СОЦІАЛЬНА УСТАНОВКА: АДАПТАЦІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ

Автор(и)

  • Світлана Кучеренко

Ключові слова:

індивід, особистість, соціальна установка, соціальна настанова, диспозиція, атитюд, інтенції, ціннісні орієнтації, типологічний підхід, класифікація особистості

Анотація

У статті розглядається сутність, структура та Функції соціальної установки, рівні диспозиційної системи особистості, що обґрунтовані на засадах методології системного підходу. Запропоновано класифікацію особистостей залежно від характеру та сформованості в них соціальних установок: неадаптована особистість з несформованими або нестійкими установками, адаптована особистість зі сталими традиційними установками, адаптована особистість з нестійкими та неузгодженими установками та адаптована особистість з гнучкими та креативними установками.

 

In this article is covered essence, structure and functions of social attitude, levels of personality’s disposition system based on the system approach methodology. Personality typology depending on character and levels of forming of social attitudes is proposed: maladapted personality with unformed or unstable social attitudes, adapted personality with established traditional social attitudes, adapted personality with unstable and not agreed social attitudes and adapted personality with flexible and creative social attitudes.

Біографія автора

  • Світлана Кучеренко
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта (АР Крим)

Посилання

Андреева Г.М. Психология социального познания / Галина Михайловна Андреева. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 240 с.

Большой психологический словар / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с.

Ганзен В.А. Системные описания в психологи / В.А. Ганзен. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. - 176 с.

Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. - СПб. : Питер, 2001. - 448 с. - (Серия “Мастера психологии”).

Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: [навч. посіб.] / В.В. Москаленко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: підручник: у 2 кн. - Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Ли-бідь, 2004. - С. 270-277.

Тихомандрицкая О.А. Социальные изменения и изменения социальных установок / О.А. Тихомандрицкая // Социальная психология в современном мире : [учеб. пособ. для вузов] / под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С. 162-181.

а. Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості: [наук. вид.] // Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 198 с.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 78-92.

Циба В. Т. Системна соціальна психологія : [навч. посіб. для вузів] / В.Т. Циба. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 328 с.

Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция / В.А. Ядов, А.А. Семенов, В.С. Магун, Г.И. Саганенко и др. - 2-е расш. изд. - М.: ЦСПиМ, 2013. -376 с.

Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система: [монография] / Михаил Сергеевич Яницкий. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. -204 с.

Ajzen I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research / Ajzen I., Fishbein M. - MA : Addison-Wesley, 1975. - 578 p. [режим доступу до ресурсу] : http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html

Rokeach M. Beliefs, Attitudes, and Values / Milton Rokeach. - San Francisco, 1968. - P. 148-152.

Andrjejeva G.M. Psihologija social’nogo poznanija / Galina Mihajlovna Andrjejeva. - M.: Aspjekt-Prjess, 1997.

- 240 s.

Bol’shoj psihologichjeskij slovar / Sost. i obsch. rjed. B.G. Mjeschjerjakov, V.P. Zinchjenko. - SPb.: Prajm-EVROZNAK, 2007. - 672s.

Ganzjen V.A. Sistjemnyje opisanija v psihologi / V.A. Ganzjen. - L.: Izd-vo Ljeningr. un-ta, 1984. - 176 s.

Zimbardo F. Social’noje vlijanije / F. Zimbardo, M. Ljajppje. - SPb. : Pitjer, 2001. - 448 s. - (Sjerija “Mastjera psihologii”).

Moskaljenko V.V. Psihologÿa sorial’nogo vplivu: na-vch. posft. / V.V. Moskaljenko. - K.: CUL, 2007. - 448 s.

Orban-Ljembryk L.E. Sodal’na psyhologrja: pіd-

ruchnyk: u 2 kn. Kn. 1: Social’na psyhologija osobystosti і spilkuvannja / L. E. Orban-Ljembrik. - K.: Lybid’, 2004. - S. 270-277.

Tihomandrickaja O.A. Social’nyje izmjenjenija i izmjenjenija social’nyh ustanovok / O.A. Tihomandrickaja // Social’naja psihologija v sovrjemjennom mirje : uchjeb. posob. dlja vuzov / pod rjed. G.M. Andjjevoj, A.I. Doncova. - M.: Aspjekt Prjess, 2002. - S. 162-181.

a. Furman A.V. Psihodiagnostika osobistisnoyi adapto-vanosti: [nauk. vid.] // Anatolij V. Furman. - Tjernopil’: Ekonomichna dumka, 2000. - 198 s.

Furman A.V. Typologichnij pidhid u sistjemi profje-sijnogo mjetodologuvannja A.V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2006. - № 2. - S. 78-92.

Ciba V.T. Systjemna social’na psyhologija : navch. posib. dlja vuziv / V.T. Ciba. - K.: Cjentr navchal’noyi litjeratury, 2006. - 328 s.

Jadov V.A. Samorjeguljacija i prognozirovanije social’nogo povjedjenija lichnosti: Dispozicionnaja koncjepcija / V.A. Jadov, A.A. Sjemjenov, V.S. Magun, G.I. Saganjenko i dr. - 2-je rasshirjennoje izd. - M.: CSPiM, 2013. - 376 s.

Janickij M.S. Cjennostnyje orijentacii lichnosti kak dinamichjeskaja sistjema: monografija / Mihail Sjergjejevich Janickij. - Kjemjerovo: Kuzbassvuzizdat, 2000. - 204 s.

Ajzen I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research / Ajzen I., Fishbein M. - MA : Addison-Wesley, 1975. - 578 p. [rjezhim dostupu do rjesursu] : http://people.umass.edu/ aizen/f&a 1975.html

Rokeach M. Beliefs, Attitudes, and Values / Milton Rokeach. - San Francisco, 1968. - P. 148-152.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 417

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.