АКСІОМЕТРИКА ВЧИНКУ: МОДУС САМОТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Зіновія Карпенко

Ключові слова:

вчинок, синергетика, психофрактал, суб’єкт, особистість, самотворення, холістичне моделювання, саморганізація

Анотація

У статті представлено трактування психологічного канону вчинку з позицій синергетики і фрактальної геометрії. Показано, що синергетичне тлумачення вчинку пояснює його творчо-адаптивний характер, що з’являється у результаті диференціювання і самоорганізації таких логіко-історичних компонентів учинку, як передситуація, ситуація, мотивація, дія і післядія. Відрефлексування вчинку як психофракталу дозволяє здійснити холістичне моделювання структурних рівнів учинення на п’яти суб’єктних рівнях становлення особистості: відносному, моно-, полі-, мета- й абсолютно суб’єктному. Ефект самотворення виникає внаслідок узгодження темпорально-ціннісних зрушень з діяльнішим цілепокладанням у цілісному хронотопі буття особистості.

 

The article presents the interpretation of psychological canon of the action from the standpoint of synergetics and fractal geometry. It is shown that synergistic interpretation of the action explains its creative and adaptive character appearing as a result of differentiation and self-organization of such logical and historical components of the action as pre-situation, situation ,action and afteraction. The presentation of the action as psychofrartal allows to make holistic modeling of structural levels of action performance at five subjective levels of personality formation: relative, mono-, poly-, meta- and totally subjective. The self-creation effect is caused by the coordination of temporally-value changes with activity-targeting in integrated chronotop of personality being.

Біографія автора

  • Зіновія Карпенко
    доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету, м. Івано-Франківськ

Посилання

Белявский И. Г. Лекции по исторической психологии / Илья Григорьевич Белявский. - Одесса : Астропринт, 2004. - 448 с.

Донченко Е. А. Фрактальная психология (доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни) / Елена Андреевна Донченко. - К. : Знання, 2005. - 323 с.

Карпенко 3. С. Аксіологічна психологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Карпенко 3. Психологія творчості В. А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі / Зіновія Карпенко // Психологія і суспільство. -2012. - № 3. - С. 57-62.

Найман Э. Мастер-трейдинг: секретные материалы! / Э. Найман. - М. : Альпина Паблишер, 2002. -С. 254-272.

Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К. : Либідь, 1995. - 632 с.

Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті: колективна монографія / [Чепа М.-Л. А., Мащенко В. Ф., Маценко Ж. М. Бу-гайова Н. М. та ін.] ; за редакцією Чепи М-Л. А. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 220 с.

Петровский А. В. Понятие личности с позиции системного подхода / Артур Владимирович Петровский // Вопросы психологии. - 1981. - № 1. - С. 57-66.

Пригожин И. Порядок из хаоса: Новыш диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; [под. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Скачкова ; пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1986. - 432 с.

Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - М. : Педагогика-Пресс, 1996. - 440 с.

Розин В. М. Введение в схемологию: Схемы в философии, культуре, науке, проектировании / Владимир Маркович Розин. - М. : Книжный дом “ЛИБРО-КОМ”, 2011. - 256 с.

Роменець В. А. Історія психолога XIX - початку XX століття / Володимир Андрійович Роменець. - К. : Вища школа, 1993. - 568 с.

Степин В. С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Вячеслав Семенович Степин. - М. : Академический проект; Трикста, 2011. - 423 с. -(Gaudeamus).

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении: [монографія] / Виталий Александрович Татенко. - К. : Видавничий центр “Просвіта”, 1996. - 404 с.

Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия / К. Уилбер [пер. с англ.]. -М. : ООО “Изд-во АСТ” и др., 2004. - 412 с.

Хакен Г. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к мозгу / Г. Хакен, М. Хакен-Кроль. - М. : Институт компьютерных исследований, 2002. - 272 с.

Belyavskiy I. G. Lektsii po istoricheskoy psihologii / I. G. Belyavskiy. - Odessa : Astroprint, 2004. - 448 s.

Donchenko E. A. Fraktalnaya psihologiya (doglu-binnyie osnovaniya individualnoy i sotsietalnoy zhizni) / E. A Donchenko. - K. : Znannya, 2005. - 323 s.

Karpenko Z. S. Aksiolohichna psykholohiya oso-bystosti / Z. S. Karpenko. - Ivano-Frankivs’k : Lileya-NV, 2009. - 512 s.

Karpenko Z. Psykholohiya tvorchosti V. A. Romen-tsya v postneklasychnomu khudozhn’o-filosofs’komu dyskursi / Zinoviya Karpenko // Psykholohiya i suspil’stvo. - 2012. - № 3. - S. 57-62.

Nayman E. Master-treyding: sekretnyie materialyi / E. Nayman. - M. : Alpina Pablisher, 2002. - S. 254-272.

Osnovy psykholohiyi: [pidruchnyk] / za zahal. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsya. - K. : Lybid’, 1995. -632 s.

Paradyhmal’ni zminy osnov zahal’noyi psykholohiyi u synerhetychnomu konteksti: kolektyvna monohrafiya / [Chepa M.-L. A., Mashchenko V. F., Matsenko Zh. M., Buhayova N. M. ta in.] ; za redaktsiyeyu Chepy M-L. A. -Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. - 220 s.

Petrovskiy A. V. Ponyatie lichnosti s pozitsii sistem-nogo podhoda / A. V. Petrovskiy // Voprosyi psihologii. -1981. - № 1. - S. 57-66.

Prigozhin I. Poryadok iz haosa: Novyiy dialog cheloveka s prirodoy / I. Prigozhin, I. Stengers ; [pod. red. V. I. Arshinova, Yu. L. Klimontovicha, Yu. V. Skachkova ; per. s angl.]. - M. : Progress, 1986. - 432 s.

Psihologicheskiy slovar / Pod red. V. P. Zinchenko, B. G. Mescheryakova. - M. : Pedagogika-Press, 1996. -440 s.

Rozin V. M. Vvedenie v shemologiyu: Shemyi v filosofii, kulture, nauke, proektirovanii / V. M. Rozin. -M. : Knizhnyiy dom “LIBROKOM”, 2011. - 256 s.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholoha XIX - po-chatku XX stolittya / V. A. Romenets’. - K. : Vyshcha shkola, 1993. - 568 s.

Stepin V. S. Istoriya i filosofiya nauki. Uchebnik dlya aspirantov i soiskateley uchenoy stepeni kandidata nauk / V. S. Stepin. - M. : Akademicheskiy proekt; Triksta, 2011. - 423 s. - (Gaudeamus).

Tatenko V. A. Psihologiya v sub’ektnom izmerenii: [monografiya] / V. A. Tatenko. - K. : Vidavnichiy tsentr “ProsvIta”, 1996. - 404 s.

Uilber K. Integralnaya psihologiya: Soznanie, Duh, Psihologiya, Terapiya / K. Uilber [per. s angl.]. - M. : OOO “Izd-vo AST” i dr., 2004. - 412 s.

Haken G. Tayny vospriyatiya. Sinergetika kak klyuch k mozgu / G. Haken, M. Haken-Krol. - M. : Institut kompyuternyih issledovaniy, 2002. - 272 s.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.