ТВОРЧІСТЬ ЯК УПОТУЖНЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Сергій Шандрук

Анотація


Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення творчості у ФілосоФії, психології та педагогіці. Розкрито філософську концепцію визначення творчості у зв’язку з людською природою та реалізацією творчою особистістю власного потенціалу через самоствердження i самоконструювання нею себе. Подано розуміння творчості як внутрішньої структури та набору механізмів пошукових дій творчої особи як індивідуальності. Визначено творчість як продуктивну діяльність, у результаті якої створюється новий продукт, що вирізняється новизною, оригінальністю,неповторюваністю та неочікуваністю. Воднораз творчість витлумачено як значиме, корисне, красиве, доступне та гармонійне, ефективне та гуманне розв’язання проблеми, конфліктів, а також як шлях до самоактуалізації i самовираження особистості.

 

Considered theoretical-methodological bases concerning the study of creativity in philosophy, psychology and pedagogic. Disclosed the philosophical concept of determination creativity in connection with human nature and realization by creative personality own potential through self-affirmation and self-construction by him himself. Served understanding of creativity as the internal structure and a set of mechanisms of search actions of creative person as individuality. Determined creativity as productive activity in the result of which creating a new product that characterized by newness, originality, non-repeatability and non-expec-table. At the same time creativity construed as meaningful, useful, beautiful, affordable and harmonious, effective and humane solution of the problem, conflicts and also as a way to self-actualization and self-expression of the personality.

 

 


Ключові слова


творчість; особистість; пошукова активність; здібності; креативність; творчий процес; індивідуальність; продуктивне мислення; творча особистість; психодидактичні умови

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии) / Николай Александрович Бердяев. -М.: Книга, 1991. - 447 с.

Библер B.C. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога / В.С. Библер. - М.: Изд-во полит. л-ры, 1975. - 399 с.

Выготский JI.C. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М.: СПб.: Союз, 1997. - 97 с.

Гальтон Ф. Наследственность таланта, ее законы и последствия / Ф. Гальтон. - СПб.: [Б. и.], 1875. - 299 с.

Лавров П.Л. Философия и социология / П. Л. Лавров. - М.: Мысль, 1965. - Т.1 - 752 с.

Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. - М.: Знание, 1980. - 96 с.

Матейко A. Условия творческого труда / А. Ма-тейко. - М.: Мир, 1970. - 300 с.

Платон. Сочинения в четырех томах / Платон; под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. - СПБ.: Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2007. - Т.1. - 4.3. -752 с.

Роменець B.A. Психологія творчості: навч. посібник для студ. вузів / В.А. Роменець . - 3-тє вид . -К. : Либідь, 2004 . - 287 с.

Спиркин А.Г. Философия / А.Г. Спиркин. - М.: Гардарики, 2000. - 368 с.

Фурман A.B. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: автореф. дис. ... д.психол.н. : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Анатолій Васильович Фурман. - К.: АПН України. Інститут психології ім. Г.Костюка, 1994. - 63 с.

Фурман A.B. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / А.В. Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Bjerdjajev N.A. Samopoznanije (Opyt filosofskoj avtobiografii) / Nikolaj Aljexandrovich Bjerdjajev. - M.: Kniga, 1991. - 447 s.

Bibljer V.S. Myshljenije kak tvorchjestvo: Vvjedjenije v logiku mysljennogo dialoga / V.S. Bibljer. - M.: Izd-vo polit. l-ry, 1975. - 399 s.

Vygotskij L.S. Voobrazhjenije i tvorchjestvo v djets-kom vozrastje / L.S. Vygotskij. - M.: SPb.: Sojuz, 1997. -97 s.

Gal’ton F. Nasljedstvjennost’ talanta, jeje zakony i posljedstvija / F. Gal’ton. - SPb.: [B. i.], 1875. - 299 s.

Lavrov P.L. Filosofija i sociologija / P.L. Lavrov. -M.: Mysl’, 1965. - T.1 - 752 s.

Ljernjer I.J. Procjess obuchjenija i jego zakono-mjernosti / I.J. Ljernjer. - M.: Znanije, 1980. - 96 s.

Matjejko A. Uslovija tvorchjeskogo truda / A. Mat-jejko. - M.: Mir, 1970. - 300 s.

Platon. Sochinjenija v chjetyrjeh tomah / Platon; pod obsch. rjed. A.F. Losjeva i V.F. Asmusa. - SPB.: Izd-vo

S.-Pjetjerb. un-ta, 2007. - T.1. - Ch.3. -752 s.

Romenec’ V.A. Psyhologija tvorchosti: navch. po-sibnik dlja stud. vuziv / V.A. Romenec’ . - 3-e vyd . - K. : Lybid’, 2004 . - 287 s.

Spirkin A.G. Filosofija / A.G. Spirkin. - M.: Gardariki, 2000. - 368 s.

Furman A.V. Psyhologo-pedagogichna teorija navchal’nyh problemnyh sytuacij: avtoref. dys. ... d.psy-hol.n. : 19.00.07 - pedagogichna ta vikova psyhologija / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - K.: APN Ukrayiny. Instytut psyholohiyi im. G. Kostyuka, 1994. - 63 s.

Furman A.V. Teorija navchal’nyh problemnyh sytuacij: psyhologo-dydaktychnyj aspekt: [monografija] / A.V. Furman. - Ternopil’: Aston, 2007. - 164 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)