СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПІЛКУВАННЯ У МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Андріана Тімотін Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

соціально-культурна парадигма, модульно-розвивальне навчання, навчальний модуль, психосоціальний розвиток особистості, паритетна освітня діяльність, розвивальна взаємодія

Анотація

Окреслити концептуальний зміст основоположних аспектів-сторін соціального спілкування як невід’ємної частини розви-вальної взаємодії вчителя і учня на кожному етапі цілісного функціонального циклу навчального модуля; охарактеризувати соціально-психологічні форми і механізми спілкування такого рівня як учинково-діяльнісний процес; проаналізувати психолого-дидактичний зміст етапів модульно-розвивального циклу та особливості психосоціального розвитку особистості під час розгортання розвивальної взаємодії з огляду на повноцінність соціального спілкування.

Біографія автора

  • Андріана Тімотін, Тернопільська академія народного господарства
    аспірантка Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільській академії народного господарства

Посилання

Андреева Г. М. Социальное познание: проблемы и перспективы. - М. : Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. - 416 с.

Андреева Г. М. Социальная психология: Уч. пос. - М. : Аспект-Пресс, 1999. - 376 с.

Грановская Р. М., Березная И. Я, Интуиция и искусственный интеллект. - Л. : ЛГУ, 1988. - 194 с.

Гуменюк О. Є. Психологічні закономірності соціального спілкування в організації // Наукові записки ТДПУ. - 2000, №9. - С. 31-34.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А. В. Фурмана. - К. : Школяр, 1998. - 112 с.

Дьяконов Г. В., Цигульська Т. Ф. Дослідження індетифікації у зарубіжній і вітчизняній психології. // Проблеми соціальної психології. Зб. наук. праць. - К.: Либідь, 1992. - Випуск 2. - с. 3-10.

Джидарьян И. А. Психология общения и развития личности // Психология формирования и развития личности. - М. : Наука 1981. - С. 127-159.

Зазуліна Л. В. Діалогізація дидактичного процесу: гуманістична перспектива / За ред. А. В. Фурмана. - К. : Правда Ярос-лавичів, 1998. - 64 с.

Зелиниченко А. Й. Психология духовности. - М. : Изд. Транспенсонального инта, 1996. - 400 с.

Каган М. С. Мир общения : Проблема межсубъектных отношений. - М. : Домтиздат, 1988 - 319 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : Монография. - К. : МЗУУТ, 1993. - 384 с.

Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія : Підручник. - К. : 1995. -304 с.

Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. - Л. : Изд. ЛГУ, 1967. - 174 с.

Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів. - Харків : Основа, 1990. - 88 с.

Майерс Д. Социальная психология : Пер. с англ. - СПб. : Питер-Пресс, 1997. -685 с.

Маслоу А. Психология бытия. - М. : Рефл-бук, - К. : Ваклер, 1997 - 304 с.

Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. - К. : Знання, 1989. - 48 с.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. Навч. посібник. - К. : Вища школа, 1998. -479 с.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем освіти : Зб. матер. до Всеукр. наук.-пр. конф. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 224 с.

Огнев’юк В. О., Фурман А. В. Принцип модульності в історії освіти : Ч. І. - К. : УІПКККО Міністерства освіти України, 1995. - 85 с.

Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. - 208 с.

Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М. : Изд. МГУ, 1989. - 216 с.

Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Грид-жука. - К. : Преса України, 1997. - 192 с.

Познание и общение / Отв. ред. Б. Ф. Ломов, А. В. Беляева, М. Коул. -М. : Наука, 1988. - 208 с.

Психологический словарь /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - 2-е изд. : перераб. и доп. - М. : Педагогика-Пресс, 1996. - 440 с.

Роменець В. А. Психологія творчості. - К. : Вища школа, 1971. -248 с.

Роменець В. А. Вчинкова організація канонічної психології / Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Родионова Е. А. Общение как условие формирования личности. // Психология формирования и развития личности. -М. : Наука, 1981. - С. 177-198.

Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1998. - 800 с.

Современная зарубежная социальная психология: Тексты / Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. -М. : Изд. МГУ, 1984. - 341 с.

Социальная психология / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. - Л.: Изд. ЛГУ, 1979. - 341 с.

Степанов С. Ю., Семенов И. Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования // Вопросы психологии. - 1985. -№3. - С. 31-39.

Столяренко Л. Д. Основы психологии. Издательство 3-е, перераб. и доп. -Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 672 с.

Третьяченко В. В. Колективні об’єкти управління: формувания, розвиток і психологічна підготовка. -К.: Стилос, 1997. - 585 с.

Філософський словник /За ред.

В. І. Шинкарука. - 2-е вид., перероб. і доп. -К. : УРЕ, 1986. - 800 с.

Фурман А. В. Вступ до методології проблемного навчання. - К. - Донецьк : Ровесник, 1993. -80 с.

Фурман А. В. Духовність - основа нової школи // Освіта. Спецвипуск. - 1996. -30 жовтня. - С. 2-3.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення : Монографія. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. В. Проблемні ситуації в навчанні : Кн. для учителя. - К. : Рад. школа, 1991. -191 с.

Шибутани Т. Социальная психология : Пер. с англ. - М. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 544 с.

Юрчук В. В. Современный словарь по психологии. -Минск. : Современное слово, 1998. -768 с.

Завантаження

Як цитувати

Тімотін, Андріана. “СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПІЛКУВАННЯ У МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ”. Психологія і суспільство, no. 2 (4), May 2017, pp. 104-25, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/33.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.