ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ДИТИНСТВА

Автор(и)

  • Вікторія Олексюк

Ключові слова:

дитинство, особистість, молодший школяр, цінності, ціннісні орієнтації, зміст життя, свідомість, самосвідомість, Я-образ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню змісту ціннісно-моральної лінії розвитку особистості молодшого школяра, яка є основою розбудови індивідуального життя, поєднання суспільних та особистих інтересів. Зазначено, що дитина вчиться емоційно-ціннісному ставленню до навколишнього світу крізь систему суспільно прийнятих моральних критеріїв. Акцентовано увагу на тому, що учні початкової школи спроможні свідомо сприймати суспільні ідеали, добровільно виконувати моральні норми та принципи, виробляти усвідомлене ставлення до головних подій свого повсякдення. Представлено результати аналізу тендерних відмінностей у структурі ціннісних орієнтацій дітей вказаного віку.

Біографія автора

  • Вікторія Олексюк

    кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Бех І.Д. Виховання в особистісному вимірі / І.Д. Бех // Мистецтво життєтворчості особистості : у 2ч. - К., 1997. - Ч. 2 : Житгєтворчий потенціал нової школи. - С. 55-96.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы психологии. -

- № 4. - С. 23-35.

Жизнь как творчество / Отв. ред. Л.В. Сохань,

В.А. Тихонович. - К. : Наук. думка, 1985. - 304 с.

Кононко Е.Л. Я сам / Е.Л. Кононко. - К. : Рад. школа, 1983. - 96 с.

Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : учеб. для вузов /

В.С. Мухина. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия,

- 454 с.

Непомнящая НИ. Становление личности ребенка

-7 лет / Н.И. Непомнящая. - М. : Педагогика, 1992. -160 с.

Обухова Л. Ф. Детская психология : теория, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. - М. : Тривола, 1995. - 360 с.

Психологические основы формирования личности / Под ред. И.В. Дубровиной, Н.Н. Толстых. - М. : Прогресс, 1986. - 322 с.

Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження / За ред. С.Д. Максименка, М.Й. Боришевського. - К. : Рута, 1999. - 126 с.

Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь / С.Л. Рубинштейн // Психология личности : тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пу-зырея. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 127-131.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. - К. :

Либідь, 2003. - 376 с.

Тищенко С.П. Развитие внутреннего мира ребенка / С.П. Тищенко // Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л.Н. Проколиенко. - К.: Рад. школа, 1991. - С. 40-82.

Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени детства / Д.И. Фельдштейн. - М. : Флинта, 1997. - 160 с.

Фурман A.A. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів: Авто-реф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07. - Одеса, 2009. - 20 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 931

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.