ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОНТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Андрій Лазарук Тернопільська академія народного господарства

Анотація

Кінець XX - початок ХХІ століття характеризується все більшим проникненням гуманітарної парадигми у сферу наукових досліджень. Повернення до проблем людини не є випадковим і зумовлюється, за твердженням учених, девальвацією загальнокультурних, національних та особистісних цінностей, втратою сенсу життя, загальною пасивністю та занепадом моралі. Все це загострює інтерес до етики та психології, які визначають засадничі принципи людського співжиття та етичні правила поведінки й спілкування, розгортаючись у струнку систему моральних цінностей і норм, та потребує всебічного обґрунтування у ракурсі інноваційних освітніх метатехнологій.

Біографія автора

  • Андрій Лазарук, Тернопільська академія народного господарства

    викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, пошу-кувач Державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Гуменюк О. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, B.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. - K.: Либідь, 1992. - 328 с.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): інформаційний бюлетень. - Випуск 3. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 48 с.

Карпенко 3. С. Аксіопсихологія особистості. - K.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 170-186.

Лазарук А. Смисложиттєві орієнтири модульно-розвивального навчання: теоретичні аспекти проблеми // Вісник Одеського національного університету. - 2003. - Т.7, №3. - C. 45-51.

Модульно-розвивальна система як соціо-культурна організація: Спецвипуск / / Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - 292 с.

Основи психології / За заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1996. -631 с.

Пископпель A.A. От традиционных ценностей к уникальным смыслам / / Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 103-119.

Рувинский Л.И. Психолого-педаго-гические проблемы нравственного воспитания школьников. - М.: Педагогика, 1981. - 128 с.

Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти / Збірка матеріалів до Другої рег. наук.-метод. конф., 31 січня 2003 року. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 92 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фромм Э. Человек для себя: Пер. с англ. - Мн.: Коллегиум, 1992. - 253 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-145; 2002. - №3-4, С. 20-58.

Завантаження