word/ paradigmy-obrazovanija

Paradigma pjedagogichjeskaja: [Eljektronnij rjesurs].

- Rjezhim dostupa: http://didacts.ru/dictionary/1008/word/ paradigma-pedagogicheskaja

Pinchuk Y.A. Osvitni paradygmy v istoriyi ljudstva: filosofs’ki reflexiyi [Eljektronnij rjesurs] / Y.A. Pinchuk. - Rjezhim dostupu: http://lib.convdocs.org/docs/ index-294509.html?page=15

Romanenko M.I. Metodologija doslidzhjennja filosofs’ko-osvitn’oyi paradygmy [Eljektronnij rjesurs] /

M. I. Romanenko. - Rjezhim dostupu: http://www.info-library.com.ua/books-text- 11974.html

Svitlichna V.V. Osvitnij prostir v umovah globaliza-ciyi: paradygmal’nij pljuralizm i perspektyvy intjegraciyi /

V.V.Svitlichna, T.O.Chistilina // Gumanitarnyj chasopis.

- 2013. - №2. - S. 83-92.

Social’na filosofija: korotkyj encyklopedychnij slov-nyk / [ zag. rjed. i ukl: V.P.Andruschjenko, M.I.Gorlach].

- Kyiv-Harkiv: VMP “Rubikon”, 1997. - 400 s.

Thagapsojev H.G. O novoj paradigmje obrazovanija /

H.G. Thagapsojev // Pjedagogika. -1999. - №1. - S. 103-111.

Furman A.V. Vstup do teoriyi osvitn’oyi dijal’nosti: [kurs ljekcij] / Anatolij V. Furman. - vid. 2-je, stjerjeo. -Ternopil’, 2014. - 84 s.

Furman A. Metodologichnje obgruntuvannja bagatorivnjevosti paradygmal’nyh doslidzhjen’ u social’nij

psyhologiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija і sus-pil’stvo. - 2012. - №4. - S. 78-125.

Furman A.V. Paradygma jak predmjet metodolo-gichnoyi reflexiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija і suspil’stvo. - 2013. - №3. - S. 72-85.

Furman A. Teorija osvitn’oi dijal’nostijak metasys-tema / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. -i2001, - №3. - S. 105-144; 2002. - №3-4. - S. 20-58.

Shijanov E.I. Poliparadigmal’nost’ kak metodologichjeskij princip sovrjemjennoj pedagogiki: [Eljektronnyj rjesurs] / E.I.Shijanov, N.B.Romajeva. -Rjezhim dostupa: http ://www.p ortalus .ru/mo dules/shkola/ rus_show_archives.php?subaction=showfull&id= 119 3920344&archive=1194448667&start_from=&ucat=&

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 351

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.