ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЙ СУБ'ЄКТНОГО ПІДХОДУ В ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Віктор Москалець

Ключові слова:

людина як суб’єкт, суб’єктний підхід, діяльність, вчинок, мотив, ціль, види діяльності, комунікативна або спілкування, ігрова, пізнавальна, аксіо-логічна або ціннісно-орієнтаційна, трудова або праця

Анотація

Критерієм поділу діяльності на види обрано зміст мотивів-цілей суб’єкта. Згідно з цим критерієм виокремлено такі види діяльності: комунікативна або спілкування, ігрова, пізнавальна, аксіологічна або ціннісно-орієнтаційна, трудова або праця. Мотивом-ціллю спілкування як окремого виду діяльності є воно саме по собі, тобто психологічні та тілесні контакти суб’єкта з об’єктом. Ігрова діяльність - це психологічно створення проблемних ситуацій й обов’язкових правил поводження в них з метою виявлення, випробування та демонстрації психічних і фізичних спроможностей гравців, що тішить і вабить їх. Провідними мотивами-цілями пізнавальної діяльності є вироблення, здобування, привласнення нових знань, пізнавальних умінь, соціальних норм, навичок, цінностей. Наука як її різновид продукує нові знання, навчання - нові генерації суб’єктів діяльності, виховання - зрілих особистостей, освіта - самобутніх індивідуальностей, самозреалізу-вання - універсумів суспільного повсякдення. Аксіо-логічна діяльність - це творення й утвердження духовних цінностей, що здійснюють філософія, релігія, теологія, мораль, етика, мистецтво, естетика, юриспруденція, ідеологія з допомогою ритмічно залежних навчання, виховання, освіти і самоосвіти як каналів чи форм інтеріоризації ними духовних цінностей.Адаптування людини до світу відбувається посередництвом трудової діяльності, що здійснюється шляхом перетворення нею матеріальних та ідеальних об’єктів відповідно до власних потреб суб’єкта, де результатом є вироблення відповідних продуктів. Вчинковому напряму в психології відповідає трудова діяльність особистості, котра самоактуалізується.

Біографія автора

  • Віктор Москалець
    доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, м. Івано-Франківськ

Посилання

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М.: Искусство, 1965. - 400 с.

ВыготскийЛ.С. Собрание сочинений: в 6 т. - М.: Просвещение, 1981-1984. - Т. 4. - 416 с.

Гейзінга Й. Homo Ludens. - К.: Основи, 1994. -416 с.

Киричук О.В., Роменець В.А, Татенко В. О. та ін. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Кири-чука, В.А. Роменця. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

Маслоу А. Психология бытия: пер. с англ. - М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”, 1997. - 304 с.

Москалець В.П. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики // Психологія і суспільство. - 2011. - №1. - С. 73-85.

Москалець В.П. Основний психологічний зміст та розвивальний потенціал ігрової діяльності // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №10. -С. 1-8.

Москалець В.П. Три сили для людини від “Великого Інквізитора” з позицій “канонічної психології” за В.А.Роменцем // Психологія і суспільство. - 2012. -№2. - С. 3-14.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-ій річниці з Дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посібник] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Сігов К.Б. Людина поза грою і людина, що грає. Вступ до філософії гри. // Філософська і соціологічна думка, 1990. - №10. - С. 44-60.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2011. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Caua R. Les jeux et les homes. - Paris: Gallimare, 1958. - 346 р.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 618

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.