ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Ольга Шаюк

Анотація


В аналітичному розрізі основних психологічних напрямів, що відрізняються принципово різними фокусами розуміння сутності людини - “людина розумна” (екзистенційно-гуманістична психологія), “людина думаюча” (когнітивна психологія), “людина діяльна” (бігевіоризм і психологія поведінки), а також “людина відчуваюча” (психоаналітична теорія), покомпонентно проаналізовано психологічну структуру толерантності та обґрунтовано її особливості у студентів ВНЗ економічного профілю. Доведено, що толерантність - складне психологічне явище, яке має специфічну структуру і розглядається в комплексі мотиваційно-ціннісного, когнітивного, емоційно-вольового, конативного та рефлексивного компонентів. Наведена психозмістова характеристика останніх у концептуальному форматі відомих методологічних підходів та подані результати різноаспектного емпіричного дослідження особливості покомпонентної наявності толерантних властивостей-рис студентів Тернопільського національного економічного університету.

Ключові слова


особистість; цінність; ціннісні орієнтації; мотив; мотивація; потреба; діяльність; поведінка; толерантність; самотолерантість; інтолерантність; самоактуалізація; прийняття; самоприйняття; самоідентифікація; когнітивні системи; мисленнєвіконструкції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л. М Аболин. -Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. - 261 с.

Абульхонова-Славская К.А. Стратегия жизни : [монография] / Ксения Александровна Абульханова-Славская. - М. : Мысль, 1991. - 300 с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Альфред Адлер ; [пер. с нем.]. - М. : За экономическую грамотность, 1995. - 415 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человеко-знания / Борис Герасимович Ананьев. - М.: Наука,

- 344 с.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. - СПб. : Питер, 2001. -288 с. - (Серия “Мастера психологии”).

Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. [для высш. уч. зав.] / Г алина Михайловна Андреева. -М. : Аспект Пресс, 1998. - 376 с.

Анисимов С. Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С. Ф. Анисимов. - М. : Мысль, 1988. - 253 с.

Асмолов А. Г. Психология индивидуальности / Александр Григорьевич Асмолов. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 86 с.

Бардиер Г. Л. Социальная психология толерантности / Галина Леонидовна Бардиер. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 120 с.

Бодалёв А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Алексей Алексеевич Бодалёв. - М. : МГУ, 1982. - 200 с.

Бодалёв А. А. Личность и общение / Алексей Алексеевич Бодалёв. - М. : Педагогика, 1983. - 271 с.

Братченко С. Л. Гуманистическая психология как одно из направлений движения за ненасилие / С. Л. Братченко. - СПб. : 1999. - 51 с.

Братченко С. Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала : методическое пособие для школьных психологов / С. Л. Братченко. - Псков, 1997. - 68 с.

Будинайте Г. Л. Личностные ценности и личностные предпочтения субъекта / Г. Л. Будинайте, Т. В. Корнилова // Вопросы психологи. -1993. - № 5. - С. 99-105.

Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: Дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Вірна Жанна Петрівна. - Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2004. - 437 с.

Декларація принципів толерантності // Шлях освіти. - 1999. - №2. - С. 2-4.

Зильберман П. Б. Эмоциональная устойчивость оператора. Очерки психологии труда / Под ред. Е. А. Милеряна. - М. : Наука, 1974. - 464 с.

Иванников В. А. Воля : миф или реальность? / В. А Иванников // Вестник МГУ. - 1993. - № 2. - С. 7 - 9

ИльинЕ. П. Психология воли / Е. П. Ильин. - [2-е издание]. - СПб. : Питер, 2009. - 368 с.

Кадыкова Т. А. Особенности динамики ценностных ориентаций студентов-психологов : Дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Тамара Анатольевна Ка-дыкова. - Одесса, 2002. - 207 с.

Калькова В. Л. Исследования социальных представлений в европейской социальной психологии / В. Л. Калькова // Социология : Реф. журн. - М., 1992. - №4. - С. 92-94.

Кон И. Психология предрассудка / Психология национальной терпимости / Сост. Ю. В. Чернявская. -Мн. : Харвест, 1998. - С. 5-48 .

Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей: 16 типов личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим / О. Крегер, Дж. М. Тьюсон ; [пер. с англ.]. - М. : Персей: Вече: АСТ, 1995. - 544 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. - М . : МГУ, 1981. - 584 с.

Леонтьев Д. А. Динамика смысловых процессов / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. - 1997. -Т. 18, № 6. - С. 13-27.

Максименко С., Максименко К., Главник О. Емпатійний розвиток дитини / С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. - К. : Мікрос - СВС, 2003. - 182 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 352 с.

Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. - Л. : Наука, 1983. - 240 с.

Никольская И. М., Грановская Р. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. - СПб. : Речь, 2000. - 507 с.

Патяева Е. Ю. Ситуативное развитие и уровни мотивации / Е. Ю. Патяева // Вестник Московского

университета. - Сер.14 : Психология. - 1983. - № 4. -С. 23-33.

Психология детства : учебник / [Аверин В. А., Дан-дарова Ж. К., Зимняя И. А. и др.] ; под ред. А. А. Реана. -СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : ОЛМА-пресс, 2003. - 350 с.

Реан А. А. Проблемы и перспективы развития концепции локуса контроля личности / А. А. Реан // Психологический журнал. -1998. - Т.19, № 4. - С. 3-12.

Резник Т. Е. Жизненные стратегии личности : поиск альтернатив / Т. Е. Резник, Ю. М. Резник. - Вып.2. - М. : Деловое содействие, 1995. - 69 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс ; пер. с англ. [общ. ред. и предисл. Исениной Е. И.]. - М. : Изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. - 480 с.

Роки М. Природа человеческих ценностей / М. Рокич. - М. ; Нью-Йорк, 1973 - 276 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. - М. : Наука, 1973.

- 424 с.

Сиротин О. А. Экспериментальное исследование психофизиологической природы эмоциональной устойчивости : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук / О. А Сиротин. - М., 1972. - 18 с.

Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвист, 1997. - 800 с.

Стрельцова Е. А. Диалоговая интерпретация знания как средство воспитания толерантности у студентов (на материале общепрофессиональных экономических дисциплин) : дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук / Е. А. Стрельцова. - Волгоград, 2003.- 147 с.

Тернер Дж. Социальные влияния / Дж. Тернер. -СПб. : Петер, 2003. - 256 с.

Уолл Д. Психотерапия посредством реципрок-ного торможения // Техники консультирования и психотерапии : Тексты / Под ред. У. С. Сахакиан. -М.: Эксмо- Пресс, 2000. - С. 349-382.

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер. - СПб. : Ювента, 1999. - 318 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл ; пер. с англ. и нем. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Фройд 3. Психология бессознательного / Зигмунд Фройд / [сост. науч ред., автор вступ. ст. М. Г. Яро-шевский]. - М. : Просвещение, 1989. - 448 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрик Фромм ; пер. с нем. и англ. [общ. ред., и предисл. П. С. Гуревича]. - М. : Республика, 1994. - 447 с.

Фромм Э. Иметь или быть / Эрик Фромм. - К. : Ника-Центр : Вист-С, 1998. - 238 с.

Фурман А. В. Психокультура украшсько! ментальность - Тернопыь: Економ1чна думка, 2002. - 132 с.

Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта / Б. И.Хасан. - Питер, 2003. - 256 с.

Холодна М. А. Психология интелекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодна. - [2-е издание, перераб. и доп]. - СПб. : Питер, 2002. - 272 с.

Хорни К. Невротическая личность нашого времени. Самоанализ / К. Хорни ; пер. с англ. / [общ. ред. Г. В. Бурменской]. - М. : изд. группа “Прогресс” -“Универс”, 1993. - 480 с.

Хьюстон М., Штребе В. Введение в социальную

психологию / М. Хьюстон, В. Штребе. - “Юнити-Диана”, 2004. - 624 с.

Чепелєва Н. В. Динаміка внутрішніх конфліктів студентів-психологів у процесі їх професійної ідентифікації / Н. В. Чепелєва, Н. І. Пов’якель // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. - Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. -Київ-Чернівці, 1995. - С. 391-394.

Черникова О. А. Эмоции и их значение в спортивной деятельности : дис. на соискание уч. степени доктора психол. наук / О. А. Черникова. - М., 1970. - 533 с.

Шаюк О. Я. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Я. Шаюк // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 100-111.

Шаюк О. Я. Самотолерантність як предмет тео-ретико-методологічного аналізу / О. Я. Шаюк // Віта-культурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С 24-28.

Эриксон Э. Г. Детство и общество / Эрик Г. Эриксон ; [пер. с англ., науч. ред., примеч. А. А. Алексеева]. - [изд. 2е перераб. и дополн.]. - СПб. : ООО “Речь”, 2002. - 416 с.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / Эрик Эриксон ; [пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1996. - 344 с.

Якимова Е. В. Теория социальных представлений в социальной психологии : дискуссии 80-х - 90-х годов : Научно-аналитический обзор / Е. В. Якимова. - М. : ИНИОН, 1996. - 115 с.

Allport G. Nature of Prejudice / G. Allport. -Cambridge, MA : Addison-Wesley, 1954. - 590 p

Folkman S., Lasarus R. S. Manual for Ways of Coping Questionnaire / S. Folkman, R. S Lasarus. - Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1988.

Heider F, Simmel M. Experimetal Stady of Apparent Bihavior // Amer. Journ. Jf. Psychol. - 1944. - V. 57. - P. 243-259.

Kelly G. А. The Psychology of Personal Constructs / G. Kelly. - New York : Norton, 1955. - P. 258.

Mead G. H. Mind, Self and Society : From the Standpoint of a Social Behavioristik / G. H. Mead. -University Of Chicago Press, 1967. - 440 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)