ПРЕДМЕТ І МЕТОД АКСІОПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Зіновія Карпенко Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

Анотація

Минуло десять років з часу виходу з друку принизливо малого (з огляду на авторський намір та, як і досі видається, творчо-реконструктивний, щоб не сказати - революційний -“замах”) накладу монографії “Аксіопсихологія особистості” (Київ, 1998). У пам’яті й подосі свіжі хвилюючі спогади дарування дорогої (в усіх сенсах цього слова) книжки, перш за все людям, чиє наукове Ім’я і дослідницький Шлях були взірцем високого служіння Психології. Кілька десятків цієї книжки, кожен підрозділ якої писався так, наче то був процес металургійної плавки, - наснажений аналітично і загартований у горнилі методологічного синтезу, -розійшовся несподівано швидко. Як і слід було очікувати, в нашій дезінтегрованій українській, а не тільки інституційній, психологічній реальності, відгуки були скупі, але на той прикрий момент - досить небайдужі, гарячі, контроверсивні...

Біографія автора

  • Зіновія Карпенко, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
    доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - 335 с.

Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. сл. и сост. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-32.

Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Петровский В.А., Суббо-тский Е.В., Хараш А. У. О смысловых образованиях личности // Взаимодействие коллектива и личности в коммунистическом воспитании: Тез. - Таллинн: ПТИ, 1979. - С. 111-119.

Асмолов А.Г. Деятельность и установка. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 150 с.

Балл Г.А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и составляющие // Психологический журнал. - 1997. - Т.18, № 5. - С. 7-18.

Барт Р. Мифологии: Пер. с фр. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. - 312 с.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Сов. писатель, 1963. - 363 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.

Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). - М.: Книга, 1991. - 446 с.

Богданов B.A. Системологическое моделирование личности в социальной психологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 143 с.

Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход // Вопросы психологии. - 1992. - № 3-4. - С. 24-33.

Брушлинский A.B. Проблема субъекта - главная в психологии // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 р.) - В 2-х томах. - Т. 1. - К., 1994. - С. 23-29.

Бубер М. Два образа веры: Пер. с нем. / Под. ред. П. С. Гуревича, С. Л. Левин, С. В. Лезова. - М.: Республика, 1995. - 464 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. -М.: Педагогика, 1982-1984.

Воробьева Л.И. Гуманитарная психология: предмет и задачи // Вопросы психологии. - 1995. - № 2. - С. 19-30.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. - М.: Прогресс, 1988. - 704 с.

Герменевтика: история и современность: Критические очерки. - М.: Мысль, 1995. - 303 с.

Гребеньков Г.В, Поправко A.K. Ценность как элемент психологической структуры личности // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (2022 грудня 1994 р.). - В 2-х томах. - Т. 1. - К., 1994. - С. 163-164.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течія і напрями. - К.: Ваклер, 1996. - С. 31-60.

Доренко Б.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 344 с.

Загадка человеческого понимания / Под общ. ред. A.A. Яковлева; Сост. В.П. Филатов. - М.: Политиздат, 1991. - 352 с.

Имедадзе И.В. Проблема полимотивации поведения // Вопросы психологии. - 1984. - № 6. - С. 87-93.

Ильин Б.П. Сущность и структура мотива // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, № 2. - С. 27-41.

Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 1. - М., 1993.

КалинаН.Ф. Основы психотерапии. - М.: “Рефл-бук”; К.: Ваклер, 1997. - 272 с.

Карпенко З.С. Ампліфікація “Я” в контексті формування національної самосвідомості // Ідея національного виховання в українській психологічній науці XIX-XX ст. Зб.: статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Коломия: Вік, 1997. - С. 299-301.

Карпенко З.С. Психокорекція розвитку дитини. -Івано-Франківськ, 1994. - 132 с.

Квіт С. Основи герменевтики // Кур’єр Кривбасу. -1998. - № 5, 6.

Киричук О.В., Карпенко З.С. Рівні суб’єктності та індикатори духовності людини // Педагогіка і психологія. -1995. - № 3. - С. 3-12.

Колісник О.П. Діалог культур і саморозвиток особистості // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 р.). - В 2-х томах. - Т. 1. - К., 1994. - С. 186-187.

Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопросы психологии. -1990. - № 3. - С. 17-25.

Крипнер С., де Карвало Р. Проблема метода в гуманистической психологии // Психологический журнал. - 1993. - Т.14, № 2. - С. 113-126.

Кузьменко І.В. Саморозвиток дитини з точки зору суб’єктного підходу // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. - І част. - III розділ. - К., 1994. - С. 474-476.

Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.

- Мюнхен-Львів, 1995. - 164 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Леонтьев Д.А. Системно-смысловая природа мотива // Вестник Моск. ун-та. - Сер. 14. Психология. -1993. - № 2. - С. 7 3-81.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Лосев А.Ф. Логика символа // Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - С. 247-255.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1996. - 304 с.

Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. - К.: Изд-во “Стимул” К., 1995. - 256 с.

Мелик-Пашаев А.А. Об источнике способности человека к художественному творчеству // Вопросы психологии.

- 1988. - № 1. - С. 76-82.

Мерлин В.С. Психология индивидуальности: Избр. психол. труды. - Москва-Воронеж, 1996.

Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Значение текста как внутренний образ // Вопросы психологии. - 1997. - № 3.

- С. 79-91.

Мясищев ВН. Личность и неврозы. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. - 426 с.

Надирашвили Ш. Понятие установки в общей и социальной психологии. - Тбилиси: Мецниереба, 1974. - 170 с.

Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1981.

- 230 с.

Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры: Сб.: Пер. с англ., фр., нем., исп., польск., яз. / Вст. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. - М.: Прогресс, 1990. - С. 68-81.

Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1992. - 240 с.

Пек М.С. Нехоженные тропы. Новая психология любви, традиционных ценностей и духовного роста: Пер. с англ. - М.: Авиценна, ЮНИТИ, 1996. - 301 с.

Петрасинський З. Пізнай себе. - К.: Рад. школа, 1989. -С. 42-54.

Петровский А.В. Возможности и пути построения общепсихологической теории личности // Вопросы психологии. - 1987. - № 4. - C. 30-44.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъ-ектности. - Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 1996. - 512 с.

Резвицкий И.И. Личность. Индивидуальность. Общество: Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл. - М.: Политиздат, 1984. - 141 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і В. Ло-бовика. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

Рыбаченко В.Ф. Экзистенциальное понимание свободной индивидуальности // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 рД: В 2-х томах. - Т. 1. - К., 1994. - С. 79-85.

Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры: Сб.: Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. - М.: Прогресс, 1990. - С. 416-434.

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. - М.: Медиум, 1995. - 416 с.

Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности: Учебное пособие по спецкурсу. - Свердловск: Свердл. ГПИ, 1986. - 142 с.

Семиченко В.А. Психологія спілкування. - К.: “Ма-гістр-S”, 1998. - 152 с.

Слободчиков В.И., Исаев Б.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: “Школа-Пресс”, 1995. - 384 с.

СмирноваБ.О. Теория привязанности: концепции и эксперименты // Вопросы психологии. - 1995. - № 3. - С. 139-150.

Смирнов СД. Методологические уроки концепции А.Н. Леонтьева // Весник Моск. ун-та. - Сер. 14. Психология.

- 1993. - № 2. - С. 12-25.

Снегирева Т.В. Смысл и символ в проективном рисунке // Вопросы психологии. -1995. - № 6. - С. 20-32.

Соколова Б. Т., Бурлакова Н.С. К обоснованию метода диалогического анализа случая // Вопросы психологии. -1997. - № 2. - С. 61-76.

Старовойтенко Б. Б. Введение в гуманитарную психологию. - К.: МП “Леся”, 1996. - 80 с.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении: Монография. - К.: Видавничий центр “Просвіта”, 1996. - 404 с.

Татенко В.А. Субъект психической активности: поиск новой парадигмы // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, № 3. - С. 23-34.

Ухтомский А.А. Из неопубликованного // Психологический журнал. - 1994. - Т. 15, № 2. - C. 137-152.

Файзуллаев А.А. Принятие мотива личности // Психологический журнал. - 1985. - Т. 6, № 4. - С. 87-96.

Франк С.Л. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992. - 511с.

Франселла Ф, Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство по репертуарным личностным методикам: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Ю. М. Забродин и В. И. Похилько. - М.: Прогресс, 1987. - 236 с.

Человек и его символы / Под ред. К. Г. Юнга: Пер. с англ. - СПб.: Б.С.К., 1996. - 454 с.

Чепелева Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів. - К.: Либідь, 1990. - 100 с.

Шерозия А.Б. К проблеме сознания и бессознательного психологического. - Т. 2. - Тбилиси: Мецниереба, 1973. - 522 с.

ЩербаковВ.С. Креаціоністський та еволюціоністський підходи до сутності психіки: онтопсихологічний аспект // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 р.). - В 2-х томах.

- Т. 2. - К., 1994. - С. 126-128.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають