ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА РЕВІЗОРА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Автор(и)

  • Михайло Лучко
  • Ярослав Мех

Ключові слова:

особистість ревізора, професіоналізм, психологічна підготовка, психодіагностика, управлінський контроль, професійна компетентність, креативність, самодіагностування, ревізійний моніторинг, полімотивація

Анотація

Вперше в науковій літературі з тематики рєвізії в Україні розглядається проблема психологічної підготовки i діагностики особистості ревізора як суб’єкта економічної життєдіяльності.                                                          Детально проаналізовані форми i засоби професійної підготовки майбутніх ревізорів, умови збагачення їхнього мотиваційного i креативного потенціалу, нормативна, просторова, часова та особистісна площини самодіагностування, засадничі й достатні передумови ефективності психотренінгових технік, практичного інспектування і власне ревізійного моніторингу, розширення нормомотиваційного горизонту професійного повсякдення ревізора.

 

For the first time in the scientific literature on the subject of audit in Ukraine is considered the problem of psychological preparation and diagnosis of auditor personality as subject of economic life activity.                                                Detail analysed forms and methods of professional training of future auditors, conditions of enriching their motivation and creative potential, regulatory, space, temporal and personal areas of self-diagnosing, basic and sufficient conditions of effectiveness of psychological-training techniques, practical inspection and proper auditing monitoring, expansion of norm- motivational horizon of professional everyday of auditor

Біографії авторів

  • Михайло Лучко
    доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Національного економічного університету, президент аудиторської фірми “Тер Аудит”, м. Тернопіль
  • Ярослав Мех
    кандидат економічних наук, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Наринский A.C. Контроль в условиях рыночной экономики / A.C. Наринский, Н.Г. Гаджиев. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 284 с.

Фурман A.B. Організаційно-діяльніші ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 272 с.

Фурман A.B. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: автореферат дис.... доктора психологічних наук: 19.00.07 / Анатолій Васильович Фурман, Інститут психології АПН України. - К., 1994. - 63 с.

Завантаження

Як цитувати

Лучко, Михайло, and Ярослав Мех. “ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА РЕВІЗОРА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ”. Психологія і суспільство, no. 2(60), Sept. 2017, pp. 129-36, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/760.

Схожі статті

1-10 з 249

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.