АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Зіновія Карпенко

Ключові слова:

аксіологічна психологія, детермінізм, моделювання, персонологія, дигітальні настановлення, просторові моделі

Анотація

У статті обґрунтовується залежність дигітальних методологічних настановлень у психології особистості (монізм, дуалізм, плюралізм, принципи кватерності і п’ятеричності тощо) від інтенціонального змісту психіки суб’єкта пізнання, що знаходить своє втілення у відповідній числовій символіці. Доводиться теза про співвіднесеність образно-символічних просторових моделей - лінійної (ступінчастої), площинної (картографічної), об’ємної (сферичної) репрезентацій пер-сонологічного знання - з типами раціональності (до-класичною, класичною, некласичною, постнекласич-ною, універсальною) й історичними модифікаціями принципу детермінізму.

Біографія автора

  • Зіновія Карпенко
    доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франювськ

Посилання

Богданов В.А. Системологическое моделирование личности в социальной психологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 143 с.

Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. - М.: Смысл, PerSe, 2000. - 685 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грищанов. - М.: АСТ, Мн.: Харвест, Совр. литератор, 2001. - 1312 с.

Гусельцева М.С. Постнекласическая рациональность в культурной психологии // Психологический журнал. - 2005. - Т. 26. - № 6. - С. 5-15.

Донченко Е.А. Фрактальная психология (доглу-бинные основания индивидуальной и социетальной жизни). - К.: Знання, 2005. - 323 с.

Карпенко 3. Історичні модифікації принципу детермінізму в психологічній персонології // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки: Спеціальний випуск. - 2008. - С. 53-59.

Керлот Х.Э. Словарь символов.М.: “REFL-BOOK”, 1994. - 608 с.

Радьяр Д. Астрология личности: Представление астрологических понятий и идей в свете современной психологии и философии. - М.: Антарис, 1991. - 352 с.

Романкова Л.М. Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізаціїміжособистісних стосунків: Авто-реф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - Рівне, 2002. - 20 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельни-чука. - К.: Головна редакція УРЕ, 1977. - С. 682.

Соколова Е.Е. Нетерпимость толерантных (Еще раз о монизме, плюрализме и дискуссиях о методологических ориентациях психологии) // Вопросы психологии. - 2008. - № 3. - С. 138-146.

Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни. - М.: Академический Проект, 2001. - 544 с.

Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия: Пер. с англ. - М.: ООО “Изд-во АСТ” и др., 2004. - 412 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 78-92.

Хакен Г. Синергетика: иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах. - М.: Мир, 1985. - 417 с.

Юнг К.Г. Психология бессознательного. - М.: Канон, 1994. - 513 с.

Юнг К.Г. Психологические типы. - СПб.: Ювен-та; Изд. фирма “Прогресс-Универс”, 1995. - 715 с.

Campbell D.T; Fiske D.W. Convergent and discriminant validation by the multi-trait-multi-method matrix. Psycholoqical Bulletin, 1959, 56. - P. 81-105.

Robson C. Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers. 8thed. - Oxford: Blackwell, 1998. - 404 p.

Завантаження

Як цитувати

Карпенко, Зіновія. “АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(38), Aug. 2017, pp. 138-44, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/437.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 230

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.