Розвиток професійної свідомості психолога: від концепції О.М. Леонтьєва до авторської моделі

Автор(и)

  • Наталія Шевченко доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя http://orcid.org/0000-0002-5297-6588

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.103

Ключові слова:

свідомість, професійна свідомість практичного психолога, професійні значення, професійні смисли, особистісні сенси, чуттєвий зміст, функціонування рівні професійної свідомості фахівця-психолога

Анотація

У статті обґрунтовано і подано структурну організацію та специфіку функціонування ПС практичного психолога. Професійна свідомість витлумачується як важлива категорія, що відображає сутність процесу фахового становлення та особистісного розвитку людини як суб’єкта суспільних взаємостосунків. У реалізованому автором підході, методологічним підґрунтям якого є концепція свідомості О. М. Леонтьєва, ПС розглядається у рамках єдності трьох компонентів – значення, сенсу (смислу), чуттєвої тканини, тому в дослідженні проаналізовано їх змістове наповнення. Як форма свідомості особистості ПС утворює не значення взагалі, а поняттєво-категорійний апарат тієї сфери знань, що належить до певної професії. Вона також зорганізовує професійні сенси, які знаходять своє вираження у професійних мотивах, інтересах, котрі виявляються у постановці професійних цілей, тоді як чуттєва тканина характеризується особливістю сприйняття реальності суб’єктом праці. Визначено, що змістова мозаїка трикомпонентної структури свідомості практичного психолога охоплює взаємопроникнення особистісних і суто професійних умов, а саме: значення, що виражаються психологічними поняттями й категоріями; сенси, які втілюються в інтересах, мотивах і цілях діяльності; чуттєвою тканиною, котра містить особливості сприйняття реальності, яка виникає у просторі професійної взаємодії “клієнт – психолог”. Доведено, що функціонування ПС практичного психолога відбувається через реалізацію трьох провідних процесів – розуміння, інтерпретації, об’єктивації. Охарактеризована специфіка функціонування вказаної свідомості, яка відбувається на трьох рівнях: розуміння запиту і логіки життєактивності клієнта, тобто відтворення образу його життя з усіма симптомами та специфікою; інтерпретація життєвого світу клієнта – креативна розумова дія, яка ґрунтується на власному самостійному тлумаченні фахівцем психологічних особливостей клієнта (передусім способу життя, системи цінностей, патернів поведінки); об’єктивація специфіки клієнтського запиту за допомогою професійних знань – опосередкування всього матеріалу, реалізація породжувальної функції свідомості.

The article substantiates and presents the structural organization and the specifics of professional consciousness functioning of a practical psychologist. Professional consciousness is interpreted as an important category that reflects the essence of the process of professional formation and personal development of a person as a subject of public relations. In the author’s approach, the methodological basis of which is the concept of consciousness of O. M. Leontyev, professional consciousness is considered within the unity of three components – meaning, sense, sensual tissue. The content filling of the professional consciousness structure has been determined. As a form of consciousness of a personality, professional consciousness does not form the meaning in general, but the conceptual-categorical apparatus of the sphere of knowledge belonging to a certain profession. It also forms professional senses that are expressed in professional motives, interests that are manifested in the formulation of professional goals. Sensual tissue as a component of professional consciousness is characterized by the peculiarity of perception of reality by the profession subject. The content filling of the three-component structure of a practical psychologist’s professional consciousness has been presented. The structure covers the interpenetration of personal and purely professional conditions, namely: meanings expressed by psychological concepts and categories; senses embodied in the interests, motives and purposes of professional activity of a practical psychologist; sensual tissue, which is characterized by a peculiarity of reality perception in the area of professional interaction “Client – Psychologist”. It is proved that the functioning of professional consciousness of a practical psychologist occurs through the realization of three leading processes: understanding, interpretation, objectification. Specifics of functioning of indicated consciousness has been characterized. Its functioning occurs on three levels: understanding of the request and logic of the customer’s life activity, that is, reproducing the image of his life with all the symptoms and specifics; the interpretation of the client’s world of life is a creative mental action, based on its own independent interpretation by a specialist of the psychological features of the client (first of all, a way of life, a system of values, patterns of behavior); objecting the specificity of the client’s request with the help of professional knowledge - the mediation of all material, the realization of the generating function of consciousness.

Посилання

Акопов Г.В. Психологические аспекты формирования профессионального сознания студентов / Г.В. Акопов // Роль высшей школы в проведении реформы общеобразовательной и профессиональной школы: междунар. научн.-практ. конф., 13-16 мая 1986 г.: тезисы докл. – Куйбышев, 1986. – С. 63–71.

Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е.Ю. Артемьева. – М.: Наука; Смысл, 1999. – 350 с.

Ермолин В.В. Предпосылки формирования профессионального призвания / В.В. Ермолин. – Ростов-на-Дону, 1974. – 165 с.

Зеличенко А.И. Психосемантика и изучение профессионального сознания психологов / А.И. Зеличенко, Г.И. Степанова // Вестник Моск. ун-та. – 1989. – № 3. – С. 20–32. – (Сер. 14: Психология).

Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания / В.П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15–34.

Кучеровская Н.А. Профессиональное сознание психолога-практика как предмет исследования / Н.А. Кучеровская // Журнал практикующего психолога. – 2001. – №7. – С. 84–94.

Леонтьев А.А. Формы существования значения / А.А. Леонтьев // Психолингвистические проблемы семантики. – М.: Наука, 1983. – С. 5–20.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев // Избранные психол. произведения: в 2-х т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 94–232.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т.1. – 392 с.

Леонтьев Д.А. Значение и личностный смысл: две стороны одной медали / Д.А. Леонтьев // Психол. журнал. – 1996. – Т. 17, № 5. – С. 19–30.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности: [монография] / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 487 с.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології: [навч. посіб.] / С.Д. Максименко. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. – М.: МГУ, 1998. – 208 с.

Самойлова А.Г. Формування професійної свідомості майбутнього психолога на основі інтегративного підходу /А.Г. Самойлова // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2002. – Т. 4, ч. 1. – С. 253–258.

Сапогова Е.Е. Профессиональное психологическое сознание: рефлексия вслух / Е.Е. Сапогова // Журнал практического психолога. – 1997. – № 6. – С. 3–13.

Фурман А.А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: [монографія] / А.А. Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 508 с.

Фурман А.В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – №4. – С. 16–38.

Ханина И.Б. К вопросу о профессиональных составляющих в структуре образа мира / И.Б. Ханина // Вестник МГУ. – 1990. – № 3. – С. 42–56. – (Сер. 14: Психология).

Чепелєва Н.В. Роль процесів розуміння та інтерпретації у створенні семіотичного простору психотерапії / Н.В. Чепелєва // Актуальні проблеми психології. – К.: 2002. – Вип. І, т. 3. – С. 30–45.

Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования) / Ю.М. Швалб. – К.: Миллениум, 2003. – 152 с.

Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти / Н.Ф. Шевченко / Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 47–54. – К.: Міленіум, 2005. – 298 с.

Professional consciousness: theoretical structure and functional levels American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. Issue: 1 (4). Publ.: Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation. – New York NY, USA, 2017. – Р. 112–121.

Завантаження

Як цитувати

Шевченко, Наталія. “Розвиток професійної свідомості психолога: від концепції О.М. Леонтьєва до авторської моделі”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Feb. 2019, pp. 103-11, https://doi.org/10.35774/pis2018.03.103.

Схожі статті

1-10 з 438

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.